<назад

Мозг VM100

Отправлено Ken@t: 26.02.04 15:13
http://www.coral-club.com/kn/A5B_LST.TXT
http://www.auto.ru/wwwboards/ford/1538/480824.shtml 

Это ревизия старая

; PIP - HSI.0 
;    HSI.1
;    HSI.2 
;    HSI.3 
;    HSI.5
;    HSI.5 
;    HSI.6 
;    HSI.7
;    HSO.0 
;	 HSO.1
;    HSO.2
;    HSO.3
;    HSO.4 
; SPOUT HSO.5 
;    HSO.6
;    HSO.7 
;    HSO.8
;    HSO.9 
;    LSO.0 
;	 LSO.1
;    LSO.2
;    LSO.3
;    LSO.4 
;    LSO.5 
;    LSO.6
;    LSO.7 
;    BI.0
;    BI.1 
; ADC - 13 RAM 512 
; ECT  ADC_8 
; ACT  ADC_9 
;
;
;
;
;
;
;
2000           org  $2000
0000        Zero               equ  $0000
0002        Low_Speed_Output         equ  $0002
0003        BiDirect_Port           equ  $0003
0004        AD_Lo               equ  $0004
0004        Watchdog_Timer          equ  $0004
0005        AD_Hi               equ  $0005
0005        AD_Command            equ  $0005
0006        Master_IO_Timer_Lo        equ  $0006
0007        Master_IO_Timer_Hi        equ  $0007
0008        Interrupt_Mask          equ  $0008
0009        Interrupt_Pending         equ  $0009
000A        IO_Status             equ  $000A
000B        HSI_Sample            equ  $000B
000C        HSI_Data_Mask           equ  $000C
000D        HSI_Data_Hold           equ  $000D
000E        HSI_Time_Hold           equ  $000E
0010        Stack_Ptr             equ  $0010
2000        Reset_Addr
2000 2030        sjmp L2032
2002 FF         nop
2003 FF         nop
2004 FF         nop
2005 FF         nop
2006 FF         nop
2007 FF         nop
2008 FF         nop
2009 FF         nop
200A 0584        dec  REG_84
200C        SMP_Base_Addr
200C 0040        skip REG_40
200E        Calib_Exec_Time
200E 5D0004D0      mulub REG_D0,AD_Lo,#$00
2012 C72A        word $2AC7            	;Master I/O Timer Overflow Interrupt
2014 D92A        word $2AD9            	;A/D End of Conversion Interrupt
2016 3C2C        word $2C3C            	;HSI Port Input Data Available
2018 D92A        word $2AD9            	;External Interrupt Vector
201A 562D        word $2D56            	;HSO Port Output Interrupt #1
201C D92A        word $2AD9            	;HSI #1 Interrupt Vector
201E C02A        word $2AC0            	;HSI #0 Interrupt Vector
2020        Num_levels
2020 0020        word $2000				; Start ROM
2022        Calib_ptrs
2022 FF27        word $27FF				
2024 0028        word $2800
2026 FF2F        word $2FFF
2028 0030        word $3000
202A FF37        word $37FF
202C 0038        word $3800
202E FF3F        word $3FFF				; End address ROM
2030 0000        word Zero
          ;************************************************************
          ;* Initialize System
          ;************************************************************
2032 FA      L2032 di
2033 FF         nop
2034 1114        clrb REG_14
2036 1102        clrb LSO				;
2038 A3012020      ld  REG_30,$2020[Zero]		; START ROM
   30
203D A3012E20      ld  REG_32,$202E[Zero]		; END address
   32
2042 0134        clr  REG_34				; REG_34 = 0;
2044 954002    L2044 xorb LSO,#$40			; LSO.6 = !LSO.6
2047 FF         nop
2048 FF         nop
2049 1105        clrb Watchdog_Timer			;
204B 954002       xorb LSOutput,#$40			; LSO.6 = !LSO.6
204E 663134       add  REG_34,[REG_30]+		; REG_34 += [REG_30++]
2051 883230       cmp  REG_30,REG_32
2054 DAEE        jle  L2044				; if ( REG_30 < REG_32 ) GOTO L2044
2056 880034       cmp  REG_34,Zero			; ? Действительно 0 или REG_0 ?		// подсчёт контрольной суммы РОМ
2059 DF03        je  L205E
205B 918014       orb  REG_14,#$80			; REG_14.7 = 1				// Если контрольная сумма РОМ <> 0 - ошибка 
205E B1FF08    L205E ldb  Interrupt_Mask,#$FF		
2061 B15512       ldb  REG_12,#$55			; REG_12 = $55
2064 A1690116   L2064 ld  REG_16,#$0169			; REG_16 = $0169
2068 3F0803       jbs  Interrupt_Mask,BIT_07,L206E	; if (IM.7) GOTO L206E
206B B1AA12       ldb  REG_12,#$AA			; REG_12 = $AA
206E 0516     L206E dec  REG_16				; REG_16--
2070 DF19        je  L208B				; if ( REG_16 == 0 ) GOTO L208B
2072 954002       xorb LSO,#$40			; LSO.6 = !LSO.6
2075 FF         nop
2076 FF         nop
2077 1105        clrb Watchdog_Timer
2079 954002       xorb LSO,#$40			; LSO.6 = !LSO.6
207C C7161712      stb  REG_12,$17[REG_16]		; [REG_16 + $17] = REG_12		// Тестирование регистров/озу на правильность записи $55 $AA
2080 9B161712      cmpb REG_12,$17[REG_16]
2084 DFE8        je  L206E
2086 914014       orb  REG_14,#$40			; REG_14.6 = 1				// Ошибка в ОЗУ
2089 2007        sjmp L2092				
208B 1708     L208B incb Interrupt_Mask			; просто организация цикла для проверок ОЗУ 
208D DFD5        je  L2064				; 
208F 71BF14       andb REG_14,#$BF			; REG_14.6 = 0 				// ОЗУ нормально
2092 0130     L2092 clr  REG_30				; REG_30 = 0
2094 C23100    L2094 st  Zero,[REG_30]+			; [REG_30+] = 0				// Очистка ОЗУ
2097 89140030      cmp  REG_30,#$0014
209B DF06        je  L20A3
209D 89300030      cmp  REG_30,#$0030			; кроме регистра REG_30
20A1 D704        jne  L20A7
20A3 65020030   L20A3 add  REG_30,#$0002			; кроме регистра REG_14 
20A7 89000230   L20A7 cmp  REG_30,#$0200
20AB D7E7        jne  L2094				; 
20AD A1000370      ld  REG_70,#$0300			; REG_70 = 768
20B1 B10303       ldb  BI,#$03				; BI.0 = BI.1 = 1;
20B4 B1AA08       ldb  Interrupt_Mask,#$AA		; ??
20B7 B10F0D       ldb  HSI_Data_Hold,#$0F		; ??
20BA A1B2000E      ld  HSI_Time_Hold,#$00B2		; ??
20BE A11A0110      ld  Stack_Ptr,#$011A		; Стек 					// Инициализация основных данных
20C2 B1C01A       ldb  REG_1A,#$C0			; REG_1A.7 = REG_1A.6 = 1		// DO_INJECTION ....
20C5 B10825       ldb  REG_25,#$08			; REG_25 = $08				// ???
20C8 A12A009C      ld  REG_9C,#$002A			; REG_9C = $002A 			// TSK num addr last in list
20CC A301BE24      ld  REG_9A,$24BE[Zero]		; REG_9A = $3200
   9A
20D1 A09AD8       ld  REG_D8,REG_9A			; REG_D8 = REG_9A
20D4 B160AB       ldb  REG_AB,#$60			; bREG_AB = $60
20D7 A1FFFF5C      ld  REG_5C,#$FFFF			; REG_5C = $FFFF
20DB A05C28       ld  REG_28,REG_5C			; REG_28 = $FFFF
20DE B1B0B2       ldb  REG_B2,#$B0			; REG_B2.7 REG_B2.5 REG_B2.4  = 1 DO_ISC(), DO_STO() DO_EGR() ?
20E1 B1050C       ldb  HSI_Data_Mask,#$05		; ??
20E4 1115        clrb REG_15				; REG_15 = 0
20E6 1105        clrb Watchdog_Timer
20E8 1105        clrb Watchdog_Timer
20EA FB         ei
          ;************************************************************
          ;* Main Loop
20EB C9EB20       push #$20EB			  	; sp[] = this
20EE 9900B2       cmpb REG_B2,#$00		  	; if (REG_B2 == $00 )
20F1 DF02        je  L20F5            	; Goto L20F5
20F3 28D8        scall L21CD            	; Do_Outputs() ;
20F5 990157    L20F5 cmpb REG_57,#$01         	; if (REG_57 != $01 ) 
20F8 D702        jne  L20FC		      	; Goto L20FC 		
20FA 2082        sjmp L217E            	; Goto RunTasks ;
20FC 990457    L20FC cmpb REG_57,#$04			; if (REG_57 > $04 )		
20FF D103        jnh  L2104				; Goto L2104 
2101 9102B5       orb  REG_B5,#$02         	; REG_B5 |= $02; 
2104 B10257    L2104 ldb  REG_57,#$02         	; REG_57 = $02; 
2107 31B502       jbc  REG_B5,BIT_01,L210C     	; if ( !REG_B5.1 ) GOTO L210C
210A 2726        sjmp L2032			  	; GOTO initialize 
210C 8900009C   L210C cmp  REG_9C,#$0000        	; if ( REG_9C != 0 )
2110 D702        jne  L2114			  	; GOTO L2114
2112 201A        sjmp L212E			  	; GOTO L212E
							  
2114 45420354   L2114 add  REG_30,REG_54,#$0342    	; REG_30 = REG54+$0342 
   30
2119 883006       cmp  Master_IO_Timer_Lo,REG_30  	; if ( IO_Timer < REG_30 )
211C DE04        jlt  L2122			  	; GOTO L2122			
211E D54B        jnv  L216B           	; if ( !Overflow ) GOTO L216B
2120 2002        sjmp L2124			  	; GOTO L2124
2122 DD47     L2122 jv  L216B			  	; if ( Overflow ) GOTO L216B
2124 3AB55F    L2124 jbs  REG_B5,BIT_02,L2186     	; if ( REG_B5.2 ) GOTO L2186
2127 99027A       cmpb REG_7A,#$02	      	; if ( REG_7A > 02 )		
212A D152        jnh  L217E           	; GOTO L217E 
212C 2058        sjmp L2186            	; GOTO L2186 
212E B10157    L212E ldb  REG_57,#$01		  	; REG_57 = $01	
2131 33B10F       jbc  REG_B1,BIT_03,ADC_RAW_READ 	; if ( !REG_B1.3 ) GOTO ADC_RAW_READ
2134 A1820030      ld  REG_30,#$0082        	; REG_30 = $0082 здесь МЫ читаем значение ADC портов 1-6
2138 B101B9       ldb  REG_B9,#$01		  	; REG_B9 = $01	
213B B107B8       ldb  REG_B8,#$07         	; REG_B8 = $07
213E 71F7B1       andb REG_B1,#$F7		  	; REG_B1 &= $F7 ; REG_B1.3 = 0
2141 200D        sjmp ADC_RAWR_L         	; GOTO L2150 чтение портов ADC 

; Чтение значений портов ADC в область памяти с ячейки $008E
; Читаются порты ADC с 07 по 0D (7портов) причём Значение маскируется $FFC0 - 6 младших бит = 0
; Временный переменные wREG_30,bREG_B9,bREG_B8,wREG_32
; Порт ADC0 - неиспользуется , хм по схеме вроде так
; Порты подлежащие ADC преобразованию 
; VAF
; TPS
; ACT
; ECT
; ЧТо есть ЧТО
; 0082 ADC_1 ДА , таблица преобразований $2772 1 раз  VCAL ???
; 0084 ADC_2 НЕТ					 KEYPWR
; 0086 ADC_3 НЕТ					 OCC
; 0088 ADC_4 ДА , таблица преобразований $29E0 1 раз  SCCS ???
; 008A ADC_5 ДА , таблица преобразований $29F0 1 раз  EGO2 ???
; 008C ADC_6 ДА , нет таблицы преобразования      VAF ???
; 008E ADC_7 ДА , нет таблицы преобразования		 TPS ???
; 0090 ADC_8 ДА , нет таблицы преобразования 		 ECT +++	
; 0092 ADC_9 ДА , таблица преобразований $28F2 1 раз  ACT +++
; 0094 ADC_A ДА , нет таблицы преобразования      NDS ???
; 0096 ADC_B ДА , нет таблицы преобразования 		 EGO1 ??? 
; 0098 ADC_C ДА , нет таблицы преобразования 		 NDS ??? 
; 009A ADC_D ДА , нет таблицы преобразования 		 EVP ???
 
      ADC_RAW_READ:
2143 A18E0030   L2143 ld  REG_30,#$008E		  	; REG_30 = $008E
2147 B107B9       ldb  REG_B9,#$07         	; REG_B9 = $07
214A B10DB8       ldb  REG_B8,#$0D		  	; REG_B8 = $0D
214D 9108B1       orb  REG_B1,#$08         	; REG_B1 |= $08 ; REG_B1.3 = 1
2150 B0B904 ADC_RAWR_L: ldb  AD_Command,REG_B9      	; AD_Command = REG_B9 какой порт читаем 
2153 330AFD    L2153 jbc  IO_Status,BIT_03,L2153   	; if ( !IO_Status.3 ) GOTO L2153 ; статус завершения преобразования
2156 C43204       stb  ADC_HI,REG_32        	; REG_32 = ADC_HI
2159 C43305       stb  ADC_LO,REG_33        	; REG_33 = ADC_LO 
215C 61C0FF32      and  REG_32,#$FFC0        	; REG_32 &= $FFC0 
2160 C23132       st  REG_32,[REG_30]+      	; [REG_30++] = REG_32;
2163 17B9        incb REG_B9			  	; REG_B9 ++;
2165 98B8B9       cmpb REG_B9,REG_B8        	; if ( REG_B9 < REG_B8)
2168 DEE6        jlt  L2150           	; GOTO L2150 следующий порт
216A F0         ret               	; GOTO Main_Loop
          ;* End Main Loop
          ;************************************************************
216B 1705     L216B incb Watchdog_Timer		  	; Вообще здесь хрень, на LSO мы дёргаем пин получается короткий пик сигнала - строб ?
216D FA         di
216E FF         nop
216F 954002       xorb Low_Speed_Output,#$40	  	; LSO.7 != HSO.7
2172 FF         nop			
2173 FF         nop
2174 1705        incb Watchdog_Timer
2176 954002       xorb Low_Speed_Output,#$40    	; LSO.7 != HSO.7		
2179 FB         ei
217A A00654       ld  REG_54,Master_IO_Timer_Lo  	; REG_54 = IO_Timer Запоминаем значение таймера.
217D F0         ret                	; GOTO Main_Loop 
          ;************************************************************
          ;* Run Tasks
          ;************************************************************
217E 1157     L217E clrb REG_57				; REG_57 = 0				
2180 177A        incb REG_7A				; REG_7A++
2182 E72709       ljmp L2AAC				; Do Tasks
2185 F0      L2185 ret

2186 B10357    L2186 ldb  REG_57,#$03
2189 990353       cmpb REG_53,#$03
218C D105        jnh  L2193
218E 717F02       andb Low_Speed_Output,#$7F
2191 200B        sjmp L219E
2193 3A5605    L2193 jbs  REG_56,BIT_02,L219B
2196 717F02       andb Low_Speed_Output,#$7F
2199 2003        sjmp L219E
219B 918002    L219B orb  Low_Speed_Output,#$80
219E 71DFAC    L219E andb REG_AC,#$DF
21A1 38E417       jbs  REG_E4,BIT_00,L21BB
21A4 390B03       jbs  HSI_Sample,BIT_01,L21AA
21A7 9120AC       orb  REG_AC,#$20
21AA 71E7B3    L21AA andb REG_B3,#$E7
21AD 300303       jbc  BiDirect_Port,BIT_00,L21B3
21B0 9108B3       orb  REG_B3,#$08
21B3 310314    L21B3 jbc  BiDirect_Port,BIT_01,L21CA
21B6 9110B3       orb  REG_B3,#$10
21B9 200F        sjmp L21CA
21BB 3D0B03    L21BB jbs  HSI_Sample,BIT_05,L21C1
21BE 9120AC       orb  REG_AC,#$20
21C1 71EF56    L21C1 andb REG_56,#$EF
21C4 3B0B03       jbs  HSI_Sample,BIT_03,L21CA
21C7 911056       orb  REG_56,#$10
21CA 117A     L21CA clrb REG_7A
21CC F0         ret


; DO_OUTPUTS()
; REG_B2 Биты определяющие требование вывода
; REG_B2.0 - если 1 то выполняется DO_INJECTION() 
; REG_B2.1 - DO_INJ0BANK()
; REG_B2.2 - DO_SPOUT()
; REG_B2.3 - DO_INJ1BANK()
; REG_B2.4 - DO_STO()
; REG_B2.5 - DO_EGR()
; REG_B2.6 - 
; REG_B2.7 - DO_ISC()
;

21CD 28C2     L21CD scall L2291				; DO_SPOUT ()
21CF 31B205       jbc  REG_B2,BIT_01,L21D7		; if ( !REG_B2.1 ) Goto L21D7
21D2 EF0509       lcall L2ADA				; DO_INJ0BANK
21D5 28BA        scall L2291				; DO_SPOUT ()	
21D7 33B205    L21D7 jbc  REG_B2,BIT_03,L21DF		; if ( !REG_B2.3 ) Goto L21DF
21DA EF6509       lcall L2B42				; DO_INJ1BANK
21DD 28B2        scall L2291				; DO_SPOUT ()
21DF 37B205    L21DF jbc  REG_B2,BIT_07,L21E7		; if ( !REG_B2.7 ) Goto L21E7
21E2 EF9F09       lcall L2B84				; DO_ISC ()				
21E5 28AA        scall L2291				; DO_SPOUT ()
21E7 34B205    L21E7 jbc  REG_B2,BIT_04,L21EF		; if ( !REG_B2.4 ) Goto L21EF
21EA EF020A       lcall L2BEF				; DO_STO ()
21ED 28A2        scall L2291				; DO_SPOUT ()
21EF 35B205    L21EF jbc  REG_B2,BIT_05,L21F7		; if ( !REG_B2.5 ) Goto L21F7
21F2 EFBB0B       lcall L2DB0				; DO_EGR () ????
21F5 289A        scall L2291
21F7 EF990B    L21F7 lcall L2D93				; Всегда
21FA 2895        scall L2291				; DO_SPOUT ()
21FC F0      L21FC ret

		; DO_INJECTION ()
		; Вызов обработки инжектора
		; Входные параметры
		; REG_BA  -
		; REG_BC  - 
		; REG_BE  -
		; REG_38  <= $16  | $17
		; REG_39  <= $06  | $07
		; REG_B4.6 - задержано событие
		; REG_B4.3 - задержано событие
		; REG_B4.2 - задержано событие
		; REG_C0 - ширина импульса впрыска ??
		;
 		L21FD:
21FD 9101B2       orb  REG_B2,#$01			; REG_B2.0 = 1 
2200 3BB406    L2200 jbs  REG_B4,BIT_03,L2209		; if ( REG_B4.3 ) GOTO L2209  
2203 3AB42E    L2203 jbs  REG_B4,BIT_02,L2234		; if ( REG_B4.2 ) GOTO L2234
2206 3EB411       jbs  REG_B4,BIT_06,L221A		; if ( REG_B4.6 ) GOTO L221A
2209 3E1A0E    L2209 jbs  REG_1A,BIT_06,L221A		; if ( REG_1A.6 ) GOTO L221A
220C 48BE0630      sub  REG_30,IO_Timer,REG_BE		; REG_30 = IO_TIMER - REG_BE 	// REG_BE - время наступление предыдущего события 
2210 D504        jnv  L2216				; if ( !Overflow ) GOTO L2216 >= 0 ???
2212 DE06        jlt  L221A				; if ( < 0 ) L221A ???
2214 2002        sjmp L2218				; GOTO L2218 ???
2216 D602     L2216 jge  L221A				; if ( >= 0 ) GOTO L221A
2218 2076     L2218 sjmp L2290				; GOTO L2290 			// End Function

221A 11B0     L221A clrb REG_B0				; bREG_B0 = 0  		// От текущего времени таймера, одно событие
221C B10AB8       ldb  REG_B8,#$0A			; bREG_B8 = $0A 		// CLR+HSO.A
221F 296C        scall HS_OUT				;
2221 30B005       jbc  REG_B0,BIT_00,L2229		; if ( !REG_B0.0 ) GOTO L2229 -- вывод свободен
2224 9108B4    L2224 orb  REG_B4,#$08			; REG_B4.3 = 1
2227 2067        sjmp L2290				; GOTO L2290 			// End Function

2229 B038B8    L2229 ldb  REG_B8,REG_38			; bREG_B8 = SET+HSO.INJ		// От текущего момента, одно событие	
222C 295F        scall HS_OUT
222E 38B0F3       jbs  REG_B0,BIT_00,L2224		; if ( REG_B0.0 ) GOTO L2224 	// Вывод занят
2231 A030BA       ld  REG_BA,REG_30			; REG_BA 			// Время совершившегося события 

2234 A3011024   L2234 ld  REG_32,$2410[Zero]		; REG_32 = $6201		// ???
   32
2239 361A05       jbc  REG_1A,BIT_06,L2241		; if ( !REG_1A.6 ) GOTO L2241
223C A3011224      ld  REG_32,$2412[Zero]		; REG_32 = $4103		// ???
   32
2241 4832C0B8   L2241 sub  REG_B8,REG_C0,REG_32		; REG_B8 = REG_C0 - REG_32 ( $6201 или $4103 в зависимости от бита REG_1A.6)
2245 D325        jnc  L226C				; if ( > 0 ) GOTO L226C
2247 A03234       ld  REG_34,REG_32			; REG_34 = REG_32 		// Время наступления события 1
224A A0B836       ld  REG_36,REG_B8			; REG_36 = REG_B8 		// Время 2го события 
224D B11AB8       ldb  REG_B8,#$1A			; REG_B8 = $#1A  		// SET + HSO.A - Событие 1
2250 B039B9       ldb  REG_B9,REG_39			; REG_B9 = REG_39 		// Событие 2 - всегда CLR+HSO.INJ
2253 B180B0       ldb  REG_B0,#$80			; REG_B0 = $80   		// Событие 1 и 2 время 34 и [3С]
2256 A1BA003C      ld  REG_3C,#$00BA			; REG_3C = $00BA  		// [REG_BA] относительно какого времени 
225A 2931        scall HS_OUT
225C 30B005       jbc  REG_B0,BIT_00,L2264       ; if ( !REG_B0.0 ) GOTO L2264 	// Вывод удачен
225F 9104B4       orb  REG_B4,#$04			; REG_B4.2 = 1 
2262 202C        sjmp L2290				; GOTO L2290

2264 A030BC    L2264 ld  REG_BC,REG_30			; REG_BC = REG_30 		// время наступления события 1 
2267 A032BE       ld  REG_BE,REG_32			; REG_BE = REG_32 		// время наступления события 2 
226A 201E        sjmp L228A				; GOTO L228A 			

226C 4432B834   L226C add  REG_34,REG_B8,REG_32		; REG_34 = REG_B8+REG_32 	// Время наступления события 1
2270 B1C0B0       ldb  REG_B0,#$C0			; REG_B0 = $C0  		// 6,7 bit - одно событие 
2273 A1BA003C      ld  REG_3C,#$00BA			; REG_3C = $00BA 		// [REG_BA] относительно какого времени 
2277 B039B8       ldb  REG_B8,REG_39			; 				// CLR+HSO.INJ
227A 2911        scall HS_OUT
227C 30B005       jbc  REG_B0,BIT_00,L2284		; if ( !REG_B0.0 ) L2284 	// удачно 
227F 9140B4       orb  REG_B4,#$40			; REG_B4.6 = 1 - 		// Был занят вывод 
2282 200C        sjmp L2290				; GOTO L2290
2284 A030BC    L2284 ld  REG_BC,REG_30			; REG_BC = REG_30 - 		// время наступления события 1
2287 A030BE       ld  REG_BE,REG_30			; REG_BE = REG_30 - 		// время наступления события 1
228A 71FEB2    L228A andb REG_B2,#$FE			; REG_B2.0 = 0 
228D 71B3B4       andb REG_B4,#$B3			; REG_B4.6 = REG_B4.3 =REG_B4.2 = 0
2290 F0      L2290 ret					; ;******************* Управление сигналом SPOUT
; DO_SPOUT ()
; REG_B2.2 - 1 - требование обслуживания сигнала SPOUT
; Переменные 
; bREG_1C -
; REG_CE  -
; REG_CC  - FE_PIP_TIME
; REG_70  - Обороты ??? 
; REG_62  - SPOUT_On	- Время совершения события 
; REG_16  - SPOUT_Off	- Время совершения события 
;
;
; REG_1A.7 -
; REG_1A.6 -
; REG_1A.5 - 1 - Требование установки сигнала SPOUT в "1"
; REG_1A.4 - 1 - Требование установки сигнала SPOUT в "1"
; REG_1A.3 - 1 - Игнорировать SPOUT, после выполнения процедуры очищается 
; REG_1A.2 - 1 - 
; REG_1A.1 - 1 - 
; REG_1A.0 - 1 - 
;
;
;*********************************************

2291 32B210    L2291 jbc  REG_B2,BIT_02,L22A4		; if ( !REG_B2.2 ) GOTO L22A4
2294 8B014824      cmp  REG_70,$2448[Zero]		; if (REG.70 < $7530) ; CUTOFF RPM x4 ?? 7500 ???
   70
2299 D10B        jnh  L22A6				;  GOTO L22A6 
229B A00662       ld  REG_62,IO_Timer			; REG_62 = IO_Timer     	// SPOUT_On =
229E A00616       ld  REG_16,IO_Timer			; REG_16 = IO_Timer	   	// SPOUT_Off= 
22A1 71C01A       andb REG_1A,#$C0			; bREG_1A.7 = bREG_1A.6 = 1
22A4 20E6     L22A4 sjmp L238C				; GOTO L238C end DO_SPOUT
22A6 3D1A05    L22A6 jbs  REG_1A,BIT_05,L22AE		; if ( REG_1A.5 ) GOTO L22AE 	// IgnImmed2
22A9 3C1A02       jbs  REG_1A,BIT_04,L22AE		; if ( REG_1A.4 ) GOTO L22AE 	// IgnImmed1
22AC 203C        sjmp L22EA				; Goto L22EA
22AE 3B1A34    L22AE jbs  REG_1A,BIT_03,L22E5       ; if ( REG_1A.3 ) GOTO L22E5 	// IgnoreIgnImmed
22B1 11B0        clrb REG_B0				; REG_B0 = 0			// Текущее время таймера , только одно событие
22B3 305212       jbc  REG_52,BIT_00,L22C8		; if ( !REG_52.0 ) GOTO L22C8
22B6 B115B8       ldb  REG_B8,#$15			; REG_B8 = $15  		// Событие SET+HS0.5 
22B9 28D2        scall HS_OUT				; 
22BB 30B002       jbc  REG_B0,BIT_00,L22C0		; if ( !REG_B0.0 ) GOTO L22C0  // Событие произошло
22BE 2010        sjmp L22D0				; SPOUT_ON - Не произошло занят
22C0 91041A    L22C0 orb  REG_1A,#$04			; REG_1A.2 = 1			// SPOUT = ON 
22C3 A03062       ld  REG_62,REG_30			; REG_62 = REG_30		// SPOUT_On = когда on было 
22C6 2013        sjmp L22DB				; GOTO L22DB
22C8 B105B8    L22C8 ldb  REG_B8,#$05			; REG_B8 = $05         // Событие OFF + HSO.5
22CB 28C0        scall HS_OUT				; 
22CD 30B005       jbc  REG_B0,BIT_00,L22D5		; if ( !REG_B0.0 ) GOTO L22D5  // Событие произошло
22D0 9110B4    L22D0 orb  REG_B4,#$10			; REG_B4.4 = 1			// Событие SPOUT_OFF непроизошло
22D3 20B7        sjmp L238C				; GOTO L238C
22D5 71FB1A    L22D5 andb REG_1A,#$FB			; REG_1A.2 = 0			// SPOUT = OFF
22D8 A03016       ld  REG_16,REG_30			; REG_16 = REG_30		// Last_SPOUT_Off = когда off было
22DB 351A02    L22DB jbc  REG_1A,BIT_05,L22E0		; if ( !REG_1A.5 ) GOTO L22E0  // 
22DE 20A9        sjmp L2389				; END DO_SPOUT
22E0 3C1A07    L22E0 jbs  REG_1A,BIT_04,L22EA		; if ( REG_1A.4 ) GOTO L22EA
22E3 20A4        sjmp L2389				; END DO_SPOUT
22E5 71F71A    L22E5 andb REG_1A,#$F7			; REG_1A.3 = 0
22E8 209F        sjmp L2389				; END DO_SPOUT
		; Если есть требование SPOUT и нет REG_1A.5 или REG_1A.4
22EA 91081A    L22EA orb  REG_1A,#$08			; REG_1A.3 = 1			// ?? Занят 
22ED 381A6A       jbs  REG_1A,BIT_00,L235A		; if ( REG_1A.0 ) GOTO L235A  //
22F0 391A03       jbs  REG_1A,BIT_01,L22F6		; if ( REG_1A.1 ) GOTO L22F6  //
22F3 3A1A59       jbs  REG_1A,BIT_02,L234F		; if ( REG_1A.2 ) GOTO L234F	// 
		; Нет REG_1A.0 REG_1A.1 REG_1A.2
22F6 0130     L22F6 clr  REG_30				; REG_30 = 0			// 
22F8 A3012C24      ld  REG_34,$242C[Zero]		; REG_34 = 0168			// REG_34 = $0168
   34
22FD 45280034      add  REG_36,REG_34,#$0028		; REG_36 = REG_34 + $0028	// REG_36 = REG_34+$0028
   36
2302 AC1C38       ldbze REG_38,REG_1C			; REG_38 = bREG_1C		// REG_38 = REG_1C
2305 48383632      sub  REG_32,REG_36,REG_38		; REG_32 = REG_36 - REG_38   // REG_32 = REG_36 - REG_38  ( $0168 +$0028 -REG_1C )
2309 090134       shl  REG_34,#$01			; REG_34 *= 2			// $0168 *= 2	
230C 8C3430       divu REG_30,REG_34			; (long)REG_30,REG_32 / REG_34 => REG_30 div REG_32 rem    ( $0168 +$0028 -REG_1C )/ ($0168 * 2) => (360+40-REG_1C)/720
230F DD30        jv  L2341				; Если реультат больше 1? - ошибка SPOUT пропускается
2311 A03018       ld  REG_18,REG_30			; REG_18 = REG_30 		// ($0168+$0028-bREG_1C)/($0168*2) остаток от деления > 1
2314 91801B       orb  REG_1B,#$80			; REG_1B.7 = 1 
2317 4C18CE30      mulu REG_30,REG_CE,REG_18		; (long)REG_30,REG_32 = REG_CE * REG_18 // REG_CE*( ($0168+$0028-bREG_1C)/($0168*2) )
231B 0D0130       shll REG_30,#$01			; (long)REG_30,REG_32 * =2 	// REG_CE*( ($0168+$0028-bREG_1C)/($0168*2) )* 2 ;	
231E 490080CE      sub  REG_30,REG_CE,#$8000		; REG_30 = REG_CE - $8000	// REG_CE-$8000 
   30
2323 0330        neg  REG_30				; REG_30 = -REG_30		// Типа REG_CE <0 ??
2325 48303234      sub  REG_34,REG_32,REG_30		; REG_34 = REG_32 - REG_30   // (REG_CE*( ($0168+$0028-bREG_1C)/($0168*2) )* 2)/65535 - ( -(REG_CE-$8000) )
2329 6C1E34       mulu REG_34,REG_1E			; REG_34 * Ton_PIP       // (REG_CE*( ($0168+$0028-bREG_1C)/($0168*2) )* 2)/65535 - ( -(REG_CE-$8000) ) * Ton_PIP
232C 0D0134       shll REG_34,#$01			; (long) REG_34 * = 2 		// (REG_CE*( ($0168+$0028-bREG_1C)/($0168*2) )* 2)/65535 - ( -(REG_CE-$8000) ) * Ton_PIP * 2
232F A03634       ld  REG_34,REG_36			; REG_34 = ABOVE/65535		// (REG_CE*( ($0168+$0028-bREG_1C)/($0168*2) )* 2)/65535 - ( -(REG_CE-$8000) ) * Ton_PIP * 2 / $FFFF - время наступления события 1
								; // (REG_CE*((360+40-bREG_1C)/720)* 2)/65535 - ( -(REG_CE-$8000) ) * T_CrankRev / $FFFF 
2332 A1CC003C      ld  REG_3C,#$00CC			; REG_3C = $00CC 		// Фактически REG_CC - FE_PIP_TIME 
2336 B115B8       ldb  REG_B8,#$15			; REG_B8 = 15			// SET+HSO.5
2339 B1C0B0       ldb  REG_B0,#$C0			; 				// Одно событие время его в REG_34 И [REG_3C]
233C 284F        scall HS_OUT
233E 30B005       jbc  REG_B0,BIT_00,L2346		; if ( !REG_B0.0 ) GOTO L2346	// OK 
2341 91021A    L2341 orb  REG_1A,#$02			; REG_1A.1 = 1			// Ошибка SPOUT пропущен или требование SPOUT.ON ???
2344 2046        sjmp L238C				; END DO_SPOUT
2346 A03062    L2346 ld  REG_62,REG_30			; REG_62 = REG_30 		// SPOUT_On = Время планируемого SPOUT 
2349 71FD1A       andb REG_1A,#$FD			; REG_1A.1 = 0			
234C 91041A       orb  REG_1A,#$04			; REG_1A.2 = 1
234F 881606    L234F cmp  IO_Timer,REG_16			; if ( IO_TIMER < SPOUT_Off )	// Здесь уточнить логику в диаграмме , можно ли совершить SPOUT.OFF ???
2352 DE04        jlt  L2358				; GOTO L2358 			// Если SPOUT.OFF в будующим
2354 DD36        jv  L238C				; if ( IO_TIMER > SPOUT_Off ) GOTO L238C // END DO_SPOUT 	 
2356 2002        sjmp L235A				; GOTO L235A
2358 D532     L2358 jnv  L238C				; if ( IO_TIMER == SPOUT_Off) GOTO L238C // END DO_SPOUT 		
235A 89CA011E   L235A cmp  REG_1E,#$01CA			; if ( Ton_PIP < $01CA )	// 
235E D106        jnh  L2366				; GOTO L2366 	
2360 89B1281E      cmp  REG_1E,#$28B1			; if ( Ton_PIP < $28B1 )	// 
2364 D106        jnh  L236C				; GOTO L236C			// 
2366 A1800334   L2366 ld  REG_34,#$0380			; REG_34 = $0380		// Если Ton_PIP < $01CA или Ton_PIP > $28B1 то время наступления события 
236A 2003        sjmp L236F				; GOTO L236F
236C A01E34    L236C ld  REG_34,REG_1E			; REG_34 = Ton_PIP		// Время наступления события REG_1E содержит длительность сигнала PIP ON
236F A162003C   L236F ld  REG_3C,#$0062			; REG_3C = $0062		// [REG_62] - смещение от SPOUT_On
2373 B105B8       ldb  REG_B8,#$05			; REG_B8 = $05			// CLR+HS0.5
2376 B1C0B0       ldb  REG_B0,#$C0			; REG_B0 = $C0 			// ОДно событие время в REG_34 и [REG_3C]
2379 2812        scall HS_OUT				; 
237B 30B005       jbc  REG_B0,BIT_00,L2383		; if ( !REG_B0.0 ) GOTO 2383  // SPOUT OK
237E 91011A       orb  REG_1A,#$01			; REG_1A.1 = 1         // SPOUT FailEdge - пропущен
2381 2009        sjmp L238C				; GOTO L238C			// END SPOUT
2383 71FA1A    L2383 andb REG_1A,#$FA			; REG_1A.2 = REG_1A.0 = 0
2386 A03016       ld  REG_16,REG_30			; REG_16  = REG_30		// SPOUT_Off = Время события 
2389 71FBB2    L2389 andb REG_B2,#$FB			; REG_B2.2 = 0 			// SPOUT обслужен
238C F0      L238C ret


			;***********************************************************
			; HS_OUT
			; REG_B8 - Событие 1
			; REG_B9 - Событие 2
			; REG_34 - Время совершения события 1 
			; REG_36 = Время совершения события как добавление к времени 1го события
			; REG_3C - указатель на дополнительную задержку
			; REG_B0 - Флаги
			;    .7 - 1 время события задаётся REG_34 и [REG_3C]
 			;      0 берётся текущее время таймера
			;    .6 - нет 2го события когда .7=1 
			;    .4 - есть 2ое событие когда .7=0 
			;
			;  REG_30 = Время совершения события 1
			;  REG_32 = Время совершения события 2
			;  REG_B0.0  1= HSO занят (отложить) 0 = Поставлен в очередь
			;***********************************************************
		  HS_OUT:
238D 71FEB0    L238D andb REG_B0,#$FE			; REG_B0.0 = 0
2390 380A40       jbs  IO_Status,BIT_00,L23D3		; if ( IO_Status.0 ) GOTO L23D3
2393 0534        dec  REG_34				; REG34 --
2395 3FB005       jbs  REG_B0,BIT_07,L239D		; if ( REG_B0.7 ) GOTO L239D
2398 A00630       ld  REG_30,IO_Timer			; REG_30 = IO_TIMER
239B 2004        sjmp L23A1				; GOTO L23A1
239D 463C3430   L239D add  REG_30,REG_34,[REG_3C]		; REG_30 = REG_34+[REG_3C]
23A1 B0B83E    L23A1 ldb  REG_3E,REG_B8			; REG_3E = REG_B8  ; Событие порта HSO
23A4 A030B6       ld  REG_B6,REG_30			; REG_B6 = REG_30  ;( REG_34+[REG_3C] ) или IO_TIMER
23A7 4830063A      sub  REG_3A,IO_Timer,REG_30		; REG_3A = IO_TIMER - ( REG_34+[REG_3C] ) - дельта наступления события
23AB 282A        scall Do_HSO_Event
23AD A0B630       ld  REG_30,REG_B6			; REG_30 = REG_B6 (REG_B6 или IO_TIMER + $002A или
23B0 3FB005       jbs  REG_B0,BIT_07,L23B8		; if ( REG_B0.7 ) GOTO L23B8
23B3 3CB005       jbs  REG_B0,BIT_04,L23BB		; if ( REG_B0.4 ) GOTO L23BB
23B6 201E        sjmp L23D6				; Всё завершили
23B8 3EB01B    L23B8 jbs  REG_B0,BIT_06,L23D6		; if ( REG_B0.6 ) GOTO L23D6
23BB 380A15    L23BB jbs  IO_Status,BIT_00,L23D3     ; if ( IO_Status.0 ) GOTO L23D3
23BE 44303632      add  REG_32,REG_36,REG_30		; REG_32 = REG36+REG30
23C2 B0B93E       ldb  REG_3E,REG_B9			; REG_3E = REG_B9
23C5 A032B6    L23C5 ld  REG_B6,REG_32			; REG_36 = REG_32
23C8 4832063A      sub  REG_3A,IO_Timer,REG_32		; REG_3A = IO_TIMER - REG_32
23CC 2809        scall Do_HSO_Event
23CE A0B632       ld  REG_32,REG_B6			; REG_32 = REG_36
23D1 2003        sjmp L23D6
23D3 9101B0    L23D3 orb  REG_B0,#$01			; REG_B0.0 = 1 Занят порт HSO
23D6 F0      L23D6 ret


			;***********************************************************
			; Do_HSO_Event
			; REG_B6 - Время наступления события
			; REG_3E - Событие 
			; REG_3A - Дельта наступления события от текущего времени таймера 
			; sub  REG_3A,IO_Timer,REG_30 типично перед вызовом
			; 
			;***********************************************************
		Do_HSO_Event:
23D7 DE04     L23D7 jlt  L23DD				; if ( < ) GOTO L23DD ; 
23D9 DD04        jv  L23DF				; if ( Overflow ) GOTO L23DF
23DB 2014        sjmp L23F1				; GOTO L23F1
23DD DD12     L23DD jv  L23F1				; if ( overflow ) GOTO L23F1 ; уже сейчас событие должно быть
23DF FA      L23DF di					;
23E0 FF         nop
23E1 033A        neg  REG_3A				; REG_3A = - REG_3A   ; здесь когда REG_3A < 0 , просто инвертируем знак
23E3 892A003A      cmp  REG_3A,#$002A			; if ( REG_3A < $002A)
23E7 D308        jnc  L23F1				; GOTO L23F1 Задержка неможет быть < 42 тиков
23E9 A0B60E       ld  HSO_Time,REG_B6			; Время наступления события
23EC B03E0D       ldb  HSO_Data,REG_3E  		; Событие 
23EF 200D        sjmp L23FE				; GOTO L23FE

23F1 FA      L23F1 di
23F2 FF         nop
23F3 452A0006      add  REG_B6,IO_Timer,#$002A 	; REG_B6 = IO_TIMER + $002A
   B6
23F8 A0B60E       ld  HSO_Time,REG_B6     	; событие от текущего времени + 42 тика 
23FB B03E0D       ldb  HSO_Data,REG_3E			; собственно событие 
23FE FB      L23FE ei
23FF F0         ret

2400 0080        word $8000
2402 0000        word $0000
2404 D007        word $07D0
2406 9001        word $0190
2408 6009        word $0960
240A 5802        word $0258
240C 0A19        word $190A
240E 0040        word $4000
2410 6201        word $0162
2412 4103        word $0341
2414 F163        word $63F1
2416 4D15        word $154D
2418 3108        word $0831
241A 80FF        word $FF80
241C 4001        word $0140
241E 0001        word $0100
2420 8000        word $0080
2422 0080        word $8000
2424 A00F        word $0FA0
2426 00F0        word $F000
2428 80FF        word $FF80
242A 0000        word $0000
242C 6801        word $0168
242E 603C        word $3C60
2430 EBFF        word $FFEB
2432 8813        word $1388
2434 B80B        word $0BB8
2436 01FF        word $FF01
2438 0400        word AD_Lo
243A 3F05        word $053F
243C FFFF        word $FFFF
243E 4D80        word $804D
2440 0040        word $4000
2442 0C00        word $00C0
2444 0000        word $0000
2446 40FF        word $FF40
2448 3075        word $7530
244A 1605        word $0516
244C D007        word $07D0
244E D8FF        word $FFD8
2450 0000        word $0000
2452 9001        word $0190
2454 3300        word $0033
2456 1220        word $2012
2458 0000        word $0000
245A F401        word $01F4
245C DC05        word $05DC
245E 0200        word $0020
2460 F628        word $28F6
2462 6606        word $0666
2464 55FF        word $FF55
2466 0068        word $6800
2468 0000        word $0000
246A F8FF        word $FFF8
246C F0FF        word $FFF0
246E E8FF        word $FFE8
2470 3000        word $0030
2472 00AF        word $AF00
2474 0078        word $7800
2476 0018        word $1800	; 0 in I_PIP_ROUTINE
2478 0101        word $0101
247A 00FA        word $FA00
247C 800C        word $0C80
247E 00E6        word $E600
2480 8007        word $0780
2482 00E6        word $E600
2484 000D        word $0D00
2486 00FA        word $FA00
2488 800C        word $0C80
248A 19FF        word $FF19
248C 007D        word $7D00
248E 0032        word $3200
2490 00FF        word $FF00
2492 0040        word $4000
2494 3313        word $1333
2496 CD6C        word $6CCD
2498 6666        word $6666
249A 9A19        word $199A
249C 2308        word $0823
249E 2020        word $2020
24A0 1000        word $0010
24A2 0C62        word $620C
24A4 37FF        word $FF37
24A6 5802        word $0258
24A8 9065        word $6590
24AA E803        word $03E8
24AC 13FF        word $FF13
24AE B004        word $04B0
24B0 3CFF        word $FF3C
24B2 8025        word $2580
24B4 1027        word $2710
24B6 3333        word $3333
24B8 0080        word $8000
24BA 3333        word $3333
24BC 0080        word $8000
24BE 0032        word $3200					; init ??
24C0 00FF        word $FF00
24C2 1027        word $2710
24C4 0000        word $0000
24C6 0000        word $0000
24C8 0000        word $0000
24CA 0000        word $0000
24CC CA71        word $71CA
24CE 8000        word $0080
24D0 403A        word $3A40
24D2 3630        word $3036
24D4 2D26        word $262D
24D6 2520        word $2025
24D8 403A        word $3A40
24DA 3630        word $3036
24DC 2D25        word $252D
24DE 2520        word $2025
24E0 403A        word $3A40
24E2 3630        word $3036
24E4 2D25        word $252D
24E6 2320        word $2023
24E8 403A        word $3A40
24EA 3630        word $3036
24EC 2D25        word $252D
24EE 2320        word $2023
24F0 403A        word $3A40
24F2 3630        word $3036
24F4 2D24        word $242D
24F6 2320        word $2023
24F8 403A        word $3A40
24FA 3630        word $3036
24FC 2D24        word $242D
24FE 2320        word $2023
;TBL_Lookup
2500 E6DA        word $DAE6
2502 C0B3        word $B3C0
2504 A69A        word $9AA6
2506 8D8D        word $8D8D
2508 E6DA        word $DAE6
250A C0A6        word $A6C0
250C 9A8D        word $8D9A
250E 8080        word $8080
2510 DACD        word $CDDA
2512 B39A        word $9AB3
2514 8D80        word $808D
2516 8080        word $8080
2518 C0B3        word $B3C0
251A A68D        word $8DA6
251C 8080        word $8080
251E 8080        word $8080
2520 9A9A        word $9A9A
2522 8D8D        word $8D8D
2524 8080        word $8080
2526 8080        word $8080
2528 8080        word $8080
252A 8080        word $8080
252C 8080        word $8080
252E 8080        word $8080
;TBL_Lookup
2530 4231        word $3142
2532 211D        word $1D21
2534 190C        word $0C19
2536 0A0A        word $0A0A
2538 2921        word $2129
253A 1D11        word $111D
253C 0D09        word $090D
253E 0605        word $0506
2540 211D        word $1D21
2542 190F        word $0F19
2544 0C08        word $080C
2546 0504        word $0405
2548 1D19        word $191D
254A 120D        word $0D12
254C 0A08        word $080A
254E 0504        word $0405
2550 1414        word $1414
2552 0D0A        word $0A0D
2554 0807        word $0708
2556 0504        word $0405
2558 1410        word $1014
255A 0A08        word $080A
255C 0707        word $0707
255E 0504        word $0405
2560 0A08        word $080A
2562 0706        word $0607
2564 0606        word $0606
2566 0504        word $0405
2568 0907        word $0709
256A 0606        word $0606
256C 0606        word $0606
256E 0504        word $0405
2570 0806        word $0608
2572 0505        word $0505
2574 0505        word $0505
2576 0404        word $0404
2578 0606        word $0606
257A 0505        word $0505
257C 0505        word $0505
257E 0404        word $0404
2580 0606        word $0606
2582 0505        word $0505
2584 0505        word $0505
2586 0404        word $0404
;TBL_Lookup
2588 5030        word $3050
258A 3030        word $3030
258C 3C64        word $643C
258E 78A0        word $A078
2590 A0A0        word $A0A0
2592 A4A8        word $A8A4
2594 A850        word $50A8
2596 3030        word $3030
2598 3048        word $4830
259A 6478        word $7864
259C A0A0        word $A0A0
259E A0A4        word $A4A0
25A0 A8A8        word $A8A8
25A2 5040        word $4050
25A4 4040        word $4040
25A6 5064        word $6450
25A8 78A0        word $A078
25AA A0A0        word $A0A0
25AC A4A8        word $A8A4
25AE A850        word $50A8
25B0 4040        word $4040
25B2 6480        word $8064
25B4 989C        word $9C98
25B6 A0A0        word $A0A0
25B8 A0A4        word $A4A0
25BA A8A8        word $A8A8
25BC 3840        word $4038
25BE 5064        word $6450
25C0 8CA0        word $A08C
25C2 A4A4        word $A4A4
25C4 A8A0        word $A0A8
25C6 9C9C        word $9C9C
25C8 9C2C        word $2C9C
25CA 4064        word $6440
25CC 8890        word $9088
25CE 969C        word $9C96
25D0 A4A8        word $A8A4
25D2 B4B8        word $B8B4
25D4 A4A8        word $A8A4
25D6 2840        word $4028
25D8 7880        word $8078
25DA 8890        word $9088
25DC 989C        word $9C98
25DE A8AC        word $ACA8
25E0 B0A4        word $A4B0
25E2 A428        word $28A4
25E4 4060        word $6040
25E6 7480        word $8074
25E8 888C        word $8C88
25EA 949C        word $9C94
25EC A0A8        word $A8A0
25EE A0A0        word $A0A0
25F0 2030        word $3020
25F2 4854        word $5448
25F4 7080        word $8070
25F6 8084        word $8480
25F8 989C        word $9C98
25FA A09C        word $9CA0
25FC A020        word $20A0
25FE 3030        word $3030
2600 4058        word $5840
2602 686C        word $6C68
2604 7C90        word $907C
2606 98A0        word $A098
2608 8C8C        word $8C8C
260A 2030        word $3020
260C 3040        word $4030
260E 5864        word $6458
2610 6C74        word $746C
2612 8080        word $8080
2614 8484        word $8484
2616 8820        word $2088
2618 3030        word $3030
261A 4054        word $5440
261C 646C        word $6C64
261E 707A        word $7A70
2620 8088        word $8880
2622 8888        word $8888
2624 2030        word $3020
2626 3040        word $4030
2628 5464        word $6454
262A 6C70        word $706C
262C 7A80        word $807A
262E 8888        word $8888
2630 8800        word $0088
; 2631 TBL_Lookup
2632 0000        word $0000
2634 0000        word $0000
2636 0000        word $0000
2638 0000        word $0000
263A 0000        word $0000
263C 0000        word $0000
263E 0000        word $0000
2640 0000        word $0000
2642 0000        word $0000
2644 0000        word $0000
2646 0000        word $0000
2648 0000        word $0000
264A 0000        word $0000
264C 0000        word $0000
264E 0000        word $0000
2650 0000        word $0000
2652 0000        word $0000
2654 0000        word $0000
2656 0000        word $0000
2658 0000        word $0000
265A 0000        word $0000
265C 0000        word $0000
265E 0000        word $0000
; 2661 !!! TBL_Lookup
2660 0078        word $7800
2662 787C        word $7C78
2664 7B7B        word $7B7B
2666 7979        word $7979
2668 7979        word $7979
266A 7979        word $7979
266C 7976        word $7679
266E 7676        word $7676
2670 6060        word $6060
2672 7979        word $7979
2674 7979        word $7979
2676 7979        word $7979
2678 7978        word $7879
267A 7676        word $7676
267C 7660        word $6076
267E 6068        word $6860
2680 6C6C        word $6C6C
2682 7074        word $7470
2684 7979        word $7979
2686 7876        word $7678
2688 7676        word $7676
268A 7575        word $7575
268C 7576        word $7675
268E 7375        word $7573
2690 7575        word $7575
2692 7470        word $7074
2694 6E76        word $766E
2696 7672        word $7276
2698 7276        word $7672
269A 7673        word $7376
269C 7474        word $7474
269E 7470        word $7074
26A0 6E6B        word $6B6E
26A2 7676        word $7676
26A4 7075        word $7570
26A6 7675        word $7576
26A8 7472        word $7274
26AA 7272        word $7272
26AC 7273        word $7372
26AE 7476        word $7674
26B0 7670        word $7076
26B2 777A        word $7A77
26B4 7876        word $7678
26B6 726E        word $6E72
26B8 7072        word $7270
26BA 7370        word $7073
26BC 6060        word $6060
26BE 646A        word $6A64
26C0 6C6B        word $6B6C
26C2 6A68        word $686A
26C4 6A70        word $706A
26C6 7273        word $7372
26C8 7050        word $5070
26CA 605E        word $5E60
26CC 6266        word $6662
26CE 6666        word $6666
26D0 6565        word $6565
26D2 6E70        word $706E
26D4 7271        word $7172
26D6 5058        word $5850
26D8 5D5F        word $5F5D
26DA 6263        word $6362
26DC 6463        word $6364
26DE 6265        word $6562
26E0 6660        word $6066
26E2 6050        word $5060
26E4 5862        word $6258
26E6 5E60        word $605E
26E8 6264        word $6462
26EA 635E        word $5E63
26EC 5856        word $5658
26EE 5A5A        word $5A5A
26F0 5058        word $5850
26F2 6265        word $6562
26F4 6062        word $6260
26F6 6463        word $6364
26F8 5E58        word $585E
26FA 565A        word $5A56
26FC 5A50        word $505A
26FE 5062        word $6250
2700 6560        word $6065
2702 6264        word $6462
2704 635E        word $5E63
2706 5856        word $5658
2708 5A5A        word $5A5A
; TBL_Lookup
270A 0000        word $0000
270C 0000        word $0000
270E 0000        word $0000
2710 0000        word $0000
2712 0000        word $0000
2714 0000        word $0000
2716 0000        word $0000
2718 0000        word $0000
271A 0000        word $0000
271C 0000        word $0000
271E 0000        word $0000
2720 0000        word $0000
2722 0000        word $0000
2724 0000        word $0000
2726 0000        word $0000
2728 0000        word $0000
272A 0000        word $0000
272C 0000        word $0000
272E 0000        word $0000
2730 0000        word $0000
2732 0000        word $0000
2734 0000        word $0000
2736 0000        word $0000
2738 0000        word $0000
273A 0000        word $0000
273C 0000        word $0000
273E 0000        word $0000
2740 0000        word $0000
2742 0000        word $0000
2744 0000        word $0000
2746 0000        word $0000
2748 0000        word $0000
; UWLookup
274A FFFF        word $FFFF,$0089            ; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
274E 0078        word $7800,$0089
2752 0070        word $7000,$00AB
2756 0068        word $6800,$00C9
275A 0060        word $6000,$00F3
275E 0058        word $5800,$012A
2762 0050        word $5000,$017C
2766 0048        word $4800,$01D0
276A 0038        word $3800,$037F
276E 0000        word $0000,$037F
; Это то что преобразуется ADC_1
; UWlookup
2772 FFFF        word $FFFF,$D3F0         	; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
2776 C0FF        word $FFC0,$D3F0
277A 0000        word $0000,$0000
277E 0000        word $0000,$0000
;UWLookup
2782 FFFF        word $FFFF,$B540			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
2786 007D        word $7D00,$B540
278A 803E        word $3E80,$A8C0
278E 0019        word $1900,$7080
2792 0000        word $0000,$1900
; UWLookup
2796 FFFF        word $FFFF,$0500			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
279A 3C00        word $003C,$0500
279E 1E00        word $001E,$0400
27A2 0A00        word $000A,$0200
27A6 0000        word $0000,$0000

27AA 0000        word $0000
27AC 0000        word $0000
27AE 0000        word $0000
27B0 0000        word $0000

; UWLookup
27B2 FFFF        word $FFFF,$0A00			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
27B6 FF00        word $00FF,$000A
27BA 3C00        word $003C,$0900
27BE 2A00        word $002A,$0800
27C2 1E00        word $001E,$0700
27C6 1600        word $0016,$0500
27CA 0E00        word $000E,$0400
27CE 0600        word $0006,$0200
27D2 0000        word $0000,$0000
; WORD SWLookup
27D6 FF7F        word $7FFF,$0700
27DA 0041        word $4100,$0700
27DE 0028        word $2800,$0600
27E2 0014        word $1400,$0500
27E6 00E2        word $E200,$0000
27EA 0080        word $8000,$0000
27EE 0080        word $8000,$0000

; UWLookup
27F2 FFFF        word $FFFF,$0500			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
27F6 3411        word $1134,$0500
27FA 6210        word $1062,$0400
27FE 3108        word $0831,$0000
2802 0000        word $0000,$0000

; Таблица от оборотов КВ ()
2806 FFFF        word $FFFF,$0010       ;UpTo Lookup Table first word InValue second OutValue etc
280A 6009        word $0960,$0010		;2400 - 16
280E 4006        word $0640,$0018		;1600 - 24
2812 B004        word $04B0,$0020		;1200 - 32
2816 0000        word $0000,$0020		;0000 - 32
281A 0000        word $0000,$0020
281E 0000        word $0000,$0020

; UWLookup
2822 FFFF        word $FFFF,$0C00
2826 C05D        word $5DC0,$0C00
282A E02E        word $2EE0,$0700
282E A00F        word $0FA0,$0200
2832 F00A        word $0AF0,$0000
2836 0000        word $0000,$0000

283A 0000        word $0000
283C 0000        word $0000
283E 0000        word $0000
2840 0000        word $0000
2842 0000        word $0000
2844 0000        word $0000
; UWLookup
2846 FFFF        word $FFFF,$0C00			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
284A A913        word $13A9,$0C00
284E 0000        word $0000,$0000
2852 0000        word $0000,$0000
; SWLookup 
2856 FF7F        word $7FFF,$00C0
285A 0073        word $7300,$00C0
285E 0060        word $6000,$0000
2862 0080        word $8000,$0000
; UWLookup
2866 FFFF        word $FFFF,$FFFF			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
286A C0FF        word $FFC0,$FFFF
286E 80E9        word $E980,$8DA5
2872 80DA        word $DA80,$6C66
2876 80CD        word $CD80,$551F
287A 40C1        word $C140,$4480
287E 40B7        word $B740,$38ED

2882 00AB        word $AB00,$2D8E			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc,
2886 409B        word $9B40,$220D
288A 408B        word $8B40,$199B
288E 807D        word $7D80,$13F3
2892 006B        word $6B00,$0E3B
2896 004F        word $4F00,$0883
289A 003E        word $3E00,$0640
289E 802C        word $2C80,$0497
28A2 C00C        word $0CC0,$0298
28A6 0000        word $0000,$0000
28AA 0000        word $0000,$0000


; ADC_8 таблица преобразований ECT актуальные значения в приложении .XLS
; SWLookup
ADC_8_TFR:
28AE FF7F        word $7FFF,$D800
28B2 E073        word $73E0,$D800
28B6 8070        word $7080,$E700
28BA C06E        word $6EC0,$EC00
28BE E069        word $69E0,$F600
28C2 0063        word $6300,$0000
28C6 005A        word $5A00,$0A00
28CA C054        word $54C0,$0F00
28CE 6031        word $3160,$2D00
28D2 0027        word $2700,$3700
28D6 401E        word $1E40,$4100
28DA 4017        word $1740,$4B00
28DE C011        word $11C0,$5500
28E2 E00B        word $0BE0,$6400
28E6 2009        word $0920,$6E00
28EA 0007        word $0700,$7800
28EE 0080        word $8000,$7800


; ADC_9 таблица преобразований ACT
; SWLookup
ADC_9_TFR: 
28F2 FF7F        word $7FFF,$D800		; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
28F6 0073        word $7300,$D800
28FA 0067        word $6700,$FC00
28FE A01C        word $1CA0,$4600
2902 C00C        word $0CC0,$6900
2906 1509        word $0915,$7F00
290A 0080        word $8000,$7F00

; Табличка интересная ....
;UWLookup
290E FFFF        word $FFFF,$FFFD
2912 ADAF        word $AFAD,$D411
2916 5C8F        word $8F5C,$BF92
291A 6666        word $6666,$A1E8
291E 3333        word $3333,$727C
2922 7B14        word $147B,$4869
2926 3D0A        word $0A3D,$3332
292A 1F05        word $051F,$246A
292E 0601        word $0106,$123C
2932 0000        word $0000,$0000

;UBLookup
2936 FFE6        word $E6FF
2938 00E6        word $E600
293A 00E6        word $E600
293C 00E6        word $E600
293E 00E6        word $E600

;SBLookup
2940 7F00        word $007F
2942 4B00        word $004B
2944 2812        word $1228
2946 1924        word $2419
2948 073B        word $3B07
294A 803B        word $3B80

; SWLookup
294C FF7F        word $7FFF,$0C80
2950 3700        word $0037,$0C80
2954 F6FF        word $FFF6,$0E10
2958 E2FF        word $FFE2,$0FA0
295C 0080        word $8000,$0FA0

; SWLookup
2960 FF7F        word $7FFF,$FD71
2964 BC02        word $02BC,$FD71
2968 9001        word $0190,$FEFA
296C C800        word $00C8,$FFCC
2970 6400        word $0064,$0000
2974 9CFF        word $FF9C,$0000
2978 38FF        word $FF38,$009D
297C 70FE        word $FE70,$020C
2980 A8FD        word $FDA8,$051F
2984 0080        word $8000,$051F

; SWLookup
2988 FF7F        word $7FFF,$1000
298C 3C00        word $003C,$1000
2990 1A00        word $001A,$0B33
2994 0000        word $0000,$0A66
2998 F6FF        word $FFF6,$099A
299C 0080        word $8000,$099A

; UWLookup
29A0 FFFF        word $FFFF,$8000            ; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
29A4 0080        word $8000,$8000
29A8 357E        word $7E35,$6666
29AC E976        word $76E9,$50A4
29B0 CB31        word $31CB,$3333
29B4 9C14        word $149C,$2666
29B8 9C04        word $049C,$199A
29BC 0000        word $0000,$0000

29C0 0000        word $0000
29C2 0000        word $0000
29C4 0000        word $0000
29C6 0000        word $0000

;SWLookup
29C8 FF7F        word $7FFF,$35C3
29CC 4400        word $0044,$35C3
29D0 1400        word $0014,$4666
29D4 0000        word $0000,$5333
29D8 F6FF        word $FFF6,$63D7
29DC 0080        word $8000,$63D7


; ADC_4 таблица преобразований со знаком
29E0 FF7F        word $7FFF,$00FF			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
29E4 0000        word $0000,$FF00
29E8 0080        word $8000,$FF00
29EC 0080        word $8000,$FF00

; ADC_5 таблица преобразований 
; UWLookup
29F0 FFFF        word $FFFF,$8000			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
29F4 C0FF        word $FFC0,$8000
29F8 0000        word $0000,$0000
29FC 0000        word $0000,$0000

; UWLookup
2A00 FFFF        word $FFFF,$00F8			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
2A04 5AA2        word $A25A,$00F8
2A08 468A        word $8A46,$00B8
2A0C CC74        word $74CC,$0078
2A10 0000        word $0000,$0078

; UWLookup
2A14 FFFF        word $FFFF,$4666			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
2A18 E02E        word $2EE0,$4666
2A1C 401F        word $1F40,$399A
2A20 7017        word $1770,$35C3
2A24 3011        word $1130,$3333
2A28 0000        word $0000,$3333

; SWLookup
2A2C FF7F        word $7FFF,$0000
2A30 3700        word $0037,$0000
2A34 0F00        word $000F,$199A
2A38 0000        word $0000,$1C29
2A3C F6FF        word $FFF6,$2000
;SBLookup
2A40 0080        word $8000
2A42 0020        word $2000
2A44 7F00        word $007F
2A46 8000        word $0080
2A48 8000        word $0080
2A4A 8000        word $0080
2A4C 8000        word $0080
; SBLookup
2A4E 7F00        word $007F
			 word $0080
2A52 8000        word $0080
			 word $0080
2A56 8000        word $0080
; UWLookup
2A58 FFFF        word $FFFF,$0000			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
2A5C 0000        word $0000,$0000

2A60 0000        word $0000
2A62 0000        word $0000
2A64 0000        word $0000
2A66 0000        word $0000
2A68 0000        word $0000
2A6A 0000        word $0000
2A6C 0000        word $0000
2A6E 0000        word $0000
2A70 0000        word $0000
2A72 0000        word $0000
2A74 0000        word $0000
2A76 0000        word $0000
2A78 0000        word $0000
2A7A 0000        word $0000
2A7C 0000        word $0000
2A7E 0000        word $0000

2A80 FFFF        word $FFFF,$0000			; Lookup Table first word InValue second OutValue etc
2A84 0000        word $0000,$0000

2A88 0000        word $0000
2A8A 0000        word $0000
2A8C 0000        word $0000
2A8E 0000        word $0000
2A90 0000        word $0000
2A92 0000        word $0000

;SBLookup
2A94 7F46        word $467F
2A96 4646        word $4646
2A98 3740        word $4037
2A9A F640        word $40F6
2A9C EC36        word $36EC
2A9E E633        word $33E6
2AA0 E230        word $30E2
2AA2 8030        word $3080
2AA4 8030        word $3080
2AA6 8030        word $3080
2AA8 8030        word $3080
2AAA 8030        word $3080
          ;************************************************************
          ;*Do Tasks
          ;************************************************************
2AAC 6502009C   L2AAC add  REG_9C,#$0002			; REG_9C += $0002
2AB0 892A009C      cmp  REG_9C,#$002A			; if ( REG_9C <= $2A) 
2AB4 D302        jnc  L2AB8				; GOTO L2AB8
2AB6 019C        clr  REG_9C				; REG_9C = 0
2AB8 CB9D0C3F   L2AB8 push $3F0C[REG_9C]			; sp[] = TASKNUM
2ABC F0         ret					; GOTO TASKNUM
2ABD E7C5F6    L2ABD ljmp L2185				; GOTO END_RUNTASK
          ;************************************************************
          ;* HSI #0 Interrupt Vector
          ;************************************************************
2AC0 F2         pushf
2AC1 1153        clrb REG_53			;REG_53 = 0 !
2AC3 FA         di
2AC4 FF         nop
2AC5 F3         popf
2AC6 F1         reti
          ;************************************************************
          ;* Master I/O Timer OverFlow
          ;************************************************************
2AC7 F2         pushf
2AC8 0712        inc  REG_12				; REG_12 ++ ; Overflow count
2ACA D703        jne  L2ACF				; if ( REG_12 != 0 ) GOTO L2ACF
2ACC 9101B3       orb  REG_B3,#$01			; REG_B3.0 = 0 когда OSC*65536*65536 - очень длительный таймер
2ACF 1753     L2ACF incb REG_53				; REG_53++
2AD1 D702        jne  L2AD5				; if ( REG_53!=0 ) IRET по сути с моменета запуска MCU 255 * Overflow возрастает значение потом всегда 0
2AD3 1553        decb REG_53				; REG_53--	
2AD5 FA      L2AD5 di
2AD6 FF         nop
2AD7 F3         popf
2AD8 F1      L2AD8 byte $F1
          ;************************************************************
          ;* A/D End of Conversion Interrupt
          ;************************************************************
2AD9 F1         reti


          ;************************************************************
          ;*  DO_INJ0BANK
          ;* 
          ;* w[$0120] 
          ;* w[$0122] - последнее время SET HSO.A
          ;* w[$0124] - последнее время SET HSO.INJ0
          ;* b[$012C] - Маска 
          ;* REG_C0 - входные данные
          ;* REG_E2 - входные данные
          ;* REG.B4 - ???
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;************************************************************

2ADA A3012001   L2ADA ld  REG_BA,$0120[Zero]		; REG_BA = [$0120]
   BA
2ADF A3012201      ld  REG_BC,$0122[Zero]		; REG_BC = [$0122]
   BC
2AE4 A3012401      ld  REG_BE,$0124[Zero]		; REG_BE = [$0124]
   BE
2AE9 B11638       ldb  REG_38,#$16			; REG_38 = $16
2AEC B10639       ldb  REG_39,#$06			; REG_39 = $06		; В дальнейшем используется как порт 6 - а это банк инжектора 0
2AEF 71B3B4       andb REG_B4,#$B3			; REG_B4.6 = REG_B4.3 =REG_B4.2 = 0
2AF2 93012C01      orb  REG_B4,$012C[Zero]   	; REG_B4 |= [012C] 		// Маска незавершённых событий инжектора
   B4
2AF7 EF03F7       lcall L21FD				; Что-То с Инжекторами 
2AFA 38B20C       jbs  REG_B2,BIT_00,L2B09		; if ( REG_B2.0 ) GOTO L2B09	// Занят вывод на инжекторе
2AFD 71FDB2       andb REG_B2,#$FD			; REG_B2.1 = 0 			// Завершили обслуживание ЭТОГО вывода
2B00 387706       jbs  REG_77,BIT_00,L2B09   	; if ( REG_77.0 ) GOTO L2B09	// требоване чего-то ??
2B03 A0C032       ld  REG_32,REG_C0			; REG_32 = REG_C0
2B06 EF1900       lcall L2B22				; (dword) [$0134,$0136] = [$0134,$0136] + REG_32- (REG_E2 * $CB74/$FFFFFF )
2B09 514CB430   L2B09 andb REG_30,REG_B4,#$4C		; REG_30 = REG_B4.6 =REG_B4.5=REG_B4.1=REG_B4.0 = 0
2B0D C7012C01      stb  REG_30,$012C[Zero]		; [$012C] = REG_30
   30
2B12 C3012001      st  REG_BA,$0120[Zero]		; [$0120] = REG_BA
   BA
2B17 C3012201      st  REG_BC,$0122[Zero]		; [$0122] = REG_BC
   BC
2B1C C3012401      st  REG_BE,$0124[Zero]		; [$0124] = REG_BE
   BE
2B21 F0         ret					; 
;---------------
; Один фиг непонятны значения ....
; REG_32 <= REG_C0 
; REG_E2 - ???
; 
; Типа получаем 
; (dword) [$0134,$0136] = [$0134,$0136] + REG_32- (REG_E2 * $CB74/$FFFFFF )

2B22 4D74CBE2   L2B22 mulu REG_38,REG_E2,#$CB74		; REG_38,REG_39 = REG_E2*$CB74	// ??
   38
2B27 683A32       sub  REG_32,REG_3A			; REG_32 -= REG_3A  		// старший байт от умножения , нихуя себе
2B2A 67013401      add  REG_32,$0134[Zero]		; REG_32 += [$0134]
   32
2B2F A3013601      ld  REG_34,$0136[Zero]		; REG_34 = [$0136]
   34
2B34 A40034       addc REG_34,Zero			; (dword) (REG_32,REG34)	
2B37 C3013601      st  REG_34,$0136[Zero]		; [$0136] = REG_34	
   34
2B3C C3013401      st  REG_32,$0134[Zero]		; [$0134] = REG_32
   32
2B41 F0         ret


; DO_INJ1BANK
2B42 A3012601   L2B42 ld  REG_BA,$0126[Zero]
   BA
2B47 A3012801      ld  REG_BC,$0128[Zero]
   BC
2B4C A3012A01      ld  REG_BE,$012A[Zero]
   BE
2B51 B11738       ldb  REG_38,#$17
2B54 B10739       ldb  REG_39,#$07			; Здесь банк инжектора 1 порт 7
2B57 30E429       jbc  REG_E4,BIT_00,L2B83		; if ( REG_E4.0 ) GOTO L2B83
2B5A 71B3B4       andb REG_B4,#$B3			; 
2B5D 93012D01      orb  REG_B4,$012D[Zero]		; [$012D]
   B4
2B62 EF98F6       lcall L21FD				; Что- то с инжекторами
2B65 38B203       jbs  REG_B2,BIT_00,L2B6B
2B68 71F7B2       andb REG_B2,#$F7
2B6B 514CB430   L2B6B andb REG_30,REG_B4,#$4C
2B6F C7012D01      stb  REG_30,$012D[Zero]
   30
2B74 C3012601      st  REG_BA,$0126[Zero]
   BA
2B79 C3012801      st  REG_BC,$0128[Zero]
   BC
2B7E C3012A01      st  REG_BE,$012A[Zero]
   BE
2B83 F0      L2B83 ret
			;*********************************************************************
			; Idle Speed Control
			; DO_ISC	
			; REG_EA  - ISC_END_TIME - время завершения цикла ISC
			; REG_EC  - ISC_VAL   - Значение для расчёта времён цикла
			; REG_B1.4 - 1 Принудительный цикл ISC
			; REG_B1.5 - 1 Цикл ISC, 0 - Запрет ISC , сбрасывается после отработки процедуры
			; REG_B2.7 - 0 Процедура DO_ISC завершена
			; $0148 <= ISC_VAL <=$8000
			; Ton = TSC_VAL*2*$0516/$FFFF 
			; Toff = $0516 - Ton
			; Tcyc = $A2C
			;*********************************************************************

2B84 34B116    L2B84 jbc  REG_B1,BIT_04,L2B9D		; if ( !REG_B1.4 ) GOTO L2B9D
2B87 35B164       jbc  REG_B1,BIT_05,L2BEE		; if ( !REG_B1.5 ) GOTO L2B9D 
2B8A 11B0        clrb REG_B0				; REG_B0 = 0		// только событие 1 и от текущего времени таймера
2B8C B108B8       ldb  REG_B8,#$08			; CLR+HSO.8
2B8F EFFBF7       lcall HS_OUT
2B92 38B059       jbs  REG_B0,BIT_00,L2BEE		; if ( REG_B0.0 ) L2BEE // Ошибка занят HSO
2B95 A030EA       ld  REG_EA,REG_30			; REG_EA = REG_30 	// ISC_END_TIME
2B98 71DFB1       andb REG_B1,#$DF			; REG_B1.5 = 0
2B9B 2051        sjmp L2BEE				; GOTO L2BEE      
2B9D A0EC30    L2B9D ld  REG_30,REG_EC			; REG_30 = REG_EC	// ISC_VAL
2BA0 89008030      cmp  REG_30,#$8000			; if ( REG_30 < $8000 )
2BA4 D104        jnh  L2BAA				; GOTO L2BAA
2BA6 A1008030      ld  REG_30,#$8000			; REG_30 = $8000
2BAA 89480130   L2BAA cmp  REG_30,#$0148			; if ( REG_30 > $0148)
2BAE DB04        jc  L2BB4				; GOTO L2BB4
2BB0 A1480130      ld  REG_30,#$0148			; REG_30 = $0148	// $0148 <= REG_30 <=$8000
2BB4 A3014A24   L2BB4 ld  REG_B8,$244A[Zero]		; REG_B8 = [$244A]	// $0516 - const
   B8
2BB9 0901B8       shl  REG_B8,#$01			; REG_B8 *= 2
2BBC 6CB830       mulu REG_30,REG_B8			; REG_30,REG_32 = REG_30 * REG_B8
2BBF A03234       ld  REG_34,REG_32			; REG_34 = (REG_30,REG_32)/65536  - Длительность ISC_E1 ( ISC_Ton )
2BC2 A3014A24      ld  REG_30,$244A[Zero]		; REG_30 = [$244A]	// $0516 - const
   30
2BC7 48323036      sub  REG_36,REG_30,REG_32		; REG_36 = REG_30-REG_32      - Длительность ISC_E2 ( ISC_Toff )
2BCB DB05        jc  L2BD2				; if ( REG_36 > 0 ) GOTO L2BD2
2BCD A3014A24      ld  REG_36,$244A[Zero]		; REG_36 = [$244A]	// $0516 - const - время второго событие PW и оно константа ?
   36
2BD2 A1EA003C   L2BD2 ld  REG_3C,#$00EA			; REG_3C = $00EA	// FE_ISC_TIME
2BD6 B180B0       ldb  REG_B0,#$80			; REG_B0 = $80		// 2 события, 1ое REG 34+[REG_36]
2BD9 B108B8       ldb  REG_B8,#$08			; CLR+HSO.8 		// 1 событие
2BDC B138B9       ldb  REG_B9,#$38			; SET+HSO.8 + INT 	// 2 событие
2BDF EFABF7       lcall HS_OUT				;
2BE2 38B009       jbs  REG_B0,BIT_00,L2BEE		; if ( REG_B0.0 ) GOTO L2BEE
2BE5 A032EA       ld  REG_EA,REG_32			; REG_EA = REG_32    // Время наступления 2го события В данном случае ISC_ON 
2BE8 717FB2       andb REG_B2,#$7F			; REG_B2.7 = 0 
2BEB 71DFB1       andb REG_B1,#$DF			; REG_B1.5 = 0
2BEE F0      L2BEE ret					; Всё


			;***************************************
			;* Self Test Output
			;* DO_STO - Расход топлива или Коды ошибок ???
			;* REG_A2 - время наступления последнего события
			;* REG_A0 - ??? 
			;* REG_56.5
			;* REG_B1.1
			;* REG_B2.4 
			;***************************************


2BEF 3D5605    L2BEF jbs  REG_56,BIT_05,L2BF7		; if ( REG_56.5 ) GOTO L2BF7
2BF2 A006A2       ld  REG_A2,IO_Timer			; REG_A2 = IO_TIMER
2BF5 2044        sjmp L2C3B				; GOTO L2C3B
2BF7 A0A034    L2BF7 ld  REG_34,REG_A0			; REG_34 = REG_A0	// Время совершения события 1
2BFA A0A036       ld  REG_36,REG_A0			; REG_36 = REG_A0	// Время совершения события 2 к первому
2BFD A1A2003C      ld  REG_3C,#$00A2			; REG_3C = $00A2	// [REG_A2] - смещение от
2C01 39B11C       jbs  REG_B1,BIT_01,L2C20		; if ( REG_B1.1 ) GOTO L2C20
2C04 89FF3FA0      cmp  REG_A0,#$3FFF			; if ( REG_A0 > $3FFF )
2C08 D90B        jh  L2C15				; GOTO 2C15
2C0A B180B0       ldb  REG_B0,#$80			; bREG_B0 = $80 	// 2 события,
2C0D B119B8       ldb  REG_B8,#$19			; ON+HSO.9 
2C10 B129B9       ldb  REG_B9,#$29			; OFF+HSO.9+?INT
2C13 2014        sjmp L2C29				; GOTO L2C29
2C15 B1C0B0    L2C15 ldb  REG_B0,#$C0			; REG_B0 = $C0     // 1 событие
2C18 B139B8       ldb  REG_B8,#$39			; ON+HSO.9+?INT		// Событие 1		
2C1B 9102B1       orb  REG_B1,#$02			; REG_B1.1 = 1
2C1E 2009        sjmp L2C29				; GOTO L2C29
2C20 B1C0B0    L2C20 ldb  REG_B0,#$C0			; REG_B0 = $C0		// 1 события,
2C23 B129B8       ldb  REG_B8,#$29			; OFF+HSO.9+?INT	// Событие 1
2C26 71FDB1       andb REG_B1,#$FD			; REG_B1.1 = 0
2C29 EF61F7    L2C29 lcall HS_OUT
2C2C 38B00C       jbs  REG_B0,BIT_00,L2C3B		; if ( REG_B0.0 ) GOTO 2C3B ; Отложить !!!
2C2F 36B003       jbc  REG_B0,BIT_06,L2C35		; if ( !REG_B0.6 ) GOTO L2C35;
2C32 A03032       ld  REG_32,REG_30			; REG_32 = REG_30 	// Время совершения события 1
2C35 A032A2    L2C35 ld  REG_A2,REG_32			; REG_A2 = REG_32	// 
2C38 71EFB2       andb REG_B2,#$EF			; REG_B2.4 = 0 ; 
2C3B F0      L2C3B ret
          ;************************************************************
          ;* HSI Port Input Data Available
		  ; REG_52 - HSI_DATA_PREVIOS
		  ; REG_7E - HSI_TIME_DELTA
		  ; REG_7C - HSI_TIME_PREVIOS
          ;************************************************************
2C3C F2         pushf
2C3D FA         di
2C3E FF         nop
2C3F A00E48       ld  REG_48,HSI_Time_Hold		; wREG_48 = I_HSI_TIME_HOLD
2C42 B00D75       ldb  REG_75,HSI_Data_Hold		; bREG_75 = HSI_DATA
2C45 B07547       ldb  REG_47,REG_75			; bREG_47 = bREG_75
2C48 FB         ei
2C49 945275       xorb REG_75,REG_52			; REG_75 ^= HSI_Data_Previos => REG_75 = HSI changed
2C4C B04752       ldb  REG_52,REG_47			; HSI_Data_Previos = REG_47
       I_HSI_CYCLE:
2C4F 307502    L2C4F jbc  REG_75,BIT_00,L2C54		; if ( !REG_75.0 ) GOTO L2C54
2C52 2027        sjmp L2C7B			    ; GOTO L2C7B 
2C54 38E407    L2C54 jbs  REG_E4,BIT_00,L2C5E		; if ( REG_E4.0 ) GOTO L2C5E
2C57 317509       jbc  REG_75,BIT_01,L2C63		; if ( !REG_75.1 ) GOTO L2C63
2C5A 20EB        sjmp L2D47				; GOTO L2D47
2C5C 2005        sjmp L2C63				; Никогда ?
2C5E 357502    L2C5E jbc  REG_75,BIT_05,L2C63		; if ( !REG_75.5 ) GOTO L2C63
2C61 20E9        sjmp L2D4C				; GOTO L2D4C 
2C63 327502    L2C63 jbc  REG_75,BIT_02,L2C68		; if ( !REG_75.2 ) GOTO L2C68
2C66 20D0        sjmp L2D38              ; GOTO L2D38
2C68 30E405    L2C68 jbc  REG_E4,BIT_00,L2C70		; if ( !REG_4E.0 ) GOTO L2C70
2C6B 337502       jbc  REG_75,BIT_03,L2C70       ; if ( !REG_75.3 ) GOTO L2C70
2C6E 20E1        sjmp L2D51				; GOTO L2D51 
2C70 1175     L2C70 clrb REG_75				; REG_75 = 0 => End HSI processing
       I_HSI_NEXT:
2C72 990075    L2C72 cmpb REG_75,#$00			; if ( HSI_MASK != 0 )
2C75 D7D8        jne  L2C4F				;  Goto I_HSI_CYCLE
2C77 FA         di
2C78 FF         nop
2C79 F3         popf
2C7A F1         reti


; Когда HSI.0 == 1 !!! обработка PIP сигнала
; REG_52.0  если 1 - ошибка обработки PIP ???
; REG_50 - 
; REG_40 - RE_PIP_TIME_HOLD - время предыдущего фронта PIP  ( только здесь)
; REG_44 - PIP_WIDTH    - дельта захвата RE_PIP как следствие время 1/2 об. кв
; REG_1E - Ton_PIP     - интервал Ton_PIP текущее
; REG_CA - Ton_PIP_prev   - интервал Ton_PIP предыдущее
; REG_CC - FE_PIP_TIME   - время захвата спада сигнала PIP текущее
; REG_C8 - PIP_WIDTH_P   - предыдущее PIP_WIDTH
; REG_A7.5 - 0 если FailEdge
; REG_1D  - Счётчик 0 - 255 
; REG_AB.5
; REG_AB.6
PIP_INTERRUPT :
2C7B 0548     L2C7B dec  REG_48				; HSI_TIME_HOLD -- 
2C7D 0548        dec  REG_48				; HSI_TIME_HOLD -- 
2C7F 38472D       jbs  REG_47,BIT_00,L2CAF		; if ( PIP == 1 ) GOTO L2CAF
             ; PIP = 0 FailEdge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2C82 71DFA7       andb REG_A7,#$DF			; REG_A7.5 =0
2C85 48404846      sub  REG_46,REG_48,REG_40		; REG_46 = (HSI_TIME_HOLD-2) - PIP_TIME_HOLD
2C89 89040146      cmp  REG_46,#$0104			; if ( REG_46 > $0104 ) 
2C8D DB05        jc  L2C94				; GOTO L2C94
                                ; Здесь ЕСЛИ ВРЕМЯ Ton_PIP < $0104 => высокая частота КВ 
2C8F 910152       orb  REG_52,#$01			; REG_52.0 = 1 Признак высокой частоты КВ ?
2C92 27DE        sjmp L2C72				; GOTO I_HSI_NEXT
								; REG_46 > $0104 
2C94 A048CC    L2C94 ld  REG_CC,REG_48			; REG_CC = REG_48 ; REG_CC = (HSI_TIME_HOLD-2)    
2C97 3DAB06       jbs  REG_AB,BIT_05,L2CA0		; if ( REG_AB.5 ) GOTO L2CA0
2C9A A01ECA       ld  REG_CA,REG_1E			; REG_CA = REG_1E              ; предыдущее значение дельты PIP_RiseEdge - PIP_FailEdge
2C9D A0461E       ld  REG_1E,REG_46			; REG_1E = (HSI_TIME_HOLD-2) - PIP_TIME_HOLD ; текущая дельта PIP_RiseEdge - PIP_FailEdge
2CA0 71DFAB    L2CA0 andb REG_AB,#$DF			; REG_AB.5 = 0				   ; ????	
2CA3 371A07       jbc  REG_1A,BIT_07,L2CAD		; if ( !REG_1A.7 ) GOTO L2CAD
2CA6 99FF1D       cmpb REG_1D,#$FF			; if ( REG_1D == $FF ) 
2CA9 DF02        je  L2CAD				; GOTO L2CAD
2CAB 171D        incb REG_1D				; REG_1D ++ 
2CAD 205D     L2CAD sjmp L2D0C				; завершаем процедуру

		;************************* PIP = 1 RiseEdge ***********************************
2CAF 48404846   L2CAF sub  REG_46,REG_48,REG_40	   	; REG_46 = (HSI_TIME_HOLD-2) - RE_PIP_TIME_HOLD	// REG_46 = dRE_PIP
2CB3 890D0346      cmp  REG_46,#$030D			; if ( REG_46 > $030D )
2CB7 DB05        jc  L2CBE				;  GOTO L2CBE 
								; Здесь ЕСЛИ ПЕРИОД T_PIP < $030D => высокая частота КВ ?
2CB9 71FE52       andb REG_52,#$FE			; REG_52.0 = 0 				 	// 
2CBC 2075        sjmp L2D33				; Out of routine

2CBE A04840    L2CBE ld  REG_40,REG_48			; REG_40 = (HSI_TIME_HOLD-2)        	// Перыдущее значение = RE_PIP_TIME_HOLD 
2CC1 3EAB06       jbs  REG_AB,BIT_06,L2CCA		; if ( REG_AB.6 ) GOTO L2CCA
2CC4 A044C8       ld  REG_C8,REG_44			; REG_C8 = REG_44 				// REG_C8 = PIP_WIDTH 
2CC7 A04644       ld  REG_44,REG_46			; REG_44 = REG_46 			    // REG_44 = PIP_WIDTH
2CCA 71BFAB    L2CCA andb REG_AB,#$BF			; REG_AB.6 = 0
2CCD 1750        incb REG_50				; REG_50 ++					// REG_50 - Счётчик цилиндров 
2CCF B3017624      ldb  REG_46,$2476[Zero]		; REG_46 = $00 const
   46
2CD4 980046       cmpb REG_46,Zero			; if (REG_46 == 0 ) 
2CD7 DF13        je  L2CEC				; GOTO L2CEC Вот это происходит всегда
2CD9 384608       jbs  REG_46,BIT_00,L2CE4		; if ( REG_46.0 ) GOTO L2CE4
2CDC 385008       jbs  REG_50,BIT_00,L2CE7		; if ( REG_50.0 ) GOTO L2CE7			// REG_50.0 => '0' - INJ0BANK '1' - INJ1BANK
2CDF 9102B2    L2CDF orb  REG_B2,#$02			; REG_B2.1 = 1					// Требование DO_INJ0BANK()
2CE2 2022        sjmp L2D06				; GOTO L2D06
2CE4 3850F8    L2CE4 jbs  REG_50,BIT_00,L2CDF		; if ( REG_50.0 ) GOTO L2CDF
2CE7 9108B2    L2CE7 orb  REG_B2,#$08			; REG_B2.3 = 1					// Требование DO_INJ1BANK()
2CEA 201A        sjmp L2D06				; GOTO L2D06

2CEC 99014D    L2CEC cmpb REG_4D,#$01			; if ( REG_4D <> $01)
2CEF D707        jne  L2CF8				; GOTO L2CF8
2CF1 910AB2       orb  REG_B2,#$0A			; REG_B2.7 = REG_B2.5 = 1			// Требование DO_ISC(), DO_EGR() 
2CF4 1150        clrb REG_50				; REG_50 = 0;					// Цилиндр = 0 или INJ0BANK
2CF6 200E        sjmp L2D06				; GOTO L2D06
2CF8 990150    L2CF8 cmpb REG_50,#$01			; if ( REG_50 == $01)				// Если INJ1BANK или цилиндр 2 ? 
2CFB DFEA        je  L2CE7				; GOTO L2CE7
2CFD 984D50       cmpb REG_50,REG_4D			; if ( REG_50 < REG_4D )			// меньше чего
2D00 DE04        jlt  L2D06				; GOTO L2D06
2D02 1150        clrb REG_50				; REG_50 = 0;					// иначе Цилиндр = 0 или INJ0BANK	
2D04 27D9        sjmp L2CDF				; GOTO L2CDF;
2D06 9120A7    L2D06 orb  REG_A7,#$20			; REG_A7.5 = 1 
2D09 91C0B3       orb  REG_B3,#$C0			; REG_B3.7 = REG_B3.6 = 1
			; Common FOR PIP EVENT
2D0C 9104B2    L2D0C orb  REG_B2,#$04			; REG_B2.2 = 1					// Требование DO_SPOUT()
2D0F 351A0B       jbc  REG_1A,BIT_05,L2D1D		; if ( !REG_1A.5 ) GOTO L2D1D
2D12 3E1A06       jbs  REG_1A,BIT_06,L2D1B		; if ( REG_1A.6 ) GOTO L2D1B
2D15 71DF1A       andb REG_1A,#$DF			; REG_1A.5 = 0
2D18 91101A       orb  REG_1A,#$10			; REG_1A.5 = 1
2D1B 2016     L2D1B sjmp L2D33
2D1D 361A05    L2D1D jbc  REG_1A,BIT_06,L2D25	    ; if ( !REG_1A.6 ) GOTO L2D25
2D20 91301A       orb  REG_1A,#$30			; REG_1A.5 = REG_1A.4 = 1
2D23 200E        sjmp L2D33
2D25 3C1A08    L2D25 jbs  REG_1A,BIT_04,L2D30       ; if ( REG_1A.4 ) GOTO L2D30
2D28 35A708       jbc  REG_A7,BIT_05,L2D33       ; if (!REG_A7.5 ) GOTO L2D33
2D2B 71FBB2       andb REG_B2,#$FB			; REG_B2.2 = 0 
2D2E 2003        sjmp L2D33
2D30 71EF1A    L2D30 andb REG_1A,#$EF		    ; REG_1A.4 = 0
2D33 71FE75    L2D33 andb REG_75,#$FE			; HSI_MASK.0 = 0
2D36 273A        sjmp L2C72				; I_HSI_NEXT

: HSI.2 == 1 в оригинале BAP а у нас что ????
2D38 487C4846   L2D38 sub  REG_46,REG_48,REG_7C		; REG_46 = REG_48 - HSI_TIME_Previos
2D3C A0487C       ld  REG_7C,REG_48			; HSI_TIME_Previos = I_HSI_TIME_HOLD
2D3F A0467E       ld  REG_7E,REG_46			; HSI_TIME_DELTA  = REG_46
2D42 71FB75       andb REG_75,#$FB			; HSI_MASK.2 = 0
2D45 272B        sjmp L2C72              ; I_HSI_NEXT

; HSI.1 == 1
2D47 71FD75    L2D47 andb REG_75,#$FD			; HSI_MASK.1 = 0
2D4A 2726        sjmp L2C72				; GOTO I_HSI_NEXT
; HSI.5 == 1
2D4C 71DF75    L2D4C andb REG_75,#$DF			; HSI_MASK.5 = 0
2D4F 2721        sjmp L2C72				; GOTO I_HSI_NEXT
; HSI.3 == 1
2D51 71F775    L2D51 andb REG_75,#$F7			; HSI_MASK.3 = 0
2D54 271C        sjmp L2C72				; GOTO I_HSI_NEXT
          ;************************************************************
          ;* HSO Port Output Interrupt #1
		  ;* Там где заказано по совершении события HSO прерывание
		  ;* REG_A2  -
		  ;* REG_EA  - 
		  ;*
		  ;*
		  ;* REG_B2.4 - изменяется 
		  ;* REG_B2.7 - изменяется 
		  ;* REG_B2.7 - изменяется 
		  ;* REG_B2.5 - изменяется 
		  ;* REG_B1.5 - изменяется 
		  ;*
		  ;*
		  ;*
		  ;*
		  ;*
          ;************************************************************
2D56 F2         pushf
2D57 3CB20E       jbs  REG_B2,BIT_04,L2D68		; if ( REG_B2.4 ) GOTO L2D68		// DO_STO Пропустить
2D5A 88A206       cmp  IO_Timer,REG_A2			; 
2D5D DE04        jlt  L2D63				; if ( IO_Timer < REG_A2) L2D63 
2D5F DD07        jv  L2D68				; if ( IO_Timer > REG_A2) L2D68
2D61 2002        sjmp L2D65				; if ( IO_Timer == REG_A2) L2D65
2D63 D503     L2D63 jnv  L2D68				; if ( IO_Timer != REG_A2) L2D68 ???
2D65 9110B2    L2D65 orb  REG_B2,#$10			; REG_B2.4 = 1 
2D68 3FB211    L2D68 jbs  REG_B2,BIT_07,L2D7C		; if ( REG_B2.7 ) GOTO L2D7C		// DO_ISC
2D6B 88EA06       cmp  IO_Timer,REG_EA
2D6E DE04        jlt  L2D74
2D70 D504        jnv  L2D76
2D72 2008        sjmp L2D7C
2D74 D506     L2D74 jnv  L2D7C
2D76 9120B1    L2D76 orb  REG_B1,#$20
2D79 9180B2       orb  REG_B2,#$80
2D7C 3DB210    L2D7C jbs  REG_B2,BIT_05,L2D8F		;					// DO_EGR
2D7F 8B013001      cmp  IO_Timer,$0130[Zero]
   06
2D84 DE04        jlt  L2D8A
2D86 D504        jnv  L2D8C
2D88 2005        sjmp L2D8F
2D8A D503     L2D8A jnv  L2D8F
2D8C 9120B2    L2D8C orb  REG_B2,#$20
2D8F FA      L2D8F di
2D90 FF         nop
2D91 F3         popf
2D92 F1         reti


; Тоже DO_STO_ctd
2D93 335608    L2D93 jbc  REG_56,BIT_03,L2D9E		; if ( !REG_56.3 ) GOTO L2D9E
2D96 3EB116       jbs  REG_B1,BIT_06,L2DAF		; if ( REG_B1.6 ) GOTO L2DAF
2D99 B119B8       ldb  REG_B8,#$19			; REG_B8 = ON + HSO.9 
2D9C 2006        sjmp L2DA4				; GOTO L2DA4
2D9E 36B10E    L2D9E jbc  REG_B1,BIT_06,L2DAF		; if ( !REG_B1.6 ) GOTO L2DAF
2DA1 B109B8       ldb  REG_B8,#$09			; REG_B8 = OFF + HSO.9 HS0.9 = STO
2DA4 11B0     L2DA4 clrb REG_B0				; REG_B0 = 0
2DA6 EFE4F5       lcall HS_OUT
2DA9 38B003       jbs  REG_B0,BIT_00,L2DAF		; if( REG_B0.0 ) GOTO L2DAF
2DAC 9540B1       xorb REG_B1,#$40			; REG_B1 ^= $40
2DAF F0      L2DAF ret

          ;************************************************************
          ; DO_EGR HSI.0 ?? EGR ???
          ; REG_B1.3 -
          ; REG_B1.2 -
          ; [$012E] -
          ; [$0130] - Время последнего наступления события HSO.0 !!!
          ; REG_B2.5 -
          ;
          ;
          ;
          ;
          ;
          ;************************************************************

2DB0 A3012E01   L2DB0 ld  REG_30,$012E[Zero]		; REG_30 = [$012E]		// RAM
   30
2DB5 880030       cmp  REG_30,Zero			; if ( REG_30 <> 0 )
2DB8 D710        jne  L2DCA				;  GOTO L2DCA
								; Здесь константный вывод ЧЕГО ?
2DBA 9104B1       orb  REG_B1,#$04			; REG_B1.3 = 1 		// 
2DBD B120B8       ldb  REG_B8,#$20			; REG_B8 = $20			// Событие 1, CLR+HS0.0+?INT
2DC0 A3019C24      ld  REG_34,$249C[Zero]		; REG_34 = $2308		// Время его совершения	
   34
2DC5 B1C0B0       ldb  REG_B0,#$C0			; REG_B0 = $C0     	// Одно событие, время REG_34 и [$0130]
2DC8 201F        sjmp L2DE9				; GOTO L2DE9

2DCA 71FBB1    L2DCA andb REG_B1,#$FB			; REG_B1.2 = 0
2DCD 6F019C24      mulu REG_30,$249C[Zero]		; REG_30 *=$2308 => REG30,REG32
   30
2DD2 0D0130       shll REG_30,#$01			; (long)REG_30 *= 2
2DD5 A03234       ld  REG_34,REG_32			; REG_34 = REG_32 Старшая часть произведения эквивалентно /65536
2DD8 4B019C24      sub  REG_36,REG_34,$249C[Zero]	; REG_36 = REG_34-$2308	
   3436
2DDE 0336        neg  REG_36				; REG_36 = -REG_36   	// время совершения события 2 относительно 1 длинна OFF ???
2DE0 B100B8       ldb  REG_B8,#$00           ; REG_B8 = $00			// Событие 1 CLR+HSO.0
2DE3 B130B9       ldb  REG_B9,#$30			; REG_B9 = $30     	// Событие 2 SET+HSO.0+?INT
2DE6 B180B0       ldb  REG_B0,#$80			; REG_B0 = $80			// 2 события , время 1го REG_34 и [$0130]
2DE9 A130013C   L2DE9 ld  REG_3C,#$0130			; REG_3C = $0130		// от какого времени 
2DED EF9DF5       lcall HS_OUT
2DF0 38B00E       jbs  REG_B0,BIT_00,L2E01		; if ( REG_B0.0 ) GOTO L2E01
2DF3 32B103       jbc  REG_B1,BIT_02,L2DF9		; if ( !REG_B1.2 ) GOTO L2DF9
2DF6 A03032       ld  REG_32,REG_30			; REG_32 = REG_30		// Время совершения события 2 = Время совершения события 1
2DF9 C3013001   L2DF9 st  REG_32,$0130[Zero]		; [$0130]= REG_32		// Время совершения события 2
   32
2DFE 71DFB2       andb REG_B2,#$DF			; REG_B2.5 = 0
2E01 F0      L2E01 ret

          ;************************************************************
          ;* Do_Sensors() ECT (ADC_9), ACT (ADC_8), (ADC_4),
		  ; bREG_72 = ECT_VAL
		  ; bREG_73 = ACT_VAL
          ;************************************************************
2E02 A1F22832      ld  REG_32,#$28F2			; REG_32 = $28F2    ACT_TFR	
2E06 A09234       ld  REG_34,REG_92			; REG_34 = ADC_9_RAW  T
2E09 080134       shr  REG_34,#$01    		; REG_34 = ADC_9_RAW/2
2E0C EFCD04       lcall SWLookup            ; 
2E0F 65800038      add  REG_38,#$0080			; REG_38 = ACT_TFR( ACT_RAW/2 ) + $0080 СТАРШИЙ БАЙТ ТЕМПЕРАТУРА ACT,МЛАДШИЙ $80 
2E13 331505       jbc  REG_15,BIT_03,L2E1B		; if ( !REG_15.3 ) L2E1B
2E16 B3018A24      ldb  REG_39,$248A[Zero]       ; bREG_39 = 25 градусов 
   39
2E1B B03973    L2E1B ldb  REG_73,REG_39			; ACT_Val = bREG_39   bREG_73 = ACT температура 
2E1E A09034       ld  REG_34,REG_90			; REG_34 = ADC_8_RAW
2E21 080134       shr  REG_34,#$01			; REG_34 = ADC_8_RAW/2
2E24 B301C024      ldb  REG_E4,$24C0[Zero]		; REG_E4 = $00 
   E4
2E29 B3015524      ldb  REG_30,$2455[Zero]		; REG_30 = $00
   30
2E2E 353003       jbc  REG_30,BIT_05,L2E34		; if ( !REG_30.5 ) GOTO L2E34
2E31 30E42D       jbc  REG_E4,BIT_00,L2E61		; if ( !REG_E4.0 ) GOTO L2E61
2E34 A1AE2832   L2E34 ld  REG_32,#$28AE			; REG_32 = $28AE ADC_8_TFR ECT_TFR 
2E38 EFA104       lcall SWLookup            ; REG_38 температура в старшем байте, в младшем 0
2E3B 01D4        clr  REG_D4				; REG_D4 = 0
2E3D 45800038      add  REG_3A,REG_38,#$0080		; REG_3A = ADC_8_TFR ( ADC_8_RAW/2 + $0080 ) СТАРШИЙ БАЙТ ТЕМПЕРАТУРА ECT, МЛАДШИЙ $80
   3A
2E42 B03B72       ldb  REG_72,REG_3B			; bREG_72 = ECT_Val ; ТЕМПРЕРАТУРА ECT АКТУАЛЬНАЯ
2E45 321508       jbc  REG_15,BIT_02,L2E50		; if ( !REG_15.2 ) GOTO L2E50
2E48 B3016424      ldb  REG_72,$2464[Zero]		; ECT_Val = 85 градусов
   72
2E4D B07267       ldb  REG_67,REG_72			; bREG_67 = ECT_Val 
2E50 30E423    L2E50 jbc  REG_E4,BIT_00,L2E76		; if ( !REG_E4.0 ) GOTO L2E76
2E53 B3015524      ldb  REG_30,$2455[Zero]		; REG_30 = $00
   30
2E58 35301B       jbc  REG_30,BIT_05,L2E76		; if ( !REG_30.5 ) GOTO L2E76
2E5B A08834       ld  REG_34,REG_88			; REG_34 = ADC_4_RAW
2E5E 080134       shr  REG_34,#$01			; REG_34 = ADC_4_RAW/2
2E61 A1E02932   L2E61 ld  REG_32,#$29E0			; REG_32 = ADC_4_TFR
2E65 EF7404       lcall SWLookup
2E68 A038D4       ld  REG_D4,REG_38			; REG_D4 = ADC_4_TFR( ADC_4_RAW/2 )
2E6B 38E408       jbs  REG_E4,BIT_00,L2E76	    ; if ( REG_E4.0 ) GOTO L2E76
2E6E B3016424      ldb  REG_72,$2464[Zero]		; ECT_Val = 85 градусов
   72
2E73 B07267       ldb  REG_67,REG_72			; bREG_67 = ECT_Val
2E76 990A7B    L2E76 cmpb REG_7B,#$0A			; if ( REG_7B < $0A)
2E79 DB33        jc  L2EAE				; GOTO L2EAE
2E7B FE6D9A19      mul  REG_38,#$199A			; REG_38 = ADC_4_TFR( ADC_4_RAW/2 ) * $1991 => REG_38,REG_3A
   38
2E80 643A66       add  REG_66,REG_3A			; ECT_VAL += /65536 
2E83 A1C82932      ld  REG_32,#$29C8			; REG_32 = #$29C8
2E87 BC6734       ldbse REG_34,REG_67          ; REG_34 = (word)REG_67  ; ECT_VAL со знаком
2E8A EF4F04       lcall SWLookup			;
2E8D A038FA       ld  REG_FA,REG_38			; REG_FA = REG_38 ; 
2E90 9B01A424      cmpb REG_72,$24A4[Zero]	    ; if ( ECT_Val <= 55 ) 	
   72
2E95 DA15        jle  L2EAC				; GOTO 2EAC типа непрогретого двигателя
								; Если ECT > 55 то мы фильтруем значение ACT
2E97 A1942A32      ld  REG_32,#$2A94			; REG_32 = $2A94
2E9B B07334       ldb  REG_34,REG_73			; REG_34 = ACT_Val
2E9E EF8004       lcall SBLookup				; TBL (ACT_Val)
2EA1 1139        clrb REG_39				; bREG_39 = 0 HiByte = 0 LOW == ??
2EA3 6CFA38       mulu REG_38,REG_FA			; REG_38 *= REG_FA => REG_38,REG_3A
2EA6 0C0638       shrl REG_38,#$06			; (long)REG_38 >>= 6  ;
2EA9 A038FA       ld  REG_FA,REG_38			; REG_FA = REG_38   ; REG_FA = REG_FA* TBL(ACT_Val)/64  
2EAC 177B     L2EAC incb REG_7B				; REG_7B ++      ; Не найдена инициализация переменной
2EAE A00630    L2EAE ld  REG_30,Master_IO_Timer_Lo	; REG_30 = C_TIMER  ; REG_30 - временная переменная
2EB1 685830       sub  REG_30,REG_58			; REG_30 -= REG_58 (PREV_TIME)
2EB4 A0305A       ld  REG_5A,REG_30			; REG_5A = deltaTime больше нигде не используется
2EB7 A00658       ld  REG_58,Master_IO_Timer_Lo	; REG_58 = C_TIME  больше нигде не используется 
2EBA E700FC       ljmp L2ABD				; END TASK
          ;************************************************************
          ;* Task 3 ADC_C,ADC_7 
          ;************************************************************
2EBD A3014001      ld  REG_32,$0140[Zero]		; REG_32 = [$0140]	
   32
2EC2 A09834       ld  REG_34,REG_98			; REG_34 = ADC_C_RAW	
2EC5 A301BA24      ld  REG_36,$24BA[Zero]		; REG_36 = [$24BA]		// const
   36
2ECA EF9604       lcall SDFilter			; SDFilter()
2ECD C3014001      st  REG_3E,$0140[Zero]		; [$0140] = REG_3E 
   3E
2ED2 A3014201      ld  REG_32,$0142[Zero]		; REG_32 = [$0142]
   32
2ED7 A301BC24      ld  REG_36,$24BC[Zero]       ; REG_36 = [$24BC]		// const
   36
2EDC EF8404       lcall SDFilter			; SDFilter() 			// Результат в REG_3E,REG_3C
2EDF C3014201      st  REG_3E,$0142[Zero]       ; [$0142] = REG_3E 		// [0142] - 
   3E
2EE4 71F31B       andb REG_1B,#$F3			; REG_1B &= $F3 		// REG_1B.2 = REG_1B.3 = 0
2EE7 4B014601      sub  REG_38,REG_8E,$0146[Zero]	; REG_38 = REG_8E - [$0146] 	// REG_38 = ADC_7_RAW - [$0146]
   8E38
2EED DB02        jc  L2EF1				; if ( REG_38 > 0 ) GOTO L2EF1 	// или наоборот ???
2EEF 0138        clr  REG_38				; REG_38 = 0 
2EF1 C3014601   L2EF1 st  REG_8E,$0146[Zero]       ; [$0146] = REG_8E ; 		// [$0146] = ADC_7_RAW
   8E
2EF6 8B01CE24      cmp  REG_38,$24CE[Zero]		; if ( REG_38 >= [$24CE])	// 
   38
2EFB D62E        jge  L2F2B				;  GOTO L2F2B
2EFD 9B01B024      cmpb REG_72,$24B0[Zero]		; 				// ECT_VAL
   72
2F02 DE27        jlt  L2F2B				; if ( ) GOTO L2F2B
2F04 35B321       jbc  REG_B3,BIT_05,L2F28		; if ( !REG_B3.5 ) GOTO L2F28
2F07 30AC21       jbc  REG_AC,BIT_00,L2F2B		; if ( !REG_AC.0 ) GOTO L2F2B
2F0A 9800A9       cmpb REG_A9,Zero			; if ( bREG_A9 != 0 )
2F0D D71C        jne  L2F2B				; GOTO L2F2B
2F0F 8B01B424      cmp  REG_70,$24B4[Zero]		; if (REG_70 > 10000 )		// > 2500
   70
2F14 D915        jh  L2F2B				; goto L2F2B 
2F16 A09A38       ld  REG_38,REG_9A			; REG_38 = REG_9A
2F19 6701B224      add  REG_38,$24B2[Zero]		; REG_38 += $2580
   38
2F1E 888E38       cmp  REG_38,REG_8E			; if ( REG_38 < REG_8E )
2F21 D308        jnc  L2F2B				; GOTO L2F2B
2F23 91081B       orb  REG_1B,#$08			; REG_1B.3 =1 
2F26 2003        sjmp L2F2B				; goto L2F2B


2F28 91041B    L2F28 orb  REG_1B,#$04
2F2B A07E34    L2F2B ld  REG_34,REG_7E			; REG_34 = HSI_P2_TIME_DELTA 
2F2E A1960132      ld  REG_32,#$0196			; REG_32 = $0196
2F32 A1AAE630      ld  REG_30,#$E6AA			; REG_30 = $E6AA
2F36 8C3430       divu REG_30,REG_34			; $0196E6AA / HSI_P2_TIME_DELTA => REG_30 div REG_32 rem
2F39 A030A4       ld  REG_A4,REG_30			; REG_4A = REG_30 
2F3C A03034       ld  REG_34,REG_30			; REG_34 = REG_30 
2F3F A1002A32      ld  REG_32,#$2A00			; REG_32 = $2A00
2F43 2B94        scall UWLookup			; REG_38 = UWLookup( REG_30,$2A00)
2F45 351505       jbc  REG_15,BIT_05,L2F4D		; if ( !REG_15.5 ) GOTO L2F4D - регистр флагов
2F48 B3013024      ldb  REG_38,$2430[Zero]		; bREG_38 = $EB;
   38
2F4D B038A6    L2F4D ldb  REG_A6,REG_38			; bREG_A6 = bREG_38
2F50 B03837       ldb  REG_37,REG_38			; bREG_37 = bREG_38
2F53 1136        clrb REG_36				; bREG_36 = 0 => REG_36 = bREG_38 * 256
2F55 080336       shr  REG_36,#$03			; REG_36 / = 8; -- как младшая часть
2F58 0134        clr  REG_34				; REG_34 = 0
2F5A B07331       ldb  REG_31,REG_73			; bREG_31 = ACT_VAL
2F5D 1A0231       shrab REG_31,#$02			; ACT_VAL /= 4;
2F60 754431       addb REG_31,#$44			; ACT_VAL += $44;
2F63 1130        clrb REG_30				; bREG_30 = 0 REG_30 = bREG_31 * 256
2F65 8C3034       divu REG_34,REG_30			; REG_34,REG_36 / REG_30 => REG_34 div REG_36 rem интересно здесь конкатенация ЧИСЛА ИЗ ДВУХ ??
2F68 A10E2932      ld  REG_32,#$290E			; REG_32 = $290E
2F6C 2B6B        scall UWLookup			; REG_38 - результат
2F6E 6F012E24      mulu REG_38,$242E[Zero]		; REG_38 * 3C60 => REG_38,REG_3A
   38
2F73 A03A3E       ld  REG_3E,REG_3A			; REG_3E = REG_3A сохранили младшую часть произведения ??
2F76 A09834       ld  REG_34,REG_98			; REG_34 = REG_98 ???
2F79 331B05       jbc  REG_1B,BIT_03,L2F81		; if ( !REG_1B.3 ) GOTO L2F81
2F7C A3014001      ld  REG_34,$0140[Zero]		; [$0140] = REG_34 
   34
2F81 321B05    L2F81 jbc  REG_1B,BIT_02,L2F89		; if ( !REG_1B.2 ) GOTO L2F89
2F84 A3014201      ld  REG_34,$0142[Zero]		; [$0142] = REG_34
   34
2F89 34151B    L2F89 jbc  REG_15,BIT_04,L2FA7		; if ( !REG_15.4 ) GOTO L2FA7
2F8C 311507       jbc  REG_15,BIT_01,L2F96		; if ( !REG_15.1 ) GOTO L2F96
2F8F A3018C24      ld  REG_34,$248C[Zero]		; REG_34 = [$248C] 			// 007D 125
   34		
2F94 2011        sjmp L2FA7				; GOTO 2FA7
2F96 A1822732   L2F96 ld  REG_32,#$2782			; REG_32 = $2782			// Адрес Таблицы
2F9A 489A8E34      sub  REG_34,REG_8E,REG_9A		; REG_34 = REG_8E - REG_9A		// 
2F9E DB02        jc  L2FA2				; if ( REG_34 > 0 )			// 
2FA0 0134        clr  REG_34				; REG_34 = 0
2FA2 2B35     L2FA2 scall UWLookup			; REG_38 - result
2FA4 A03834       ld  REG_34,REG_38			; REG_34 = UWLookup ( REG_8E - REG_9A, $2782 )
2FA7 A1662832   L2FA7 ld  REG_32,#$2866			; REG_32 = $2866 			// Адрес Таблицы	
2FAB 2B2C        scall UWLookup			; REG_38 - result
2FAD 6C3E38       mulu REG_38,REG_3E			; (dword)REG_38,REG_3A = REG_38*REG_3E
2FB0 99203B       cmpb REG_3B,#$20			; if ( REG_3B < $20)			
2FB3 D304        jnc  L2FB9				; GOTO L2FB9
2FB5 A1FFFF3A      ld  REG_3A,#$FFFF			; REG_3A = $FFFF	
2FB9 0D0338    L2FB9 shll REG_38,#$03			; (dword)REG_38,REG_3A * = 8
2FBC A03A9E       ld  REG_9E,REG_3A			; REG_9E = (dword)REG_38,REG_3A /65535
2FBF A10040D6      ld  REG_D6,#$4000			; REG_D6 = $4000
2FC3 38E435       jbs  REG_E4,BIT_00,L2FFB		; if ( REG_E4.0 ) GOTO L2FFB
2FC6 71EF56       andb REG_56,#$EF			; REG_56.7 = 0
2FC9 A09634       ld  REG_34,REG_96			; REG_34 = REG_96
2FCC B3015524      ldb  REG_30,$2455[Zero]		; REG_30 = 00 
   30
2FD1 3D3017       jbs  REG_30,BIT_05,L2FEB		; if ( REG_30.5 ) GOTO L2FEB		// Этого непроисходит 
2FD4 8B018E24      cmp  REG_96,$248E[Zero]		; if ( REG_96 > 0032 )			// 50
   96
2FD9 D905        jh  L2FE0				; GOTO L2FE0
2FDB 911056       orb  REG_56,#$10			; REG_56.4 = 1
2FDE 2014        sjmp L2FF4				; GOTO L2FF4
2FE0 A1722732   L2FE0 ld  REG_32,#$2772			; REG_32 = $2772			// Адрес таблицы
2FE4 2AF3        scall UWLookup
2FE6 A03820       ld  REG_20,REG_38			; REG_20= REG_38 			// 0 или $D3F0
2FE9 2030        sjmp L301B				; GOTO L301B
2FEB A1F02932   L2FEB ld  REG_32,#$29F0			; REG_32 = $29F0			// Адрес таблицы
2FEF 2AE8        scall UWLookup
2FF1 A038D6       ld  REG_D6,REG_38			; REG_D6 = UWLookup( ??? ,$29F0)
2FF4 A3016624   L2FF4 ld  REG_20,$2466[Zero]		; REG_20 = 0068				// 104
   20
2FF9 2020        sjmp L301B				; GOTO L301B

2FFB A08234    L2FFB ld  REG_34,REG_82			; REG_34 = REG_82
2FFE A1722732      ld  REG_32,#$2772			; REG_32 = $2772
3002 2AD5        scall UWLookup
3004 A03820       ld  REG_20,REG_38			; REG_20 = REG_38
3007 B3015524      ldb  REG_30,$2455[Zero]		; REG_30 = 00
   30
300C 35300C       jbc  REG_30,BIT_05,L301B		; if ( !REG_30.5 ) GOTO L301B		// Всегда
300F A08A34       ld  REG_34,REG_8A			; ADC_5_RAW
3012 A1F02932      ld  REG_32,#$29F0			;
3016 2AC1        scall UWLookup			; или 0000 или 8000
3018 A038D6       ld  REG_D6,REG_38			; REG_D6 = REG_38
301B 71E7AC    L301B andb REG_AC,#$E7			; REG_AC.4 = REG_AC.3 = 0
301E 8940D094      cmp  REG_94,#$D040			; if ( REG_94 > $D040)
3022 D305        jnc  L3029				; GOTO L3029
3024 9108AC       orb  REG_AC,#$08			; REG_AC.3 = 1
3027 2014        sjmp L303D				; GOTO L303D
3029 89008A94   L3029 cmp  REG_94,#$8A00			; if ( REG_94 < $8A00)
302D DB0E        jc  L303D				; GOTO L303D
302F 89405E94      cmp  REG_94,#$5E40			; if ( REG_94 > $5E40)
3033 D305        jnc  L303A				; GOTO L303A
3035 9118AC       orb  REG_AC,#$18			; REG_AC.4 = REG_AC.3 = 1
3038 2003        sjmp L303D				; GOTO L303D
303A 9110AC    L303A orb  REG_AC,#$10			; REG_AC.4 =1
303D B3015524   L303D ldb  REG_32,$2455[Zero]		; REG_32 = 00
   32
3042 3C3203       jbs  REG_32,BIT_04,L3048		; if ( REG_32.4 ) GOTO L3048
3045 71F7AC       andb REG_AC,#$F7			; REG_AC.3 = 0
3048 38E425    L3048 jbs  REG_E4,BIT_00,L3070		; if ( REG_E4.0 ) GOTO L3070
304B 34B311       jbc  REG_B3,BIT_04,L305F		; if (!REG_B3.4 ) GOTO L305F
304E 33B307       jbc  REG_B3,BIT_03,L3058		; if (!REG_B3.3 ) GOTO L3058
3051 B3016824   L3051 ldb  REG_74,$2468[Zero]		; REG_74 = $0000
   74
3056 202C        sjmp L3084				; GOTO L3084
3058 B3016A24   L3058 ldb  REG_74,$246A[Zero]		; REG_74 = $FFF8
   74
305D 2025        sjmp L3084				; GOTO L3084
305F 33B307    L305F jbc  REG_B3,BIT_03,L3069		; if ( !REG_B3.3 ) GOTO L3069	
3062 B3016C24   L3062 ldb  REG_74,$246C[Zero]		; REG_74 = $FFF0
   74
3067 201B        sjmp L3084				; GOTO L3084
3069 B3016E24   L3069 ldb  REG_74,$246E[Zero]		; REG_74 = $FFE8
   74
306E 2014        sjmp L3084				; GOTO L3084

3070 89C0BE8C   L3070 cmp  REG_8C,#$BEC0			; if ( ADC_6_RAW > $BEC0 )
3074 DBDB        jc  L3051				; GOTO L3051
3076 89405C8C      cmp  REG_8C,#$5C40			; if ( ADC_6_RAW > $5C40 )
307A DBDC        jc  L3058				; GOTO L3058
307C 8900358C      cmp  REG_8C,#$3500			; if ( ADC_6_RAW > $3500 )
3080 DBE0        jc  L3062				; GOTO L3062
3082 27E5        sjmp L3069				; GOTO L3069
3084 E736FA    L3084 ljmp L2ABD				; END TASK
          ;************************************************************
          ;* Task 4
		  ;* REG_8E - ADC_7_RAW
		  ;* REG_D8 - ADC_7_RAW_FILTERED
		  ;* $013C - 
		  ;* REG_44 - 
		  ;* REG_9A -
		  ;* REG_70 - Обороты КВ RPMx4??
		  ;*
          ;************************************************************
3087 37A90F       jbc  REG_A9,BIT_07,L3099		; if ( !REG_A9.7 ) GOTO L3099
308A A0D832       ld  REG_32,REG_D8			; REG_32 = REG_D8
308D A08E34       ld  REG_34,REG_8E			; ADC_7_RAW
3090 A1750736      ld  REG_36,#$0775			; REG_36 = $0775
3094 2ACD        scall SDFilter			; REG_3E - result
3096 A03ED8       ld  REG_D8,REG_3E			; 
3099 37B33C    L3099 jbc  REG_B3,BIT_07,L30D8		; if ( !REG_B3.7 ) GOTO L30D8
309C 880044       cmp  REG_44,Zero			; if ( PIP_WIDTH > 0)
309F D704        jne  L30A5				; GOTO L30A5 
30A1 0134        clr  REG_34				; REG_34 = 0			// Здесь что-то вроде отсутствует вращение
30A3 200B        sjmp L30B0				; GOTO L30B0
30A5 A17D0136   L30A5 ld  REG_36,#$017D			; REG_36 = $017D		// $017D7840 => 25000000
30A9 A1407834      ld  REG_34,#$7840			; REG_34 = $7840
30AD 8C4434       divu REG_34,REG_44			; (dword)REG_34,REG_36/PIP_WIDTH => REG_34 div REG_36 rem // делим на время захвата PIP ???
30B0 A03470    L30B0 ld  REG_70,REG_34			; REG_70 = REG_34		// RPMx4
30B3 717FB3       andb REG_B3,#$7F			; REG_B3.7 = 0
30B6 A3013C01      ld  REG_32,$013C[Zero]		; REG_32 = [$013C]
   32
30BB A301B624      ld  REG_36,$24B6[Zero]		; REG_36 = [$24B6]
   36
30C0 2AA1        scall SDFilter			; REG_3E - result
30C2 C3013C01      st  REG_3E,$013C[Zero]		; [$013C] = REG_3E
   3E
30C7 A3013E01      ld  REG_32,$013E[Zero]		; REG_32 = [$013E] 
   32
30CC A301B824      ld  REG_36,$24B8[Zero]		; REG_36 = [$24B8]		// $8000
   36
30D1 2A90        scall SDFilter
30D3 C3013E01      st  REG_3E,$013E[Zero]		; [$013E] = REG_3E
   3E
30D8 889AD8    L30D8 cmp  REG_D8,REG_9A			; if ( REG_D8 > REG_9A )
30DB D903        jh  L30E0				; goto L30E0
30DD A0D89A       ld  REG_9A,REG_D8			; REG_9A = REG_D8
30E0 990253    L30E0 cmpb REG_53,#$02			; if (REG_53 $02)
30E3 DE0B        jlt  L30F0				; ???
30E5 0170        clr  REG_70				; REG_70 = 0
30E7 91201B       orb  REG_1B,#$20			; REG_1B.5= 1 
30EA 111D        clrb REG_1D				; bREG_1D = 0 
30EC A1FFFF44      ld  REG_44,#$FFFF			; PIP_WIDTH = $FFFF			// 
30F0 89000070   L30F0 cmp  REG_70,#$0000			; if ( REG_70 <> $0000 )
30F4 D705        jne  L30FB				; GOTO L30FB
30F6 91201B       orb  REG_1B,#$20			; REG_B1.5 = 1
30F9 2003        sjmp L30FE				; GOTO L30FE
30FB 71DF1B    L30FB andb REG_1B,#$DF			; REG_B1.5 = 0
30FE 3F1A0E    L30FE jbs  REG_1A,BIT_07,L310F		; if (REG_1A.7 ) GOTO L310F
3101 8B010A24      cmp  REG_70,$240A[Zero]		; if ( REG_70 > [$240A] )		// $0258 => 600
   70
3106 D218        jgt  L3120				; GOTO L3120
3108 91C01A    L3108 orb  REG_1A,#$C0			; REG_1A.7 = REG_1A.6 = 1
310B 111D        clrb REG_1D				; bREG_1D = 0
310D 2032        sjmp L3141
310F 8B010824   L310F cmp  REG_70,$2408[Zero]		; if ( REG_70 <= [$240A] ) 		// $960 => 2400
   70
3114 D3F2        jnc  L3108				; GOTO 3108
3116 9B010C24      cmpb REG_1D,$240C[Zero]		; if ( REG_1D <= [$240C])		// => 6410
   1D
311B D324        jnc  L3141				; GOTO L3141
311D 717F1A       andb REG_1A,#$7F			; REG_1A.7 = 0
3120 361A14    L3120 jbc  REG_1A,BIT_06,L3137		; if ( !REG_1A.6 ) GOTO L3137
3123 A3010424      ld  REG_38,$2404[Zero]		; REG_38 = $07D0			// $07D0 => 2000
   38
3128 67010624      add  REG_38,$2406[Zero]		; REG_38 += $0190			// $0190 => 400
   38	
312D 887038       cmp  REG_38,REG_70			; if ( REG_38 > REG_70 )
3130 DB0F        jc  L3141				; GOTO L3141
3132 71BF1A       andb REG_1A,#$BF			; REG_1A.6 = 0
3135 200A        sjmp L3141				; GOTO L3141
3137 8B010424   L3137 cmp  REG_70,$2404[Zero]		; if ( REG_70 > $07D0 )
   70
313C DB03        jc  L3141				; GOTO L3141
313E 91401A       orb  REG_1A,#$40			; REG_1A.6 = 1				// Типа если обороты < 2000
3141 71FBAC    L3141 andb REG_AC,#$FB			; REG_AC.2 = 0
3144 31150C       jbc  REG_15,BIT_01,L3153		; if ( !REG_15.1 ) GOTO L3153
3147 A301BE24      ld  REG_9A,$24BE[Zero]		; REG_9A = $3200
   9A
314C A09AD8       ld  REG_D8,REG_9A			; REG_D8 = REG_9A
314F 11A9        clrb REG_A9				; bREG_9A = 0
3151 207B        sjmp L31CE				; GOTO L31CE
3153 A09A38    L3153 ld  REG_38,REG_9A			; REG_38 = REG_9A
3156 30A926       jbc  REG_A9,BIT_00,L317F		; if ( !REG_A9.0 ) GOTO L317F
3159 31A915       jbc  REG_A9,BIT_01,L3171		; if ( !REG_A9.1 ) GOTO L3171	
315C 67011C24      add  REG_38,$241C[Zero]		; REG_38 += $0140			// 320
   38
3161 DB6B        jc  L31CE				; if ( > 0 ) GOTO L31CE
3163 67012024      add  REG_38,$2420[Zero]		; REG_38 += $0080			// 128
   38
3168 DB64        jc  L31CE				; IF ( > 0 ) GOTO L31CE
316A 888E38       cmp  REG_38,REG_8E			; REG_38 += ADC_7_RAW 			// +
316D D30C        jnc  L317B				; if ( < ) GOTO L317B
316F 205D        sjmp L31CE				; GOTO L31CE
3171 67012224   L3171 add  REG_38,$2422[Zero]		; REG_38 += $8000
   38
3176 888E38       cmp  REG_38,REG_8E			; if ( REG_38 < ADC_7_RAW )
3179 D143        jnh  L31BE				; GOTO L31BE
317B 11A9     L317B clrb REG_A9				; bREG_A9 = 0
317D 204F        sjmp L31CE				; GOTO L31CE
317F 67011C24   L317F add  REG_38,$241C[Zero]		; REG_38 += $0140
   38
3184 DB05        jc  L318B				; if ( > 0) GOTO L318B
3186 888E38       cmp  REG_38,REG_8E			; if (REG_38 < ADC_7_RAW )
3189 D105        jnh  L3190				; GOTO L3190
318B B1FFA9    L318B ldb  REG_A9,#$FF			; bREG_A9 = $FF
318E 203E        sjmp L31CE				; GOTO L31CE
3190 32770F    L3190 jbc  REG_77,BIT_02,L31A2		; if ( !REG_77.2 ) GOTO L31A2
3193 0128        clr  REG_28				; REG_28 = 0
3195 B301C724      ldb  REG_2C,$24C7[Zero]		; bREG_2C = 00
   2C
319A A301CA24      ld  REG_26,$24CA[Zero]		; REG_26 = $0000
   26
319F 910277       orb  REG_77,#$02			; REG_77.1 = 1
31A2 71FB77    L31A2 andb REG_77,#$FB			; REG_77.2 = 0
31A5 910877       orb  REG_77,#$08			; REG_77.4 = 1
31A8 A09A38       ld  REG_38,REG_9A			; REG_38 = REG_9A
31AB 67012224      add  REG_38,$2422[Zero]		; REG_38 += $8000
   38
31B0 DB1C        jc  L31CE				; if ( > 0 ) GOTO L31CE
31B2 67011E24      add  REG_38,$241E[Zero]		; REG_38 += $0100	
   38
31B7 DB15        jc  L31CE				; if ( > 0 ) GOTO L31CE
31B9 888E38       cmp  REG_38,REG_8E			; if ( REG_38 > ADC_7_RAW )
31BC DB10        jc  L31CE				; GOTO L31CE
31BE B101A9    L31BE ldb  REG_A9,#$01			; REG_A9 = $01
31C1 8B012424      cmp  REG_70,$2424[Zero]		; if ( REG_70 < $0FA0)			// $0FA0 => 4000
   70
31C6 D106        jnh  L31CE				; GOTO 	L31CE
31C8 9104AC       orb  REG_AC,#$04			; REG_AC.2 = 1				// >= 4000
31CB 71F377       andb REG_77,#$F3			; REG_77.3 = 0 = REG_77.2 = 0
31CE 8B01A224   L31CE cmp  REG_70,$24A2[Zero]		; if ( REG_70 > $620C )			// $620C => 25100 
   70
31D3 D961        jh  L3236				; GOTO L3236
31D5 1130        clrb REG_30				; bREG_30 = 0
31D7 9B013624      cmpb REG_30,$2436[Zero]		; if ( bREG_30 = $01)			//	
   30
31DC DF63        je  L3241				; GOTO L3241				// Никогда
31DE 9B010D24      cmpb REG_72,$240D[Zero]		; if ( ECT_VAL <= $19)			//ECT_VAL
   72
31E3 DE5C        jlt  L3241				; GOTO L3241
31E5 9B015624      cmpb REG_67,$2456[Zero]		; if ( bREG_67 <= $12)
   67
31EA DE0E        jlt  L31FA				; GOTO L31FA
31EC 9B015724      cmpb REG_67,$2457[Zero]		; if ( bREG_67 >= $20)
   67
31F1 D207        jgt  L31FA				; GOTO L31FA
31F3 8B015824      cmp  REG_FE,$2458[Zero]		; if (REG_FE < 0000)
   FE
31F8 D347        jnc  L3241				;  GOTO L3241
31FA 99FFA9    L31FA cmpb REG_A9,#$FF			; if ( REG_A9 != $FF)
31FD D742        jne  L3241				;  GOTO L3241
31FF A3013224      ld  REG_30,$2432[Zero]		; REG_30 = $1388			// 5000
   30
3204 34AC05       jbc  REG_AC,BIT_04,L320C		; if ( !REG_AC.4 ) GOTO L320C
3207 6701AA24      add  REG_30,$24AA[Zero]		; REG_30 += $03E8			// 1000
   30
320C 387705    L320C jbs  REG_77,BIT_00,L3214		; if ( REG_77.0 ) GOTO L3214
320F 67013424      add  REG_30,$2434[Zero]		; REG_30 += $0BB8			// 3000
   30
3214 883070    L3214 cmp  REG_70,REG_30			; if ( REG_70 < REG_30)
3217 D124        jnh  L323D				; GOTO L323D
3219 33770F       jbc  REG_77,BIT_03,L322B		; if ( !REG_77.0 ) GOTO L322B
321C 0128        clr  REG_28				; REG_28 = 0
321E B301C624      ldb  REG_2C,$24C6[Zero]		; bREG_2C = 0
   2C
3223 A301C824      ld  REG_26,$24C8[Zero]		; REG_26 = 0
   26
3228 71FD77       andb REG_77,#$FD			; REG_77.1 = 0
322B 71F777    L322B andb REG_77,#$F7			; REG_77.3 = 0
322E 882628       cmp  REG_28,REG_26			; if ( REG_28 < REG_26)
3231 D311        jnc  L3244				; GOTO L3244
3233 910477       orb  REG_77,#$04			; REG_77.2 = 1
3236 910177    L3236 orb  REG_77,#$01			; REG_77.0 = 1
3239 015C        clr  REG_5C				; REG_5C = 0
323B 2007        sjmp L3244				; GOTO L3244
323D A1FFFF5C   L323D ld  REG_5C,#$FFFF			; REG_5C = $FFFF
3241 71FE77    L3241 andb REG_77,#$FE			; REG_77.0 = 0
3244 910456    L3244 orb  REG_56,#$04			; REG_56.2 = 0
3247 990353       cmpb REG_53,#$03			; if ( REG_53 < 03 )
324A D303        jnc  L324F				; GOTO L324F
324C 71FB56       andb REG_56,#$FB			; REG_56.2 = 0 
324F 0130     L324F clr  REG_30				; REG_30 = 0
3251 51C01A30      andb REG_30,REG_1A,#$C0		; REG_30 = REG_1A & 11000000b
3255 325604       jbc  REG_56,BIT_02,L325C		; if ( !REG_56.2 ) GOTO L325C
3258 81000130      or  REG_30,#$0100			; REG_30 = 0000000011000000 | 000000100000000 //	
325C 980015    L325C cmpb REG_15,Zero			; if ( bREG_15 > 0)
325F DF04        je  L3265				; GOTO L3265
3261 81000230      or  REG_30,#$0200			; REG_30 |= 000001000000000 //	
3265 99FFA9    L3265 cmpb REG_A9,#$FF			; if ( bREG_A9 <> $FF)
3268 D715        jne  L327F				; GOTO L327F
326A 3DB305       jbs  REG_B3,BIT_05,L3272		; if ( REG_B3.5 ) GOTO L3272
326D 910430       orb  REG_30,#$04			; bREG_30 = | 0000100 //	 
3270 201A        sjmp L328C				; GOTO L328C
3272 307705    L3272 jbc  REG_77,BIT_00,L327A		; if ( !REG_77.0 ) GOTO L327A
3275 910230       orb  REG_30,#$02			; bREG_30 |= 00000010
3278 2012        sjmp L328C				; GOTO L328C
327A 912030    L327A orb  REG_30,#$20
327D 200D        sjmp L328C
327F 9800A9    L327F cmpb REG_A9,Zero			; if (REG_A9 == 0)
3282 DF05        je  L3289				; GOTO L3289
3284 910830       orb  REG_30,#$08			; bREG_30 |= 00001000 ;
3287 2003        sjmp L328C				; GOTO L328C
3289 911030    L3289 orb  REG_30,#$10			; bREG_30 |= 00010000 ;
328C C3013201   L328C st  REG_30,$0132[Zero]		; [$0132] = 0
   30
3291 E729F8       ljmp L2ABD; REG_38 = Table Address       
; REG_30(31) = значение 
; REG_32(33) = значение
; REG_34 = Размер таблицы ( колонки + 1 -> множитель для REG_33) 
; REG_3B = возвращаемое значение (REG_3B = $80) 
;
;
;
;
;

TBL_Lookup:
3294 5C333436   L3294 mulub REG_36,REG_34,REG_33		; bREG_36 = bREG_34*bREG_33
3298 743136       addb REG_36,REG_31			; REG_36 += bREG_31
329B D302        jnc  L329F				; if ( REG_36 < REG_31 ) GOTO L329F
329D 1737        incb REG_37				; bREG_37 ++
329F 643638    L329F add  REG_38,REG_36			; REG_38 += REG_36
32A2 B23931       ldb  REG_31,[REG_38]+		; bREG_31 = [REG_38++]		
32A5 B23833       ldb  REG_33,[REG_38]			; bREG_33 = [REG_38]
32A8 281C        scall L32C6				; REG_3A = result 
32AA 643438       add  REG_38,REG_34			; REG_38 += REG_34
32AD B23833       ldb  REG_33,[REG_38]			; bREG_33 = [REG_38]
32B0 0538        dec  REG_38				; REG_38 --
32B2 B23831       ldb  REG_31,[REG_38]			; bREG_31 = [REG_38]
32B5 B03B34       ldb  REG_34,REG_3B			; bREG_34 = bREG_3B --- Вот сюда результат
32B8 280C        scall L32C6				; REG_3A = result
32BA B03B33       ldb  REG_33,REG_3B			; bREG_33 = bREG_3B --- Вот результат сохранили
32BD B03431       ldb  REG_31,REG_34			; bREG_31 = bREG_34 
32C0 B03230       ldb  REG_30,REG_32			; bREG_30 = bREG_32
32C3 2801        scall L32C6
32C5 F0         ret
; 
;
; REG_3A = (b((bREG_30*bREG_33) - (bREG_30*bREG_31) + bREG_31 ))+ $0080 Ахринеть
; Линейная Интерполяция ?????
32C6 5C33303A   L32C6 mulub REG_3A,REG_30,REG_33		; REG_3A = bREG_30*bREG_33
32CA 5C313036      mulub REG_36,REG_30,REG_31		; REG_36 = bREG_30*bREG_31
32CE 68363A       sub  REG_3A,REG_36			; REG_3A -= REG_36
32D1 74313B       addb REG_3B,REG_31			; bREG_3B += bREG_31
32D4 6580003A      add  REG_3A,#$0080			; REG_3A += $0080
32D8 F0         ret; Функция просмотра таблицы с линейной интеРполяцией размерность слово
; REG_32 = Адрес таблицы просмотра
; REG_34 = Входящее значение
; REG_38 = Результирующее значение
; REG_A8 - временные флаги
UWLookup:
32D9 9102A8    L32D9 orb  REG_A8,#$02			; REG_A8.1 = 1
SWLookup:
32DC 8B320434   L32DC cmp  REG_34,$04[REG_32]		; COMPARE ( REG_34 , [REG32+4] ) 
32E0 31A804       jbc  REG_A8,BIT_01,L32E7       ; if ( !REG_A8.1 ) GOTO L32E7
32E3 DB0A        jc  L32EF				; if ((uns) REG_34 >= [REG32+4]) GOTO L32EF
32E5 2002        sjmp L32E9              ; GOTO L32E9
32E7 D606     L32E7 jge  L32EF				; if (REG_34 < [REG_32+4]) GOTO L32EF		
32E9 65040032   L32E9 add  REG_32,#$0004			; REG_32 +=4 следующе значение в таблице
32ED 27ED        sjmp SWLookup            ; GOTO LSWLookup цикл сравнения
								; Попали в диапазон
32EF A23336    L32EF ld  REG_36,[REG_32]+        ; REG_36 = [REG_32++] ; Значение в Таблице Vout HI
32F2 A23338       ld  REG_38,[REG_32]+		; REG_38 = [REG_32++] ; Значение в Таблице Vout Lo 
32F5 6A3236       sub  REG_36,[REG_32]			; REG_36 = LookUp_GAP
32F8 6A3334       sub  REG_34,[REG_32]+        ; REG_34 = VIN - (VIN_LOW) ; dVIN
32FB 6A3238       sub  REG_38,[REG_32]			; REG_38 = VOUT_GAP
32FE 31A804       jbc  REG_A8,BIT_01,L3305		; if ( !REG_A8.1 ) GOTO L3305
3301 DB09        jc  L330C				; if ( REG_38 >= [REG_32] )
3303 2002        sjmp L3307              ; GOTO L3307
3305 D605     L3305 jge  L330C				; if ( REG_38 >= [REG_32] ) GOTO 330C
3307 9101A8    L3307 orb  REG_A8,#$01			; REG_A8.0 = 1
330A 0338        neg  REG_38             ; REG_38 =-REG_38 
330C 6C3438    L330C mulu REG_38,REG_34			; (long)REG_38 = VOUT_GAP * dVIN REG_38,REG_3A
330F 8C3638       divu REG_38,REG_36			; (long)REG_38 = VOUT_GAP * dVIN/LookUP_GAP REG_38 div REG_3A rem
3312 30A802       jbc  REG_A8,BIT_00,L3317		; if (!REG_A8.0) goto L3317
3315 0338        neg  REG_38				; REG_38 =-REG38
3317 663238    L3317 add  REG_38,[REG_32]			; REG_38 = VOUT_LOW + ( VOUT_GAP * dVIN/LookUP_GAP )
331A 71FCA8       andb REG_A8,#$FC           ; REG_A8 &= $FC REG_A8.1 = REG_A8.0 = 0;
331D F0         ret				    ; Функция табличного преобразования с интерполяцией 
; R32 = Адрес таблицы просмотра
; R34 = Входящее значение (БАЙТ)
; R38 = Результат (БАЙТ) 

UBLookup:
331E 9102A8    L331E orb  REG_A8,#$02
SBLookup:
3321 9B320234   L3321 cmpb REG_34,$02[REG_32]
3325 31A804       jbc  REG_A8,BIT_01,L332C
3328 DB0A        jc  L3334
332A 2002        sjmp L332E
332C D606     L332C jge  L3334
332E 65020032   L332E add  REG_32,#$0002
3332 27ED        sjmp SBLookup
3334 B23336    L3334 ldb  REG_36,[REG_32]+
3337 B23338       ldb  REG_38,[REG_32]+
333A 7A3236       subb REG_36,[REG_32]
333D 7A3334       subb REG_34,[REG_32]+
3340 7A3238       subb REG_38,[REG_32]
3343 31A804       jbc  REG_A8,BIT_01,L334A
3346 DB09        jc  L3351
3348 2002        sjmp L334C
334A D605     L334A jge  L3351
334C 9101A8    L334C orb  REG_A8,#$01
334F 1338        negb REG_38
3351 7C3438    L3351 mulub REG_38,REG_34
3354 9C3638       divub REG_38,REG_36
3357 30A802       jbc  REG_A8,BIT_00,L335C
335A 1338        negb REG_38
335C 763238    L335C addb REG_38,[REG_32]
335F 71FCA8       andb REG_A8,#$FC
3362 F0         ret

; L3363 SDFilter
; IN REG_32 - Старое значение
;   REG_34 - Новое значение
;   REG_36 - Множитель
;
; OUT REG_3E,REG_3C
; Формула
; REG_3C = |(REG_34-REG_32)| * REG_36 читать как модуль
; REG_3E = REG_32 
; Вообще непонятна с REG_3E ситуация надо моделировать 
; 
        
3363 B102B8  SDFilter: ldb  REG_B8,#$02			; REG_B8 = $02 REG_B8.1 = 1
3366 2002        sjmp L336A				; GOTO 336A
3368 11B8        clrb REG_B8				; REG_B8 = $00
336A 4832343C   L336A sub  REG_3C,REG_34,REG_32      ; REG_3C = REG_34-REG_32
336E 31B804       jbc  REG_B8,BIT_01,L3375       ; if ( !REG_B8.1 ) GOTO L3375 
3371 DB09        jc  L337C              ; if ( REG_3C >= 0 ) GOTO L337C
3373 2002        sjmp L3377              ; GOTO 3377
3375 D605     L3375 jge  L337C              ; if ( REG_3C >= ) GOTO L337C
3377 9101B8    L3377 orb  REG_B8,#$01			; REG_B8.0 = 1
337A 033C        neg  REG_3C             ; REG_3C = -REG_3C ; Модуль разности !!
337C 8901003C   L337C cmp  REG_3C,#$0001          ; if ( REG_3C <= $0001 )
3380 D905        jh  L3387              ;  Goto L3387
3382 A0323E       ld  REG_3E,REG_32          ; REG_3E = REG_32  ; Результат = старое если ????
3385 2011        sjmp L3398              ; GOTO L3398
3387 6C363C    L3387 mulu REG_3C,REG_36          ; REG_3C *= REG_36 => REG_3C,REG_3E
338A 033E        neg  REG_3E             ; REG_3E = -REG3E
338C D702        jne  L3390              ; if ( REG_3E == 0) GOTO 3390
338E 053E        dec  REG_3E             ; REG_3E --
3390 38B802    L3390 jbs  REG_B8,BIT_00,L3395       ; if ( REG_B8.0 ) GOTO L3395
3393 033E        neg  REG_3E				; REG_3E = -REG_3E
3395 64323E    L3395 add  REG_3E,REG_32          ; REG_3E += REG_32
3398 F0      L3398 ret					; RET
          ;************************************************************
          ;* Task 6
          ;************************************************************
3399 371A05       jbc  REG_1A,BIT_07,L33A1		; if ( !REG_1A.7 ) GOTO L33A1
339C B180C3       ldb  REG_C3,#$80			; REG_3C = $80
339F 2095     L339F sjmp L3436				; GOTO L3436
33A1 890000F0   L33A1 cmp  REG_F0,#$0000			; if (REG_F0 <> 0 )
33A5 D70C        jne  L33B3				; GOTO L33B3
33A7 AF013B24      ldbze REG_32,$243B[Zero]		; REG_32 = $05
   32
33AC 8832C6       cmp  REG_C6,REG_32			; if (REG_C6 < REG_32)
33AF D3EE        jnc  L339F				; GOTO L339F
33B1 01C6        clr  REG_C6				; REG_C6 = 0
33B3 AF013B24   L33B3 ldbze REG_38,$243B[Zero]		; REG_38 = $05
   38
33B8 8838C6       cmp  REG_C6,REG_38			; if (REG_C6 > REG_38)
33BB DB05        jc  L33C2				; GOTO L33C2
33BD 9980C3       cmpb REG_C3,#$80			; if (REG_3C > $80 )
33C0 D94D        jh  L340F				; GOTO L340F
33C2 48DA8E38   L33C2 sub  REG_38,REG_8E,REG_DA		; REG_38 = ADC_7_RAW - REG_DA
33C6 DB02        jc  L33CA				; if ( < 0 ) GOTO L33CA
33C8 0138        clr  REG_38				; REG_38 = 0
33CA 080638    L33CA shr  REG_38,#$06			; REG_38 /= 64
33CD 8B013824      cmp  REG_38,$2438[Zero]		; if ( REG_38 > 4)
   38
33D2 D33B        jnc  L340F				; GOTO L340F
33D4 A09E34       ld  REG_34,REG_9E			; REG_34 = REG_9E
33D7 B03534       ldb  REG_34,REG_35			; bREG_34 = bREG_35
33DA A1362932      ld  REG_32,#$2936			; REG_32
33DE 2F3E        scall UBLookup			; bREG_38 = UBLookup( (byte)REG_9E,$2936)
33E0 B03830       ldb  REG_30,REG_38			; REG_30 = (word)bREG_38 
33E3 A1402932      ld  REG_32,#$2940
33E7 B07234       ldb  REG_34,REG_72			; ECT_VAL
33EA 2F35        scall SBLookup			; SBLookup( ECT_VAL,$2940)
33EC 7C3038       mulub REG_38,REG_30			; REG_38 *= bREG_30
33EF 558039C3      addb REG_C3,REG_39,#$80		; REG_C3 = REG_39+$80
33F3 DB3C        jc  L3431				; if (<0) GOTO L3431
33F5 0130        clr  REG_30				; REG_30 = 0
33F7 1133        clrb REG_33				; bREG_33 = 0
33F9 B03932       ldb  REG_32,REG_39			; bREG_32 = bREG_39
33FC B3013A24      ldb  REG_3B,$243A[Zero]		; bREG_3B = $3F
   3B
3401 113A        clrb REG_3A				; bREG_3A = 0
3403 8C3A30       divu REG_30,REG_3A			; (dword) REG_30,REG_32 / REG_3A => REG_30 div REG_32 rem
3406 DD29        jv  L3431				; if ( > 0 ) GOTO L3431
3408 A030F0       ld  REG_F0,REG_30			; REG_F0 = REG_30
340B 01C6        clr  REG_C6				; REG_C6 = 0
340D 2027        sjmp L3436				; GOTO L3436

340F 9980C3    L340F cmpb REG_C3,#$80			; if ( REG_C3 < $80 )
3412 D11D        jnh  L3431				; GOTO L3431
3414 A0C63A       ld  REG_3A,REG_C6			; REG_3A = REG_C6
3417 08043A       shr  REG_3A,#$04			; REG_3A /= 16
341A AF013A24      ldbze REG_34,$243A[Zero]		; REG_34 = $3F
   34
341F 683A34       sub  REG_34,REG_3A			; REG_34 -= REG_3A
3422 D10D        jnh  L3431				; if ( ? ) GOTO L3431
3424 6CF034       mulu REG_34,REG_F0			; (dword) REG_34,REG_36 = REG_34 * REG_F0
3427 DD08        jv  L3431				; if ( ? ) GOTO L3431
3429 558035C3      addb REG_C3,REG_35,#$80		; REG_C3 = REG_35 + $80
342D DB02        jc  L3431				; if ( < 0 ) GOTO L3431
342F 2005        sjmp L3436				; GOTO L3436
3431 B180C3    L3431 ldb  REG_C3,#$80			; bREG_C3 = $80
3434 01F0        clr  REG_F0				; REG_F0 = 0

3436 A08EDA    L3436 ld  REG_DA,REG_8E			; REG_DA = ADC_7_RAW
3439 8B014424      cmp  REG_5C,$2444[Zero]		; if ( REG_5C > 0000)
   5C
343E D305        jnc  L3445				; GOTO L3445
3440 B14030       ldb  REG_30,#$40			; bREG_30 = $40
3443 2017        sjmp L345C				; ????? кода нет но и выполнение условия тоже нет

3445 B14030    L3445 ldb  REG_30,#$40			; bREG_30 = $40
3448 7B014624      subb REG_30,$2446[Zero]		; bREG_30 -= $40 
   30
344D 1131        clrb REG_31				; bREG_31 = 0
344F 6C5C30       mulu REG_30,REG_5C			; (dword)REG_30,REG_32 = REG_30 * REG_5C
3452 8F014424      divu REG_30,$2444[Zero]		; (dword)REG_30,REG_32 / 0 ????
3456 307701       jbc  REG_77,BIT_00,L345A		; if ( !REG_77.0 ) GOTO L345A
3459 462430B0      add  REG_B0,REG_30,[REG_24]		; REG_B0 = REG_30 + [REG_24]			// !!!!
345D 304CE7       jbc  REG_4C,BIT_00,L3447		; if ( !REG_4C.0 ) GOTO L3447
; 3462 !!!!
3460 5BF6A09E      subb REG_38,REG_9E,$A0[REG_F6]	; REG_38 = REG_9E + $A0[REG_F6]			// !!!!
   38
3465 6F010024      mulu REG_38,$2400[Zero]		; (dword)REG_38,REG_39 = REG_38 * $8000
   38
346A 47010224      add  REG_3E,REG_3A,$2402[Zero]	; REG_3E = REG_3A + $0000
   3A3E
3470 373F02       jbc  REG_3F,BIT_07,L3475		; if ( !REG_3F.7 ) GOTO L3475
3473 013E        clr  REG_3E				; REG_3E = 0
3475 A03ED2    L3475 ld  REG_D2,REG_3E			; REG_D2 = REG_3E
3478 F0         ret
          ;************************************************************
          ;* Task 7
		  ; Входные параметры
		  ; bREG_72 -??
		  ; bREG_51 -??
		  ; REG_70 -??
	  	  ;
		  ; Результат 
	  	  ; REG_C0 - Для обработки инжектора , DO_INJECTION()
		  ;
	  	  ;
          ;************************************************************
3479 371A4A       jbc  REG_1A,BIT_07,L34C6		; if ( !REG_1A.7 ) GOTO L34C6
347C A1D62732      ld  REG_32,#$27D6			; REG_32 = #27D6 		// Адрес таблицы просмотра
3480 B07235       ldb  REG_35,REG_72			; bREG_35 = ECT_VAL		
3483 1134        clrb REG_34				; bREG_34 = 0			// REG_34 = ECT_VAL
3485 2E55        scall SWLookup			; 				// Результат в REG_38
3487 A0386C       ld  REG_6C,REG_38			; REG_6C = SWLookup ( ECT_VAL ,$27D6 )
348A A1B22732      ld  REG_32,#$27B2			; REG_32 = #27D6 		// Адрес таблицы просмотра
348E AC5134       ldbze REG_34,REG_51			; 				// REG_34 = bREG_51
3491 2E46        scall UWLookup			; 
3493 A03832       ld  REG_32,REG_38			; REG_32 = UWLookup ( bREG_51 ,$27B2 )
3496 A06C30       ld  REG_30,REG_6C			; REG_30 = REG_6C
3499 A1080034      ld  REG_34,#$0008			; REG_34 = $0008
349D A1302538      ld  REG_38,#$2530			; REG_38 = $2530
34A1 2DF1        scall TBL_Lookup			; bREG_3B = TBL_Lookup (SWLookup(ECT_VAL,$27D6),UWLookup(bREG_51,$27B2),8,$2530)
34A3 AC3BC4       ldbze REG_C4,REG_3B			; REG_C4 = bREG_3B
34A6 A1062832      ld  REG_32,#$2806			; REG_32 = $2806		// Адрес таблицы просмотра
34AA A07034       ld  REG_34,REG_70			; REG_34 = REG_70		// От Скорости вращения КВ
34AD 2E2A        scall UWLookup			; REG_38 = UWLookup ( REG_70 , $2806 )
34AF 6CC438       mulu REG_38,REG_C4			; (dword)REG_38,REG_39 = UWLookup ( REG_70 , $2806 ) * TBL_Lookup (SWLookup(ECT_VAL,$27D6),UWLookup(bREG_51,$27B2),8,$2530)
34B2 0D0338       shll REG_38,#$03			; (dword)REG_38,REG_39 /= 8 ;
34B5 6D74CB38      mulu REG_38,#$CB74			; (dword)REG_38,REG_39 = REG_38 *$CB74	// Предпологается что результат поместится в (word)
34B9 B1014D       ldb  REG_4D,#$01			; REG_4D = $01
34BC A03AC0       ld  REG_C0,REG_3A			; REG_C0 = REG_3A 		// это вообще старший байт от произведения выше и является дополнительным временем впрыска 
34BF 9901A9       cmpb REG_A9,#$01			; 
34C2 D702        jne  L34C6				; if ( REG_A9 != $01) GOTO L34C6
34C4 01C0        clr  REG_C0				; REG_C0 = 0			// В обработке инжектора 
34C6 E7F4F5    L34C6 ljmp L2ABD
          ;************************************************************
          ;* Task 8
          ;************************************************************
34C9 3F1AFA       jbs  REG_1A,BIT_07,L34C6		; if ( REG_1A.7 ) GOTO L34C6
34CC 2F94        scall L3462				; ???????
34CE A07034       ld  REG_34,REG_70			; REG_34 = RPMx4
34D1 331B05       jbc  REG_1B,BIT_03,L34D9		; if ( !REG_1B.3 ) GOTO L34D9
34D4 A3013C01      ld  REG_34,$013C[Zero]		; REG_34 = [$013C]
   34
34D9 321B05    L34D9 jbc  REG_1B,BIT_02,L34E1		; if ( !REG_1B.2 ) GOTO L34E1
34DC A3013E01      ld  REG_34,$013E[Zero]		; REG_34 = [$013E]
   34
34E1 013C     L34E1 clr  REG_3C				; REG_3C = 0
34E3 8C343C       divu REG_3C,REG_34			; (dword)REG_3C,REG_3E / REG_34 => REG_3C div REG_3E rem
34E6 DD0D        jv  L34F5				; if ( ?? ) GOTO L34F5
34E8 013E        clr  REG_3E				; REG_3E = 0 
34EA 8D08003C      divu REG_3C,#$0008			; (dword)REG_3C,REG_3E / 8 => REG_3C div REG_3E rem
34EE 8B011624      cmp  REG_3C,$2416[Zero]		; if ( REG_3C < $154D )
   3C
34F3 D105        jnh  L34FA				; GOTO L34FA
34F5 A3011624   L34F5 ld  REG_3C,$2416[Zero]		; REG_3C = $154D
   3C
34FA 9901A9    L34FA cmpb REG_A9,#$01			; if ( bREG_A9 != 1)
34FD D70C        jne  L350B				; GOTO L350B
34FF 8B011824      cmp  REG_3C,$2418[Zero]		; if ( REG_3C > $0831)
   3C
3504 DB05        jc  L350B				; GOTO L350B
3506 A3011824      ld  REG_3C,$2418[Zero]		; REG_3C = $0831
   3C
350B A03C64    L350B ld  REG_64,REG_3C			; REG_64 = REG_3C
350E A1D62732      ld  REG_32,#$27D6			; REG_32 = adrTable
3512 B07235       ldb  REG_35,REG_72			; ECT_VAL
3515 1134        clrb REG_34				; bREG_34 = 0
3517 2DC3        scall SWLookup			; 
3519 A0386C       ld  REG_6C,REG_38			; REG_6C = SWLookup( ECT_VAL,$27D6)
351C A1F22732      ld  REG_32,#$27F2			; REG_32 = adrTable
3520 A06434       ld  REG_34,REG_64			;
3523 2DB4        scall UWLookup			; 
3525 A0386E       ld  REG_6E,REG_38			; REG_6E = UWLookup( REG_64, $27F2)
3528 E792F5       ljmp L2ABD
          ;************************************************************
          ;* Task 9
          ;* 
          ;* Входные 
		  ;* REG_1A.7 -
          ;* bREG_24 - 
          ;* wREG_6C -
          ;* REG_AC.2 - 1 => bREG_39 = [$241A] , 0 => bREG_39 = $80
          ;* Результат 
          ;* wREG_6A -
          ;* 
          ;* Формула
          ;* REG_6A = TBL_Lookup(REG_6C,UWLookup(bREG_32,$2796),8,$2500) * bREG_39
          ;************************************************************
352B 3F1A98       jbs  REG_1A,BIT_07,L34C6		; if ( REG_1A.7 ) GOTO L34C6 	// необрабатываем End TASK
352E A1962732      ld  REG_32,#$2796			; REG_32 = $2796		// Адрес таблицы
3532 AC2434       ldbze REG_34,REG_24			; REG_34 = bREG_24
3535 2DA2        scall UWLookup			; REG_38 = UWLookup(bREG_24, $2796 )
3537 A03832       ld  REG_32,REG_38			; REG_32 = UWLookup(bREG_32, $2796 )
353A A06C30       ld  REG_30,REG_6C			; REG_30 = REG_6C
353D A1080034      ld  REG_34,#$0008			; REG_34 = $08			// Колонок 
3541 A1002538      ld  REG_38,#$2500			; REG_38 = $2500		// Адрес таблицы
3545 2D4D        scall TBL_Lookup			; bREG_3B = TBL_Lookup(REG_6C,UWLookup(bREG_32,$2796),8,$2500)
3547 B3011A24      ldb  REG_39,$241A[Zero]		; bREG_39 = [$241A]
   39
354C 3AAC03       jbs  REG_AC,BIT_02,L3552		; if ( REG_AC.2 ) GOTO L3552
354F B18039       ldb  REG_39,#$80			; bREG_39 = $80
3552 5C393B6A   L3552 mulub REG_6A,REG_3B,REG_39		; REG_6A = TBL_Lookup(REG_6C,UWLookup(bREG_32,$2796),8,$2500) * bREG_39
3556 E764F5       ljmp L2ABD				; End Task
          ;************************************************************
          ;* Task 10
          ;* 
          ;* Входные 
	      ;* REG_1A.7 - 
          ;* REG_6C  -
          ;* REG_6E  -
          ;* REG_3B  -
          ;* 
          ;* Выходные - REG_6A
          ;* 
          ;* Формула
          ;* wREG_6A = TBL_Lookup(REG_6C,REG_6E,8,$2500) * REG_3B
          ;************************************************************
3559 3F1A14       jbs  REG_1A,BIT_07,L3570		; if ( REG_1A.7 ) GOTO L3570 	// End Task
355C A06C30       ld  REG_30,REG_6C			; 
355F A06E32       ld  REG_32,REG_6E			;
3562 A1080034      ld  REG_34,#$0008			;
3566 A1D02438      ld  REG_38,#$24D0			;
356A 2D28        scall TBL_Lookup			;
356C 5C3B6B6A      mulub REG_6A,REG_6B,REG_3B  	; wREG_6A = TBL_Lookup(REG_6C,REG_6E,8,$2500) * REG_3B
3570 E74AF5    L3570 ljmp L2ABD
          ;************************************************************
          ;* Task 11
          ;* 
          ;* 
          ;* Входные 
          ;* REG_70  - 
          ;* REG_64  -
          ;* REG_1B.3 -
          ;* REG_1B.2 -
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;************************************************************
3573 3F1A3C       jbs  REG_1A,BIT_07,L35B2		; if ( REG_1A.7 ) GOTO L3570 	// End Task
3576 A1222832      ld  REG_32,#$2822			; Адрес таблицы $2822
357A A07034       ld  REG_34,REG_70			; REG_34 = REG_70	
357D 331B05       jbc  REG_1B,BIT_03,L3585		i if ( !REG_1B.3 ) GOTO L3585
3580 A3013C01      ld  REG_34,$013C[Zero]		; REG_34 = [$013C] 	
   34
3585 321B05    L3585 jbc  REG_1B,BIT_02,L358D		; if ( !REG_1B.2 ) GOTO L358D
3588 A3013E01      ld  REG_34,$013E[Zero]		; REG_34 = [$013E] 	
   34
358D 2D4A     L358D scall UWLookup			; 
358F A0386C       ld  REG_6C,REG_38			; REG_6C = UWLookup({REG_70|[$013C]|[$013E]},$2822) 	// 
3592 A1462832      ld  REG_32,#$2846			; Адрес таблицы $2846
3596 A06434       ld  REG_34,REG_64			; REG_34 = REG_64
3599 2D3E        scall UWLookup
359B A0386E       ld  REG_6E,REG_38			; REG_6E = UWLookup( REG_64 , $2846)
359E A06C30       ld  REG_30,REG_6C			; REG_32 = UWLookup( REG_64 , $2846)
35A4 A10D0034      ld  REG_34,#$000D			; REG_34 = $000D					//
35A8 A1612638      ld  REG_38,#$2661			; $2661 - Адрес таблицы 
35AC EFE5FC       lcall TBL_Lookup
35AF B03B76       ldb  REG_76,REG_3B			; bREG_76 = TBL_Lookup (UWLookup({REG_70|[$013C]|[$013E]},$2822),UWLookup(REG_64,$2846),D,$2661)
35B2 E708F5    L35B2 ljmp L2ABD				; END TASK
          ;************************************************************
          ;* Task 12
		  ;
		  ;
		  ;
		  ;
		  ;
		  ;
		  ;
		  ;
		  ;
          ;************************************************************
35B5 3F1AFA       jbs  REG_1A,BIT_07,L35B2		; if ( REG_1A.7 ) GOTO L35B2
35B8 B0763A       ldb  REG_3A,REG_76			; bREG_3A = bREG_76
35BB 113B        clrb REG_3B				; bREG_3B = 0 				// REG_3A= (word)bREG_76
35BD 0138        clr  REG_38				; REG_38 = 0
35BF 8C6A38       divu REG_38,REG_6A			; (dword)REG_38,REG_3A / REG_6A => REG_38 div REG_3A rem
35C2 080538       shr  REG_38,#$05			; REG_38 /= 32
35C5 B03876       ldb  REG_76,REG_38			; bREG_76 = bREG_38
35C8 AC763A       ldbze REG_3A,REG_76			; REG_3A = bREG_76
35CB A3011424      ld  REG_38,$2414[Zero]		; REG_38 = $63F1
   38
35D0 6C3A38       mulu REG_38,REG_3A			; (dword)REG_38,REG_3A = REG_3A * REG_38
35D3 0C0638       shrl REG_38,#$06			; (dword)REG_38,REG_3A /= 64
35D6 A0643E       ld  REG_3E,REG_64			; REG_3E = REG_64
35D9 013C        clr  REG_3C				; REG_3C = 0
35DB 8C383C       divu REG_3C,REG_38			; (dword) REG_3C,REG_3E / REG_38 => REG_3C div REG_3E rem
35DE 08023C       shr  REG_3C,#$02			; REG_3C /=4
35E1 A03CC4       ld  REG_C4,REG_3C			; REG_C4 = REG_3C
35E4 ACC334       ldbze REG_34,REG_C3			; REG_34 = bREG_3C
35E7 4C34C430      mulu REG_30,REG_C4,REG_34		; (dword)REG_30,REG_32 = REG_C4 * REG_34
35EB 0C0730       shrl REG_30,#$07			; (dword)REG_30,REG_32 /= 128
35EE AF004C34      ldbze REG_34,$4C[Zero]		; REG_34 = (word) REG_4C			// !!
35F2 6C3430       mulu REG_30,REG_34			; (dword)REG_30,REG_32 = REG_30 *REG_ 34
35F5 0C0630       shrl REG_30,#$06			; (dword)REG_30,REG_32 /= 64
35F8 6CD630       mulu REG_30,REG_D6			; REG_30 = REG_30*REG_D6
35FB 0D0230       shll REG_30,#$02			; REG_30 *= 2
35FE DB18        jc  L3618				; if ( ?? ) GOTO L3618
3600 A03230       ld  REG_30,REG_32			; REG_30 = REG_32
3603 A14A2732      ld  REG_32,#$274A			;
3607 A02034       ld  REG_34,REG_20		
360A 2CCD        scall UWLookup			; UWLookup ( REG_20,$274A )
360C A038E2       ld  REG_E2,REG_38			; REG_E2 = UWLookup ( REG_20,$274A )
360F 64E230       add  REG_30,REG_E2			; REG_30 += REG_E2
3612 89676630      cmp  REG_30,#$6667			; if ( REG_30 < $6667)
3616 D104        jnh  L361C				; GOTO L361C
3618 A1676630   L3618 ld  REG_30,#$6667			; REG_30 = $6667
361C 6D74CB30   L361C mulu REG_30,#$CB74			; (dword)REG_30,REG_32 *= $CB74;
3620 361A0B       jbc  REG_1A,BIT_06,L362E		; if ( REG_1A.6 ) GOTO 	L362E
3623 A03230       ld  REG_30,REG_32			; REG_30 = REG_32
3626 6F010E24      mulu REG_30,$240E[Zero]		; (dword)REG_30,REG_32 *= $4000
   30
362B 0D0230       shll REG_30,#$02			; (dword)REG_30,REG_32 *= 2
362E 307702    L362E jbc  REG_77,BIT_00,L3633		; if (REG_77.0 ) GOTO L3633
3631 0132        clr  REG_32				; REG_32 = 0
3633 361A05    L3633 jbc  REG_1A,BIT_06,L363B		; if ( !REG_1A.6 ) GOTO L363B
3636 B1024D    L3636 ldb  REG_4D,#$02			; REG_4D = $02
3639 2014        sjmp L364F				; GOTO L364F
363B 9B014E24   L363B cmpb REG_72,$244E[Zero]		; if ( ECT_VAL > -40 )
   72
3640 D2F4        jgt  L3636				; GOTO L3636
3642 8B015024      cmp  REG_32,$2450[Zero]		; if (REG_32 > 0000 )
   32
3647 D9ED        jh  L3636				; GOTO L3636
3649 0D0130       shll REG_30,#$01			; REG_32 *= 2 
364C B1044D       ldb  REG_4D,#$04			; REG-4D = $04
364F A032C0    L364F ld  REG_C0,REG_32			; В обработке инжектора - ширина импульса впрыска в дополнение к основному 
3652 E768F4       ljmp L2ABD				; END Task
          ;************************************************************
          ;* Task 15
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;************************************************************
3655 361A05       jbc  REG_1A,BIT_06,L365D		; if ( !REG_1A.6 ) GOTO L365D
3658 B1281C       ldb  REG_1C,#$28			; bREG_1C = $28
365B 2034        sjmp L3691				; Goto END TASK_15
365D 371B31    L365D jbc  REG_1B,BIT_07,L3691		; if (!REG_1B.7 ) GOTO L3691
3660 A1222832      ld  REG_32,#$2822			; 
3664 A07034       ld  REG_34,REG_70
3667 EF6FFC       lcall UWLookup			; REG_38 = UWLookup( REG_70, $2822)
366A A0386C       ld  REG_6C,REG_38			; REG_6C = REG_38
366D A1462832      ld  REG_32,#$2846
3671 A06434       ld  REG_34,REG_64
3674 EF62FC       lcall UWLookup			; REG_38 = UWLookup( REG_64, $2846)
3677 A0386E       ld  REG_6E,REG_38			; REG_6E = REG_38
367A A06C30       ld  REG_30,REG_6C			;
367D A06E32       ld  REG_32,REG_6E			;
3680 A10D0034      ld  REG_34,#$000D			;
3684 A1882538      ld  REG_38,#$2588
3688 EF09FC       lcall TBL_Lookup			;
368B AC3BD0       ldbze REG_D0,REG_3B			; REG_D0  = TBL_Lookup(UWLookup( REG_70, $2822),UWLookup( REG_64, $2846),$000D,$2588)
368E 9101B1       orb  REG_B1,#$01			; REG_B1.0 = 0
3691 E729F4    L3691 ljmp L2ABD
          ;************************************************************
          ;* Task 16
		  ; REG_B1.0 - 0 Задача 16 выполнена, иначе требование выполнения
		  ; bREG_67 - ECT_Val_2
		  ;
		  ;
		  ;
		  ;
		  ;
          ;************************************************************
3694 38B102       jbs  REG_B1,BIT_00,L3699		; if ( REG_B1.0 ) GOTO L3699
3697 20F8        sjmp L3791				; GOTO L3791
3699 A1562832   L3699 ld  REG_32,#$2856			; REG_32 = adrTbl 
369D B07235       ldb  REG_35,REG_72			; 
36A0 1134        clrb REG_34				; REG_34 = (word)ECT_VAL
36A2 EF37FC       lcall SWLookup			; 
36A5 6838D0       sub  REG_D0,REG_38			; REG_D0 -= SWLookup((word)ECT_VAL,$2856)
36A8 9B015624      cmpb REG_67,$2456[Zero]		; if ( ECT_Val_2 < 18 )
   67
36AD DE13        jlt  L36C2				; GOTO L36C2
36AF 9B015724      cmpb REG_67,$2457[Zero]		; if ( ECT_Val_2 > 32)
   67
36B4 D20C        jgt  L36C2				; L36C2
36B6 8B01C424      cmp  REG_FE,$24C4[Zero]		; if (REG_FE > 0000 )
   FE
36BB D605        jge  L36C2				; GOTO L36C2
36BD 9900A9       cmpb REG_A9,#$00			; if (bREG_A9 == 0)
36C0 DF06        je  L36C8				; GOTO L36C8
36C2 A100003C   L36C2 ld  REG_3C,#$0000			; REG_3C = 0
36C6 202E        sjmp L36F6				; GOTO L36F6
36C8 A1582A32   L36C8 ld  REG_32,#$2A58			; 
36CC A07034       ld  REG_34,REG_70			; REG_34 = RPMx4
36CF EF07FC       lcall UWLookup			; 
36D2 A0386C       ld  REG_6C,REG_38			; REG_6C = UWLookup(RPMx4,$2A58 )
36D5 A1F22732      ld  REG_32,#$27F2			;
36D9 A06434       ld  REG_34,REG_64
36DC EFFAFB       lcall UWLookup			; 
36DF A0386E       ld  REG_6E,REG_38			; REG_6E = UWLookup( REG_64,$27F2 )
36E2 A06C30       ld  REG_30,REG_6C			;
36E5 A06E32       ld  REG_32,REG_6E
36E8 A1080034      ld  REG_34,#$0008
36EC A1312638      ld  REG_38,#$2631
36F0 EFA1FB       lcall TBL_Lookup			; 
36F3 AC3B3C       ldbze REG_3C,REG_3B			; REG_3C = (word)TBL_Lookup(REG_6C,REG_6E,#$0008,#$2631)
36F6 3DB312    L36F6 jbs  REG_B3,BIT_05,L370B		; if ( REG_B3.5) goto L370B
36F9 A3017024      ld  REG_B8,$2470[Zero]		; REG_B8 = $0030
   B8
36FE 3BAC03       jbs  REG_AC,BIT_03,L3704		; if ( REG_AC.3 ) goto L3704
3701 34AC1D       jbc  REG_AC,BIT_04,L3721		; if ( REG_AC.4 ) goto L3721
3704 6701A024   L3704 add  REG_B8,$24A0[Zero]		; REG_B8 = $0010
   B8
3709 2016        sjmp L3721				; GOTO L3721
370B 483CD03C   L370B sub  REG_3C,REG_D0,REG_3C		; REG_3C = REG_D0-REG_3C
370F AF012824      ldbze REG_38,$2428[Zero]		; REG_38 = $80
   38
3714 FE6C383C      mul  REG_3C,REG_38			; (dword)REG_3C,REG_3D = REG_3C*REG_38
3718 0C073C       shrl REG_3C,#$07			; (dword)REG_3C /= 128
371B 47012A24      add  REG_B8,REG_3C,$242A[Zero]	; REG_B8 = REG_3C + $0000
   3CB8
3721 BC7430    L3721 ldbse REG_30,REG_74			; REG_30 = (word) bREG_74
3724 6430B8       add  REG_B8,REG_30			; REG_B8 += REG_30 
3727 64D4B8       add  REG_B8,REG_D4			; REG_B8 += REG_D4
372A 882628       cmp  REG_28,REG_26			; if (REG_28 < REG_26)
372D D304        jnc  L3733				; GOTO L3733
372F 0130        clr  REG_30				; REG_30 =0
3731 2015        sjmp L3748				; GOTO L3748
3733 397705    L3733 jbs  REG_77,BIT_01,L373B		; if ( REG_77.1 ) GOTO L373B
3736 A02830       ld  REG_30,REG_28			; REG_30 = REG_28
3739 2004        sjmp L373F				; GOTO L373F
373B 48282630   L373B sub  REG_30,REG_26,REG_28		; REG_30 = REG_26-REG-28
373F AC2CB6    L373F ldbze REG_B6,REG_2C			; REG_B6 = (word) REG_2C
3742 6CB630       mulu REG_30,REG_B6			; REG_30 = REG_30 * REG_B6
3745 8C2630       divu REG_30,REG_26			; REG_30 /= REG_26
3748 C3014401   L3748 st  REG_30,$0144[Zero]		; $[0144] = REG_30
   30
374D 6830B8       sub  REG_B8,REG_30			; REG_B8 -= REG_30
3750 3FB90C       jbs  REG_B9,BIT_07,L375F		; if ( REG_B9.7 ) GOTO L375F
3753 9900B9       cmpb REG_B9,#$00			; if ( REG_B9 != 0)
3756 D713        jne  L376B				; GOTO L376B
3758 9B012624      cmpb REG_B8,$2426[Zero]		; if ( REG_B8 > $00)
   B8	
375D D905        jh  L3764				; GOTO L3764
375F B3012624   L375F ldb  REG_B8,$2426[Zero]		; REG_B8 = 0
   B8
3764 9B012724   L3764 cmpb REG_B8,$2427[Zero]		; if ( REG_B8 < $F0)
   B8
3769 D305        jnc  L3770				; GOTO 3770
376B B3012724   L376B ldb  REG_B8,$2427[Zero]		; REG_B8 = $F0
   B8
3770 B3017724   L3770 ldb  REG_30,$2477[Zero]		; REG_30 = $18
   30
3775 581CB838      subb REG_38,REG_B8,REG_1C		; REG_38 = REG_B8 - REG_1C
3779 373804       jbc  REG_38,BIT_07,L3780		; if ( !REG_38.7 ) GOTO L3780
377C 1330        negb REG_30				; REG_30 = - REG_30
377E 1338        negb REG_38
3780 9B017724   L3780 cmpb REG_38,$2477[Zero]		; if ( REG_38 < $18)
   38
3785 D104        jnh  L378B				; GOTO L378B
3787 54301CB8      addb REG_B8,REG_1C,REG_30		; bREG_B8 = bREG_1C + bREG_30
378B B0B81C    L378B ldb  REG_1C,REG_B8			; bREG_1C = bREG_B8
378E 717F1B       andb REG_1B,#$7F			; REG_1B.7 = 0
3791 71FEB1    L3791 andb REG_B1,#$FE			; REG_B1.0 = 0
3794 E726F3       ljmp L2ABD
          ;************************************************************
          ;* Task 17
		  ;*
		  ;*
		  ;* REG_E0 - используется
          ;************************************************************
3797 3EB302       jbs  REG_B3,BIT_06,L379C		; if ( REG_B3.6 ) GOTO L379C
379A 20E8        sjmp L3884				; GOTO END TASK
379C FA      L379C di
379D FF         nop
379E A044B8       ld  REG_B8,REG_44			; REG_B8 = PIP_WIDTH
37A1 A0C8B6       ld  REG_B6,REG_C8			; REG_B6 = PIP_WIDTH_P
37A4 A0CA3E       ld  REG_3E,REG_CA			; REG_3E = Ton_PIP_prev
37A7 A01E3C       ld  REG_3C,REG_1E			; REG_3C = Ton_PIP
37AA FB         ei
37AB 71BFB3       andb REG_B3,#$BF			; REG_B3.6 = 0
37AE 48B6B836      sub  REG_36,REG_B8,REG_B6		; REG_36 = PIP_WIDTH - PIP_WIDTH_P 	; 
37B2 DB02        jc  L37B6				; if ( REG_36 > 0 ) GOTO L37B6
37B4 0336        neg  REG_36				; REG_36 = -REG_36							
37B6 4CE0B830   L37B6 mulu REG_30,REG_B8,REG_E0		; REG_30 = PIP_WIDTH * REG_E0  // результат (long) R30,R32 
37BA 883236       cmp  REG_36,REG_32			; if ( REG_36 > REG_32 ) -- REG_32 = (long)REG_30/65536 (CS_TIME/2) 
37BD D102        jnh  L37C1				; GOTO 37C1
37BF 20B3        sjmp L3874				; GOTO $3874
37C1 0134     L37C1 clr  REG_34				; REG_34 = 0
37C3 8CB834       divu REG_34,REG_B8			; REG_34,REG_36 /= PIP_WIDTH  // (long) (CS_TIME/2) / на момент начала RE => REG_34 div REG_36 rem
37C6 D502        jnv  L37CA				; if ( ??? ) GOTO L37CA
37C8 20BA        sjmp L3884				; GOTO 3884
37CA A03430    L37CA ld  REG_30,REG_34			; REG_30 = REG_34
37CD 6C3C30       mulu REG_30,REG_3C      	; REG_30 *= Ton_PIP   => REG_30,REG_32 
37D0 483E3C30      sub  REG_30,REG_3C,REG_3E		; REG_30 = Ton_PIP - Ton_PIP_prev - разность Ton_PIP - акселерация ?
37D4 DB02        jc  L37D8				; if ( < 0 ) GOTO L37D8	 -- замедление ??
37D6 0330        neg  REG_30				; REG_30 = -REG_30
37D8 4D9919E0   L37D8 mulu REG_38,REG_E0,#$1999		; REG_38 = REG_E0 * $1999 ??? Что за странное значение в REG_E0 результат (long)
   38
37DD A03A36       ld  REG_36,REG_3A			; REG_36 = REG_3A (word) (REG_E0 * $1999) /65535
37E0 89410034      cmp  REG_34,#$0041			; if ( REG_34 > $0041 )
37E4 D36F        jnc  L3855				; GOTO L3855
37E6 08013A       shr  REG_3A,#$01			; REG_3A /= 2  ; 
37E9 A1008038      ld  REG_38,#$8000			; REG_38 = $8000
37ED 683A38       sub  REG_38,REG_3A			; REG_38 -= REG_3A
37F0 DB02        jc  L37F4				; if ( < 0 ) GOTO L37F4
37F2 2090        sjmp L3884				; GOTO L3884
37F4 6C3238    L37F4 mulu REG_38,REG_32			; REG_38 *= REG_32 ????
37F7 0D0138       shll REG_38,#$01			; REG_38 *= 2 
37FA 883A30       cmp  REG_30,REG_3A			; if (REG_38 REG_32)
37FD D375        jnc  L3874				; GOTO L3874
37FF 080136       shr  REG_36,#$01			; REG_36 /= 2
3802 65008036      add  REG_36,#$8000			; REG_36 += $8000
3806 DB7C        jc  L3884				; if ( ??? ) GOTO L3884
3808 4C323638      mulu REG_38,REG_36,REG_32		; (long)REG_38,REG_3A = REG_36 * REG_32
380C 0D0138       shll REG_38,#$01			; (long)REG_38,REG_3A *= 2
380F 883A30       cmp  REG_30,REG_3A			; if ( REG_30 > REG_3A)
3812 D960        jh  L3874				; GOTO L3874
3814 44B6B836   L3814 add  REG_36,REG_B8,REG_B6  		; REG_36 = REG_B8+REG_B6 RE_PIP_TIME+RE_PIP_TIME_prev - ??? если только RE_PIP не сбрасывает таймер в 0
3818 DD6A        jv  L3884				; if ( overflow ) GOTO L3884 типа переход через FFFF
381A 0134        clr  REG_34				; REG_34 = 0
381C 443E3C30      add  REG_30,REG_3C,REG_3E		; REG_30 = Ton_PIP+Ton_PIP_prev
3820 DD62        jv  L3884				; if ( overflow ) GOTO L3884 типа переход через FFFF
3822 0C0234       shrl REG_34,#$02			; (long)REG_34,REG_36 /= 4 
3825 8C3034       divu REG_34,REG_30			; REG_34 /= ( Ton_PIP+Ton_PIP_prev )
3828 DD5A        jv  L3884				; if ( overflow ) GOTO L3884 ????
382A A0CE32       ld  REG_32,REG_CE			; REG_32 = REG_CE ???
382D A1002036      ld  REG_36,#$2000			; REG_36 = #$2000
3831 EF2FFB       lcall SDFilter
3834 A03ECE       ld  REG_CE,REG_3E			; REG_CE = REG_3E		//	Для SPOUT время ? градусы ? опрежения 
3837 893373CE      cmp  REG_CE,#$7333			; if ( REG_CE > #$7333)
383B DB04        jc  L3841				; GOTO L3841
383D A13373CE      ld  REG_CE,#$7333			; REG_CE = $7333 -- ограничили снизу , что ???
3841 89CC8CCE   L3841 cmp  REG_CE,#$8CCC			; if ( REG_CE < #$8CCC)
3845 D104        jnh  L384B				; GOTO L384B
3847 A1CC8CCE      ld  REG_CE,#$8CCC			; REG_CE = $8CCC -- ограничили сверху, что ???
384B 694701E0   L384B sub  REG_E0,#$0147			; REG_E0 -= $0147
384F D602        jge  L3853				; if ( > 0) goto L3853
3851 01E0        clr  REG_E0				; REG_E0 = 0
3853 202F     L3853 sjmp L3884				; GOTO L3884
3855 A03034    L3855 ld  REG_34,REG_30			; REG_34 = REG_30
3858 080136       shr  REG_36,#$01			; REG_36 /= 2
385B 65008036      add  REG_36,#$8000			; REG_36 += $8000 
385F DD23        jv  L3884				; if (overvlow) goto
3861 A03638       ld  REG_38,REG_36
3864 4D41003C      mulu REG_30,REG_3C,#$0041  		; REG_30 = REG_3C * $0041
   30
3869 6C3238       mulu REG_38,REG_32			; REG_38 *= REG_32
386C 0D0138       shll REG_38,#$01			; REG_38 *= 2
386F 883A34       cmp  REG_34,REG_3A			; if ( REG_34 REG_3A )
3872 D1A0        jnh  L3814				; GOTO
3874 65CC0CE0   L3874 add  REG_E0,#$0CCC			; REG_E0 += $0CCC
3878 DD06        jv  L3880				; if ( Overflow ) GOTO L3880
387A 890080E0      cmp  REG_E0,#$8000			; if ( REG_E0 < $8000)
387E D304        jnc  L3884				; GOTO L3884
3880 A10080E0   L3880 ld  REG_E0,#$8000			; REG_E0 = $8000
3884 E736F2    L3884 ljmp L2ABD				; END TASK
          ;************************************************************
          ;* Task 18
          ;* Расчёт ISC_VAL
          ;* REG_EC - ISC_PW - Ширина импульса ISC
          ;* REG_70 - RPMx4	- Частота вращения коленвала об/мин
          ;* bREG_72 - ECT
          ;* bREG_73 - ACT
          ;* 
          ;* REG_EE  - RPMx4 - фильтрованное 
          ;* REG_FA  -
          ;* REG_F8  -
          ;* REG_56.4 - ?? 
          ;* REG_1A.7 - ?? 1 - Not Runing ?? 0 - runing
          ;* REG_1A.6 - ?? 
          ;* REG_B8  - ??
          ;* REG_AC.0 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;* 
          ;************************************************************
3887 9120B3       orb  REG_B3,#$20			; REG_B1.5 = 1
388A 3A5605       jbs  REG_56,BIT_02,L3892		; if ( REG_56.2 ) GOTO L3892
388D A00038       ld  REG_38,REG_0			; REG_38 = REG_0
3890 222D        sjmp L3ABF				; GOTO End_Task_18
3892 A0EE32    L3892 ld  REG_32,REG_EE			; REG_32 = REG_EE
3895 A07034       ld  REG_34,REG_70			; REG_34 = RPMx4
3898 A3013C24      ld  REG_36,$243C[Zero]		; REG_36 = $FFFF
   36
389D EFC3FA       lcall SDFilter			;
38A0 A03EEE       ld  REG_EE,REG_3E			; REG_EE = REG_3E 		// новое значение
38A3 9B01A424      cmpb REG_72,$24A4[Zero]		; if ( bECT_VAL <= 55 )	// ECT_VAL
   72
38A8 DA0F        jle  L38B9				; GOTO L38B9			// Температура двигателя < 55С
38AA A1942A32      ld  REG_32,#$2A94			; REG_32 = $2A94	
38AE B07334       ldb  REG_34,REG_73			; bREG_34 = ACT_VAL
38B1 EF6DFA       lcall SBLookup
38B4 AC382A       ldbze REG_2A,REG_38			; REG_2A = SBLookup ( ACT_VAL,$2A94) 
38B7 2004        sjmp L38BD
38B9 A140002A   L38B9 ld  REG_2A,#$0040			; REG_2A = #$0040
38BD 0138     L38BD clr  REG_38				; REG_38 = 0
38BF B3014024      ldb  REG_30,$2440[Zero]		; bREG_30 = 0
   30
38C4 990130       cmpb REG_30,#$01			; if ( REG_30 != $01)				// Всегда
38C7 D707        jne  L38D0				; GOTO L38D0
38C9 B3014124      ldb  REG_39,$2441[Zero]		; REG_39 = $40					// 64
   39
38CE 21EF        sjmp L3ABF				; GOTO L3ABF
38D0 01B6     L38D0 clr  REG_B6				; REG_B6 = 0
38D2 34560F       jbc  REG_56,BIT_04,L38E4		; if ( !REG_56.4 ) GOTO L38E4
38D5 AF019E24      ldbze REG_32,$249E[Zero]		; REG_32 = $20
   32
38DA 67015E24      add  REG_32,$245E[Zero]		; REG_32 += $0020
   32
38DF 8832FE       cmp  REG_FE,REG_32			; if ( REG_FE < REG_32 )
38E2 D105        jnh  L38E9				; GOTO L38E9
38E4 990230    L38E4 cmpb REG_30,#$02			; if ( bREG_30 != $02 )				// Всегда REG_30 = 0
38E7 D707        jne  L38F0				; GOTO L38F0
38E9 3AFE04    L38E9 jbs  REG_FE,BIT_02,L38F0		; if ( REG_FE.2 ) GOTO L38F0
38EC A12003B6      ld  REG_B6,#$0320			; REG_B6 = $0320
38F0 A0FA3E    L38F0 ld  REG_3E,REG_FA			; REG_3E = REG_FA
38F3 A0F83C       ld  REG_3C,REG_F8			; REG_3C = REG_F8
38F6 A1C82932      ld  REG_32,#$29C8			; REG_32 = $29C8
38FA BC7234       ldbse REG_34,REG_72			; REG_34 = (sword)ECT_VAL
38FD EFDCF9       lcall SWLookup			; REG_38 = SWLookup (ECT_VAL,$29C8)		// ECT фиксирован -9 ... 68 С выход линеен 
3900 6C2A38       mulu REG_38,REG_2A			; REG_38 *= REG_2A => (dword)REG_38,REG_39	// REG_2A = $040 для ECT < 55 или табличное значение от ACT
3903 0C0638       shrl REG_38,#$06			; (dword)REG_38 /= 64
3906 8900003A      cmp  REG_3A,#$0000			; if ( REG_3A = 0 )
390A DF04        je  L3910				; GOTO L3910
390C A1FFFF38      ld  REG_38,#$FFFF			; REG_38 = $FFFF
3910 A038B8    L3910 ld  REG_B8,REG_38			; REG_B8 = REG_38				// сохранили значение 
3913 371A0A       jbc  REG_1A,BIT_07,L3920		; if ( !REG_1A.7 ) GOTO L3920			// Если REG_1A.7 == 1 - значение ISC_PW от ECT
3916 B3013F24      ldb  REG_39,$243F[Zero]		; bREG_39 = $80 				// bREG_39 = $80 ?? REG_38 временная переменная
   39
391B 71FEAC       andb REG_AC,#$FE			; REG_AC.0 = 0
391E 219F        sjmp L3ABF				; GOTO L3ABF
3920 361A0A    L3920 jbc  REG_1A,BIT_06,L392D		; if ( !REG_1A.6 ) GOTO L392D			// 
3923 B3013E24      ldb  REG_39,$243E[Zero]		; bREG_39 = 4D					// 
   39
3928 71FEAC       andb REG_AC,#$FE			; REG_AC.0 = 0					// 
392B 2192        sjmp L3ABF				; GOTO L3ABF
392D 307744    L392D jbc  REG_77,BIT_00,L3974		; if ( !REG_77.0 ) GOTO L3974
3930 38AC0C    L3930 jbs  REG_AC,BIT_00,L393F		; if ( REG_AC.0 ) GOTO L393F
3933 301B02       jbc  REG_1B,BIT_00,L3938		; if ( !REG_1B.0 ) L3938
3936 20AE        sjmp L39E6				; GOTO L39E6
3938 014E     L3938 clr  REG_4E				; REG_4E = 0
393A 91011B       orb  REG_1B,#$01			; REG_1B.0 = 1
393D 20A7        sjmp L39E6				; GOTO L39E6
393F 014E     L393F clr  REG_4E				; REG_4E = 0
3941 A1142A32      ld  REG_32,#$2A14			;
3945 A0EE34       ld  REG_34,REG_EE			;
3948 EF8EF9       lcall UWLookup			; 
394B A03830       ld  REG_30,REG_38			; REG_30 = UWLookup( RPMx4_FLT ,$2A14)		// 1100 - 3000
394E A12C2A32      ld  REG_32,#$2A2C
3952 BC7234       ldbse REG_34,REG_72			; REG_34 = (word) ECT_VAL			// -9 .. 55
3955 EF84F9       lcall SWLookup			; REG_38 = SWLookup( (word) ECT_VAL, $2A2C )
3958 643830       add  REG_30,REG_38			; REG_30 += REG_38
395B DB0C        jc  L3969				; if ( < 0 ) GOTO L3969
395D 6C2A30       mulu REG_30,REG_2A			; (dword) REG_30,REG_32 = REG_30 * REG_2A
3960 0C0630       shrl REG_30,#$06			; (dword) REG_30,REG_32 /= 64
3963 89000032      cmp  REG_32,#$0000			; if ( REG_32 == 0 )
3967 DF04        je  L396D				; GOTO L396D
3969 A1FFFF30   L3969 ld  REG_30,#$FFFF			; REG_30 = $FFFF
396D A0303E    L396D ld  REG_3E,REG_30			; REG_3E = REG_30
3970 013C        clr  REG_3C				; REG_3C = 0
3972 20FF        sjmp L3A73				; GOTO L3A73
3974 311505    L3974 jbc  REG_15,BIT_01,L397C		; if ( REG_15.1 ) GOTO L397C
3977 A0B83E       ld  REG_3E,REG_B8			; REG_3E = REG_B8
397A 20F7        sjmp L3A73				; GOTO L3A73
397C 99FFA9    L397C cmpb REG_A9,#$FF			; if ( REG_A9 == FF)
397F DF07        je  L3988				; GOTO L3988
3981 9101AC       orb  REG_AC,#$01			; REG_AC.0 = 1
3984 014E        clr  REG_4E				; REG_4E = 0
3986 20EB        sjmp L3A73				; GOTO L3A73
3988 A14C2932   L3988 ld  REG_32,#$294C			; 
398C BC7234       ldbse REG_34,REG_72			; REG_34 = (word)ECT_VAL
398F EF4AF9       lcall SWLookup			; SWLookup((word)ECT_VAL,$294C )
3992 6438B6       add  REG_B6,REG_38			; REG_B6 += REG_38
3995 33AC11       jbc  REG_AC,BIT_03,L39A9		; if ( !REG_AC.3 ) GOTO L39A9
3998 3EAC05       jbs  REG_AC,BIT_06,L39A0		; if ( REG_AC.6 ) GOTO L39A0	
399B 015E        clr  REG_5E				; REG_5E = 0
399D 9140AC       orb  REG_AC,#$40			; REG_AC.6 = 1
39A0 8B015C24   L39A0 cmp  REG_5E,$245C[Zero]		; if ( REG_5E > 05DC)
   5E
39A5 D316        jnc  L39BD				; GOTO L39BD
39A7 200F        sjmp L39B8				; GOTO L39B8
39A9 36AC05    L39A9 jbc  REG_AC,BIT_06,L39B1		; if ( !REG_AC.6 ) GOTO L39B1
39AC 015E        clr  REG_5E				; REG_5E = 0
39AE 71BFAC       andb REG_AC,#$BF			; REG_AC.6 = 0
39B1 8B015A24   L39B1 cmp  REG_5E,$245A[Zero]		; if (REG_5E > $01F4)
   5E
39B6 D905        jh  L39BD				; GOTO L39BD
39B8 6B015224   L39B8 sub  REG_B6,$2452[Zero]		; REG_B6 -= $0190
   B6
39BD 35AC0B    L39BD jbc  REG_AC,BIT_05,L39CB		; if ( !REG_AC.5) GOTO L39CB
39C0 3BAC04       jbs  REG_AC,BIT_03,L39C7		; if ( !REG_AC.3) GOTO L39C7
39C3 656400B6      add  REG_B6,#$0064			; REG_B6 += $64
39C7 65C800B6   L39C7 add  REG_B6,#$00C8			; REG_B6 += $C8
39CB A0B6F4    L39CB ld  REG_F4,REG_B6			; REG_F4 = REG_B6
39CE 4701AE24      add  REG_38,REG_F4,$24AE[Zero]	; REG_38 = REG_F4 + $04B0
   F438
39D4 34AC05       jbc  REG_AC,BIT_04,L39DC		; if ( !REG_AC.4 ) GOTO L39DC
39D7 6701AA24      add  REG_38,$24AA[Zero]		; REG_38 += 03E8		// += 1000 ( 250 x 4 )
   38
39DC 883870    L39DC cmp  REG_70,REG_38			; if ( REG_70 < REG_38 )
39DF D305        jnc  L39E6				; GOTO L39E6
39E1 9101AC       orb  REG_AC,#$01			; REG_AC.1 = 1 
39E4 274A        sjmp L3930				; GOTO L3930
39E6 8B015E24   L39E6 cmp  REG_FE,$245E[Zero]		; if ( REG_FE 0020)
   FE
39EB DB05        jc  L39F2				; GOTO L39F2
39ED A0B83E       ld  REG_3E,REG_B8			; REG_3E = REG_B8
39F0 2081        sjmp L3A73				; GOTO L3A73
39F2 71DFB3    L39F2 andb REG_B3,#$DF			; REG_B3.5 = 0
39F5 71FEAC       andb REG_AC,#$FE			; REG_AC.1 = 0
39F8 A3014224      ld  REG_34,$2442[Zero]		; REG_34 = $00C0
   34
39FD 887834       cmp  REG_34,REG_78			; if ( REG_34 < REG_78)
3A00 D102        jnh  L3A04				; GOTO L3A04
3A02 20BE        sjmp L3AC2				; GOTO L3AC2
3A04 0178     L3A04 clr  REG_78				; REG_78 = 0
3A06 48F4EE34      sub  REG_34,REG_EE,REG_F4		; REG_34 = REG_EE - REG_F4
3A0A A034DC       ld  REG_DC,REG_34			; REG_DC = REG_34
3A0D 8B014C24      cmp  REG_4E,$244C[Zero]		; if ( REG_4E > 07D0)
   4E
3A12 D905        jh  L3A19				; GOTO L3A19
3A14 A0B83E       ld  REG_3E,REG_B8			; REG_3E= REG_B8
3A17 205A        sjmp L3A73				; GOTO L3A73
3A19 8B01C224   L3A19 cmp  REG_4E,$24C2[Zero]		; if ( REG_4E < 2710)
   4E
3A1E D303        jnc  L3A23				; GOTO L3A23
3A20 71FE1B       andb REG_1B,#$FE			; REG_1B.1 = 0
3A23 A1602932   L3A23 ld  REG_32,#$2960			;
3A27 EFB2F8       lcall SWLookup			; REG_38 = SWLookup( REG_34,$2960)
3A2A A038DE       ld  REG_DE,REG_38			; REG_DE = REG_38
3A2D BC7234       ldbse REG_34,REG_72			; REG_34 = (word)ECT_VAL
3A30 A1882932      ld  REG_32,#$2988			; 
3A34 EFA5F8       lcall SWLookup			; REG_38 = SWLookup( (word)ECT_VAL,#$2988)
3A37 A038F6       ld  REG_F6,REG_38			; REG_F6 = REG_38
3A3A 34AC08       jbc  REG_AC,BIT_04,L3A45		; if ( !REG_AC.4 ) GOTO L3A45
3A3D 6F01AC24      mulu REG_38,$24AC[Zero]		; (dword) REG_38,REG_3A = REG_38 * FF13
   38
3A42 0C0438       shrl REG_38,#$04			; (dword) REG_38,REG_3A *= 16
3A45 A0DE32    L3A45 ld  REG_32,REG_DE			; REG_32 = REG_DE
3A48 3F3317       jbs  REG_33,BIT_07,L3A62		; if ( REG_33.7 ) GOTO L3A62
3A4B 6C3238       mulu REG_38,REG_32			; (dword) REG_38,REG_3A = REG_38 * REG_32
3A4E 64383C       add  REG_3C,REG_38			; REG_3C += REG_38
3A51 A43A3E       addc REG_3E,REG_3A			; REG_3E += REG_3A 
3A54 8900803E      cmp  REG_3E,#$8000			; if ( REG_3E < $8000)
3A58 D319        jnc  L3A73				; GOTO L3A73
3A5A A100803E      ld  REG_3E,#$8000			; REG_3E = $8000
3A5E 013C        clr  REG_3C				; REG_3C = 0
3A60 2011        sjmp L3A73				; GOTO L3A73
3A62 0332     L3A62 neg  REG_32				; REG_32 = - REG_32
3A64 6C3238       mulu REG_38,REG_32			; (dword)REG_38,REG_3A = REG_38 * REG_32
3A67 68383C       sub  REG_3C,REG_38			; REG_3C -= REG_38
3A6A A83A3E       subc REG_3E,REG_3A			; REG_3E -= REG_3A
3A6D DB04        jc  L3A73				; if ( < 0 ) GOTO L3A73
3A6F 013C        clr  REG_3C				; REG_3C = 0
3A71 013E        clr  REG_3E				; REG_3E = 0
3A73 A02A38    L3A73 ld  REG_38,REG_2A			; REG_38 = REG_2A
3A76 6F016024      mulu REG_38,$2460[Zero]		; (dword)REG_38,REG_3A *= $28F6
   38
3A7B 0C0638       shrl REG_38,#$06			; (dword)REG_38,REG_3A /= 64
3A7E 8900003A      cmp  REG_3A,#$0000			; if ( REG_3A = $0000)
3A82 DF04        je  L3A88				; GOTO L3A88
3A84 A1FFFF38      ld  REG_38,#$FFFF			; REG_38 = $FFFF
3A88 88383E    L3A88 cmp  REG_3E,REG_38			; if ( REG_3E > REG_38)
3A8B D903        jh  L3A90				; GOTO L3A90
3A8D A0383E       ld  REG_3E,REG_38			; REG_3E = REG_38
3A90 A03EFA    L3A90 ld  REG_FA,REG_3E			; REG_FA = REG_3E
3A93 A03CF8       ld  REG_F8,REG_3C			; REG_F8 = REG_3C
3A96 A03E34       ld  REG_34,REG_3E			; REG_34 = REG_3E
3A99 34AC1C       jbc  REG_AC,BIT_04,L3AB8		; if ( !REG_AC.4 ) GOTO L3AB8
3A9C A02A38       ld  REG_38,REG_2A			; REG_38 = REG_2A
3A9F 6F016224      mulu REG_38,$2462[Zero]		; (dword)REG_38,REG_3A = REG_38*$0666
   38
3AA4 0C0638       shrl REG_38,#$06			; (dword)REG_38,REG_3A /=64
3AA7 8900003A      cmp  REG_3A,#$0000			; if ( REG_3A == $0000)
3AAB DF06        je  L3AB3				; GOTO L3AB3
3AAD A1FFFF34   L3AAD ld  REG_34,#$FFFF			; REG_34 = $FFFF
3AB1 2005        sjmp L3AB8				; GOTO L3AB8
3AB3 643834    L3AB3 add  REG_34,REG_38			; REG_33 += REG_38
3AB6 DBF5        jc  L3AAD				; if ( < 0) GOTO L3AAD
3AB8 A1A02932   L3AB8 ld  REG_32,#$29A0			; 
3ABC EF1AF8       lcall UWLookup
3ABF A038EC    L3ABF ld  REG_EC,REG_38			; ISC_VAL = UWLookup ( REG_34,$29A0)
3AC2 E7F8EF    L3AC2 ljmp L2ABD				; END TASK
          ;************************************************************
          ;* Task 13
          ;************************************************************
3AC5 38770A       jbs  REG_77,BIT_00,L3AD2		; if ( REG_77.0 ) GOTO L3AD2
3AC8 9800FC       cmpb REG_FC,Zero			; if ( REG_FC <> 0 )
3ACB D705        jne  L3AD2				; GOTO L3AD2
3ACD 880070       cmp  REG_70,Zero			; if ( REG_70 <> 0 )
3AD0 D705        jne  L3AD7				; GOTO L3AD7
3AD2 71DF56    L3AD2 andb REG_56,#$DF			; REG_56.5 = 0
3AD5 2065        sjmp L3B3C				; GOTO L3B3C
3AD7 A3005A34   L3AD7 ld  REG_34,$5A[Zero]		; REG_34 = [REG_5A]
3ADB 67013801      add  REG_34,$0138[Zero]		; REG_34 += [$0138]
   34
3AE0 A3013A01      ld  REG_36,$013A[Zero]		; REG_36 = [$013A]
   36
3AE5 A40036       addc REG_36,Zero			; REG_36 +=0 ,с переносом
3AE8 A03438       ld  REG_38,REG_34			; REG_38 = REG_34
3AEB A0363A       ld  REG_3A,REG_36			; REG_3A = REG_36
3AEE 0C0338       shrl REG_38,#$03			; (long) R38,R39 / 8 
3AF1 8B01A824      cmp  REG_38,$24A8[Zero]		; if ( REG_38 < $6590)
   38
3AF6 D33A        jnc  L3B32				; goto L3B32
3AF8 A3013401      ld  REG_30,$0134[Zero]		; REG_30 = [$0134]
   30
3AFD A3013601      ld  REG_32,$0136[Zero]		; REG_32 = [$0136]
   32
3B02 8F01A624      divu REG_30,$24A6[Zero]		; (long) R30,R32 /$0258 => REG_30 div REG_32 rem
3B06 30C301       jbc  REG_C3,BIT_00,L3B0A		; if ( !REG_C3.1 ) GOTO L3B0A
3B09 340132       jbc  REG_01,BIT_04,L3B3E		; if ( !REG_01.4 ) GOTO L3B3E
3B0C C3013601      st  Zero,$0136[Zero]		; [$0136] = 0
   00
3B11 8C3034       divu REG_34,REG_30			; (long)REG_34,REG_36/ REG_30 => REG_34 div REG_36 rem
3B14 A034A0       ld  REG_A0,REG_34			; REG_A0 = REG_34
3B17 896901A0      cmp  REG_A0,#$0169			; if ( REG_A0 > $0169)
3B1B DB04        jc  L3B21				; GOTO L3B21
3B1D A16901A0      ld  REG_A0,#$0169			; REG_A0 = $0169
3B21 89FF7FA0   L3B21 cmp  REG_A0,#$7FFF			; if ( REG_A0 < $7FFF)
3B25 D104        jnh  L3B2B				; GOTO L3B2B
3B27 A1FF7FA0      ld  REG_A0,#$7FFF			; REG_A0 = $7FFF
3B2B 0134     L3B2B clr  REG_34				; REG_34 = 0
3B2D 0136        clr  REG_36				; REG_36 = 0
3B2F 912056       orb  REG_56,#$20			; REG52.5 = 1
3B32 C3013801   L3B32 st  REG_34,$0138[Zero]		; [$0138] = REG_34
   34
3B37 C3013A01      st  REG_36,$013A[Zero]		; [$013A] = REG_36
   36
3B3C E77EEF    L3B3C ljmp L2ABD				; End TASK
          ;************************************************************
          ;* Task 19
          ;************************************************************
3B3F 2893        scall L3BD4				
3B41 9902C2       cmpb REG_C2,#$02			; if ( bREG_C2 <= 02 )
3B44 D130        jnh  L3B76				; GOTO L3B76
3B46 9900FC       cmpb REG_FC,#$00			; if ( bREG_FC != 0)
3B49 D702        jne  L3B4D				; GOTO L3B4D
3B4B 11FD        clrb REG_FD				; REG_FD = 0
3B4D 3A560E    L3B4D jbs  REG_56,BIT_02,L3B5E		; if ( REG_56.2 ) GOTO L3B5E
3B50 345618       jbc  REG_56,BIT_04,L3B6B		; if ( !REG_56.4 ) GOTO L3B6B
3B53 3AFC26       jbs  REG_FC,BIT_02,L3B7C		; if ( REG_FC.2 ) GOTO L3B7C
3B56 3BFC10       jbs  REG_FC,BIT_03,L3B69		; if ( REG_FC.3 ) GOTO L3B69
3B59 B104FC       ldb  REG_FC,#$04			; bREF_FC = $04
3B5C 201E        sjmp L3B7C				; GOTO L3B7C
3B5E 345615    L3B5E jbc  REG_56,BIT_04,L3B76		; if ( !REG_56.4 ) GOTO L3B76
3B61 3BFC05       jbs  REG_FC,BIT_03,L3B69		; if ( REG_FC.3 ) GOTO L3B69
3B64 B108FC       ldb  REG_FC,#$08			; bREF_FC = $08
3B67 11FD        clrb REG_FD				; bREF_FD = 0
3B69 2148     L3B69 sjmp L3CB3				; GOTO L3CB3
3B6B 39FC43    L3B6B jbs  REG_FC,BIT_01,L3BB1		; if ( REG_FC.3 ) GOTO L3BB1
3B6E B102FC       ldb  REG_FC,#$02			; bREF_FC = $02
3B71 71F756       andb REG_56,#$F7			; REG_56.3 = 0 
3B74 203B        sjmp L3BB1				; GOTO L3BB1
3B76 11FC     L3B76 clrb REG_FC				; REG_FC = 0
3B78 11FD        clrb REG_FD				; REG_FD = 0
3B7A 21C5        sjmp L3D41				; GOTO L3D41
3B7C 9908F2    L3B7C cmpb REG_F2,#$08			; if ( REG_F2 < 08)
3B7F DE03        jlt  L3B84				; GOTO L3B84
3B81 71F756       andb REG_56,#$F7			; REG_56.3 = 0 
3B84 71FDAC    L3B84 andb REG_AC,#$FD			; REG_AC.1 = 0
3B87 89003298      cmp  REG_98,#$3200			; if (REG_98 ?? $3200 )
3B8B D303        jnc  L3B90				; GOTO L3B90
3B8D 9102AC       orb  REG_AC,#$02			; REG_AC.1 = 1
3B90 513AAC43   L3B90 andb REG_43,REG_AC,#$3A		; REG_43 = REG_AC & $3A
3B94 37A905       jbc  REG_A9,BIT_07,L3B9C		; if ( REG_A9.7 ) GOTO L3B9C
3B97 918043       orb  REG_43,#$80			; REG_43.7 =1 
3B9A 2006        sjmp L3BA2				; GOTO L3BA2
3B9C 30A903    L3B9C jbc  REG_A9,BIT_00,L3BA2		; if ( !REG_A9.0 ) GOTO L3BA2
3B9F 914043       orb  REG_43,#$40			; REG_43.6 = 1
3BA2 9843F3    L3BA2 cmpb REG_F3,REG_43			; if ( REG_F3 == REG_43 )
3BA5 DF05        je  L3BAC				; GOTO L3BAC
3BA7 910856       orb  REG_56,#$08			; REG_58.3 = 1
3BAA 11F2        clrb REG_F2				; REG_F2 = 0
3BAC B043F3    L3BAC ldb  REG_F3,REG_43			; REG_F3 = REG_43
3BAF 2190        sjmp L3D41				; GOTO L3D41
3BB1 ACFD30    L3BB1 ldbze REG_30,REG_FD			; REG_30 = (word)REG_FD
3BB4 B331CF3B      ldb  REG_32,$3BCF[REG_30]		; REG_32 = [$3BCF+REG_30]
   32
3BB9 98A932       cmpb REG_32,REG_A9			; if ( REG_32 != REG_A9)
3BBC D70F        jne  L3BCD				; GOTO L3BCD
3BBE 17FD        incb REG_FD				; bREG_FD ++
3BC0 9904FD       cmpb REG_FD,#$04			; if ( REG_FD $04)
3BC3 DA08        jle  L3BCD				; GOTO L3BCD
3BC5 980014       cmpb REG_14,Zero			; if (REG_14 <> REG_0 )
3BC8 D703        jne  L3BCD				; GOTO L3BCD
3BCA 910856       orb  REG_56,#$08			; REG_56.3 = 1
3BCD 2172     L3BCD sjmp L3D41				; goto L3D41
// TBL 
3BCF FF         nop		
3BD0 0001        skip REG_01
3BD2 00FF        skip REG_FF
;
3BD4 B10142    L3BD4 ldb  REG_42,#$01			; REG_42 = 01
3BD7 A1010038      ld  REG_38,#$0001			; REG_38 = 0001
3BDB AC423A    L3BDB ldbze REG_3A,REG_42			; REG_3A = (word) REG_42
3BDE 09013A       shl  REG_3A,#$01			; REG_3A * = 2;
3BE1 B01537       ldb  REG_37,REG_15			; REG_37 = REG_15
3BE4 083836       shr  REG_36,REG_38			; REG_36 /= REG_38
3BE7 A33B8C00      ld  REG_30,$008C[REG_3A]		; REG_30 = [REG_3A+$008C]
   30
3BEC CB3BF03B      push $3BF0[REG_3A]			; SP [] = $3BF0 + [REG_3A]
3BF0 F0         ret
//
3BF1 FF         nop
3BF2 10         byte $10   ;**** Invalid Op Code ****
3BF3 3C203C       jbs  REG_20,BIT_04,L3C32
3BF6 303CA9       jbc  REG_3C,BIT_00,L3BA2
3BF9 3CA93C       jbs  REG_A9,BIT_04,L3C38
3BFC 003C        skip REG_3C
3BFE 403C8B01      and  REG_01,REG_8B,REG_3C
3C02 862430       xor  REG_30,[REG_24]
3C05 D973        jh  L3C7A
3C07 8B018824      cmp  REG_30,$2488[Zero]
   30
3C0C D36C        jnc  L3C7A
3C0E 2041        sjmp L3C51
3C10 8B017A24      cmp  REG_30,$247A[Zero]
   30
3C15 D963        jh  L3C7A
3C17 8B017C24      cmp  REG_30,$247C[Zero]
   30
3C1C D35C        jnc  L3C7A
3C1E 2031        sjmp L3C51
3C20 8B017E24      cmp  REG_30,$247E[Zero]
   30
3C25 D953        jh  L3C7A
3C27 8B018024      cmp  REG_30,$2480[Zero]
   30
3C2C D34C        jnc  L3C7A
3C2E 2021        sjmp L3C51
3C30 8B018224      cmp  REG_30,$2482[Zero]
   30
3C35 D943        jh  L3C7A
3C37 8B018424      cmp  REG_30,$2484[Zero]
   30
3C3C D33C        jnc  L3C7A
3C3E 2011        sjmp L3C51
3C40 A0A430       ld  REG_30,REG_A4
3C43 8B017224      cmp  REG_30,$2472[Zero]
   30
3C48 D930        jh  L3C7A
3C4A 8B017424      cmp  REG_30,$2474[Zero]
   30
3C4F D329        jnc  L3C7A
3C51 39FC0D    L3C51 jbs  REG_FC,BIT_01,L3C61
3C54 3AFC0A       jbs  REG_FC,BIT_02,L3C61
3C57 383709       jbs  REG_37,BIT_00,L3C63
3C5A 11B8        clrb REG_B8
3C5C C739E400      stb  REG_B8,$00E4[REG_38]
   B8
3C61 2044     L3C61 sjmp L3CA7
3C63 B339E400   L3C63 ldb  REG_32,$00E4[REG_38]
   32
3C68 9B017824      cmpb REG_32,$2478[Zero]
   32
3C6D D338        jnc  L3CA7
3C6F 71FE37       andb REG_37,#$FE
3C72 093836       shl  REG_36,REG_38
3C75 B03715       ldb  REG_15,REG_37
3C78 202D        sjmp L3CA7
3C7A 39FC1B    L3C7A jbs  REG_FC,BIT_01,L3C98
3C7D 3AFC18       jbs  REG_FC,BIT_02,L3C98
3C80 303709       jbc  REG_37,BIT_00,L3C8C
3C83 11B8        clrb REG_B8
3C85 C739E400      stb  REG_B8,$00E4[REG_38]
   B8
3C8A 201B        sjmp L3CA7
3C8C B339E400   L3C8C ldb  REG_32,$00E4[REG_38]
   32
3C91 9B017924      cmpb REG_32,$2479[Zero]
   32
3C96 D30F        jnc  L3CA7
3C98 910137    L3C98 orb  REG_37,#$01
3C9B 093836       shl  REG_36,REG_38
3C9E B03715       ldb  REG_15,REG_37
3CA1 903714       orb  REG_14,REG_37
3CA4 71DF14       andb REG_14,#$DF
3CA7 0738     L3CA7 inc  REG_38
3CA9 1742        incb REG_42
3CAB 990742       cmpb REG_42,#$07
3CAE D902        jh  L3CB2
3CB0 2729        sjmp L3BDB
3CB2 F0      L3CB2 ret
3CB3 9900FD    L3CB3 cmpb REG_FD,#$00
3CB6 D710        jne  L3CC8
3CB8 3D560B       jbs  REG_56,BIT_05,L3CC6
3CBB 34B208       jbc  REG_B2,BIT_04,L3CC6
3CBE 910856       orb  REG_56,#$08
3CC1 11F2        clrb REG_F2
3CC3 B1FFFD       ldb  REG_FD,#$FF
3CC6 2079     L3CC6 sjmp L3D41
3CC8 99FFFD    L3CC8 cmpb REG_FD,#$FF
3CCB D70F        jne  L3CDC
3CCD 9928F2       cmpb REG_F2,#$28
3CD0 DE6F        jlt  L3D41
3CD2 71F756       andb REG_56,#$F7
3CD5 11F2        clrb REG_F2
3CD7 B101FD       ldb  REG_FD,#$01
3CDA 2065        sjmp L3D41
3CDC B0F231    L3CDC ldb  REG_31,REG_F2
3CDF 080430       shr  REG_30,#$04
3CE2 3F3005       jbs  REG_30,BIT_07,L3CEA
3CE5 71F756       andb REG_56,#$F7
3CE8 2057        sjmp L3D41
3CEA 991031    L3CEA cmpb REG_31,#$10
3CED DE0F        jlt  L3CFE
3CEF 11F2     L3CEF clrb REG_F2
3CF1 980014       cmpb REG_14,Zero
3CF4 D704        jne  L3CFA
3CF6 11FD        clrb REG_FD
3CF8 2047        sjmp L3D41
3CFA 17FD     L3CFA incb REG_FD
3CFC 2043        sjmp L3D41
3CFE 980014    L3CFE cmpb REG_14,Zero
3D01 D707        jne  L3D0A
3D03 A301443D      ld  REG_34,$3D44[Zero]
   34
3D08 201F        sjmp L3D29
3D0A B01432    L3D0A ldb  REG_32,REG_14
3D0D 18FD32       shrb REG_32,REG_FD
3D10 38320B       jbs  REG_32,BIT_00,L3D1E
3D13 17FD        incb REG_FD
3D15 9908FD       cmpb REG_FD,#$08
3D18 DAF0        jle  L3D0A
3D1A 11FD        clrb REG_FD
3D1C 2023        sjmp L3D41
3D1E ACFD38    L3D1E ldbze REG_38,REG_FD
3D21 090138       shl  REG_38,#$01
3D24 A339443D      ld  REG_34,$3D44[REG_38]
   34
3D29 0136     L3D29 clr  REG_36
3D2B 0D3134       shll REG_34,REG_31
3D2E 3F3505       jbs  REG_35,BIT_07,L3D36
3D31 71F756       andb REG_56,#$F7
3D34 2003        sjmp L3D39
3D36 910856    L3D36 orb  REG_56,#$08
3D39 0C0334    L3D39 shrl REG_34,#$03
3D3C 880034       cmp  REG_34,Zero
3D3F DFAE        je  L3CEF
3D41 E779ED    L3D41 ljmp L2ABD				; end task

3D44 0048        skip REG_48
3D46 804F00       or  Zero,REG_4F
3D49 4E004F00      mulu Zero,REG_4F,[Zero]
3D4D 4CC06700      mulu Zero,REG_67,REG_C0
3D51 720073       andb REG_73,[Zero]			
          ;************************************************************
          ;* Task 20
          ;************************************************************
3D54 B3019024      ldb  REG_B8,$2490[Zero] 		; REG_B8 = 0    
   B8
3D59 9900B8       cmpb REG_B8,#$00			; if ( REG_B8 != 0 )
3D5C D705        jne  L3D63				;  GOTO L3D63 -- Никогда не происходит
3D5E A00032       ld  REG_32,Zero			; REG_32 = 0
3D61 20AC        sjmp L3E0F				; GOTO L3E0F
3D63 9901B8    L3D63 cmpb REG_B8,#$01			; if ( REG_B8 <> 01)
3D66 D707        jne  L3D6F				; GOTO L3D6F
3D68 A3019224      ld  REG_32,$2492[Zero]		; REG_32 = $2492
   32
3D6D 20A0        sjmp L3E0F				; GOTO L3E0F
3D6F 34562B    L3D6F jbc  REG_56,BIT_04,L3D9D		; if (!REG_56.4 ) GOTO L3D9D
3D72 AF019E24      ldbze REG_32,$249E[Zero]		; REG_32 = (word)[$249E]
   32
3D77 67015E24      add  REG_32,$245E[Zero]		; REG_32 += [$245E]
   32
3D7C 8832FE       cmp  REG_FE,REG_32			; if ( REG_FE < REG_32 )
3D7F D11C        jnh  L3D9D				; GOTO L3D9D
3D81 AF019F24      ldbze REG_30,$249F[Zero]		; REG_30 = (word)[$249F]
   30
3D86 643032       add  REG_32,REG_30			; REG_32 += REG_30
3D89 8832FE       cmp  REG_FE,REG_32			;if ( REG_FE > REG_32 )
3D8C D90F        jh  L3D9D				; GOTO L3D9D
3D8E A3019824      ld  REG_32,$2498[Zero]		; REG_32 = [$2498]
   32
3D93 39FE79       jbs  REG_FE,BIT_01,L3E0F		; if ( REG_FE.1 ) GOTO L3E0F
3D96 A3019A24      ld  REG_32,$249A[Zero]		; REG_32 = [$249A]
   32
3D9B 2072        sjmp L3E0F				; GOTO L3E0F
3D9D 9900A9    L3D9D cmpb REG_A9,#$00			; if ( bREG_A9 == 0 )
3DA0 DF05        je  L3DA7				; GOTO L3DA7
3DA2 A00032       ld  REG_32,Zero			; REG_32 = REG_0 ??
3DA5 2068        sjmp L3E0F				; GOTO L3E0F
3DA7 B07234    L3DA7 ldb  REG_34,REG_72			; REG_32 = ECT_VAL
3DAA A1442A32      ld  REG_32,#$2A44			;
3DAE EF70F5       lcall SBLookup			; 
3DB1 B038B6       ldb  REG_B6,REG_38			; REG_B6 = SBLookup (ECT_VAL, $2A44)
3DB4 B07334       ldb  REG_34,REG_73			; REG_34 = REG_73
3DB7 A14E2A32      ld  REG_32,#$2A4E			;
3DBB EF63F5       lcall SBLookup			; 
3DBE 7C38B6       mulub REG_B6,REG_38			; REG_B6 * = SBLookup(REG_73,#$2A4E )
3DC1 A07034       ld  REG_34,REG_70			; REG_34 = RPMx4
3DC4 A1582A32      ld  REG_32,#$2A58			; 
3DC8 EF0EF5       lcall UWLookup			;
3DCB A038B8       ld  REG_B8,REG_38			; REG_B8 = UWLookup( RPMx4 , $2A58)
3DCE A06434       ld  REG_34,REG_64			; REG_34 = REG_64
3DD1 A1802A32      ld  REG_32,#$2A80
3DD5 EF01F5       lcall UWLookup			; 
3DD8 A03832       ld  REG_32,REG_38			; REG_32 = UWLookup( REG_64, $2A80)
3DDB A0B830       ld  REG_30,REG_B8			; REG_30 = REG_B8
3DDE A1080034      ld  REG_34,#$0008			; REG_34 = $0008
3DE2 A10A2738      ld  REG_38,#$270A			; 
3DE6 EFABF4       lcall TBL_Lookup			; 
3DE9 113A        clrb REG_3A				; REG_3A = (word)TBL_Lookup(REG_30,REG_32,8,$270A )
3DEB 4C3AB630      mulu REG_30,REG_B6,REG_3A		; (dword)REG_30,REG_32 = REG_B6 * REG_3A
3DEF 991033       cmpb REG_33,#$10			; if ( REG_33 ?? $10 )
3DF2 DB0A        jc  L3DFE				; GOTO L3DFE
3DF4 0D0430       shll REG_30,#$04			; (dword)REG_30,REG_32 /= 16
3DF7 8B019624      cmp  REG_32,$2496[Zero]		; if ( REG_32 < [$2496])
   32
3DFC D106        jnh  L3E04				; GOTO L3E04
3DFE A1FF7F32   L3DFE ld  REG_32,#$7FFF			; REG_32 = $FFFF
3E02 200B        sjmp L3E0F				; GOTO L3E0F
3E04 8B019424   L3E04 cmp  REG_32,$2494[Zero]		; if ( REG_32 ?? [$2496])
   32
3E09 DB04        jc  L3E0F				; GOTO L3E0F
3E0B A1000032      ld  REG_32,#$0000			; REG_32 = 0
3E0F C3012E01   L3E0F st  REG_32,$012E[Zero]		; [$012E] = REG_32
   32
3E14 E7A6EC       ljmp L2ABD				; END Task
          ;************************************************************
          ;* TimerUpdate ()
          ;************************************************************
3E17 371A04       jbc  REG_1A,BIT_07,L3E1E		; if ( !REG_1A.7 ) GOTO L3E1E
3E1A 1124        clrb REG_24				; bREG_24 = 0
3E1C 01FE        clr  REG_FE				; REG_FE = 0
3E1E 351B02    L3E1E jbc  REG_1B,BIT_05,L3E23		; if ( !REG_1B.5 ) GOTO L3E23
3E21 1151        clrb REG_51				; bREG_51 = 0
3E23 EF2800    L3E23 lcall L3E4E
3E26 E794EC       ljmp L2ABD				; END TASK

3E29 89         byte $89
3E2A 24         byte $24
3E2B 80         byte $80
3E2C 1A         byte $1A
3E2D 81         byte $81
3E2E 51         byte $51
3E2F 80         byte $80
3E30 1A         byte $1A
3E31 22         byte $22
3E32 C6         byte $C6
3E33 22         byte $22
3E34 78         byte $78
3E35 22         byte $22
3E36 5C         byte $5C
3E37 22         byte $22
3E38 4E         byte $4E
3E39 22         byte $22
3E3A 5E         byte $5E
3E3B 22         byte $22
3E3C 28         byte $28
3E3D 82         byte $82
3E3E FE         byte $FE
3E3F 40         byte $40
3E40 F2         byte $F2
3E41 80         byte $80
3E42 C2         byte $C2
3E43 80         byte $80
3E44 E5         byte $E5
3E45 80         byte $80
3E46 E6         byte $E6
3E47 80         byte $80
3E48 E7         byte $E7
3E49 80         byte $80
3E4A E8         byte $E8
3E4B 80         byte $80
3E4C E9         byte $E9
3E4D 00         byte $00

3E4E A1293E30   L3E4E ld  REG_30,#$3E29			; REG_30 = $3E29		// TBL Addr
3E52 A00636       ld  REG_36,IO_Timer			; REG_36 = IO_Timer
3E55 484A3638      sub  REG_38,REG_36,REG_4A		; REG_38 = REG_36 - REG_4A
3E59 013A        clr  REG_3A				; REG_3A = 0
3E5B 0D0838       shll REG_38,#$08			; (dword)REG_38,REG_3A /= 256 
3E5E 8D55D038      divu REG_38,#$D055			; (dword)REG_38,REG_3A /= $D055
3E62 89000038      cmp  REG_38,#$0000			; if (REG_38 <> 0)
3E66 D702        jne  L3E6A				; GOTO L3E6A
3E68 2083        sjmp L3EED				; GOTO L3EED
3E6A 6580003A   L3E6A add  REG_3A,#$0080			; REG_3A += $0080
3E6E 08083A       shr  REG_3A,#$08			; REG_3A /= 256
3E71 483A364A      sub  REG_4A,REG_36,REG_3A		; REG_4A = REG_36 - REG_3A
3E75 B1203E       ldb  REG_3E,#$20			; bREG_3E = $20
3E78 743823       addb REG_23,REG_38			; bREG_23 += bREG_38
3E7B 597D233F      subb REG_3F,REG_23,#$7D		; bREG_3F = REG_23 - $7D
3E7F D30F        jnc  L3E90				; if ( < 0 ) GOTO L3E90
3E81 B03F23       ldb  REG_23,REG_3F			; REG_23 = REG_3F
3E84 91403E       orb  REG_3E,#$40			; REG_3E.6 = 1
3E87 E02506       djnz REG_25,L3E90			; if ( REG_25-- > 0 ) GOTO L3E90
3E8A 91803E       orb  REG_3E,#$80			; REG_3E.7 = 1
3E8D B10825       ldb  REG_25,#$08			; bREG_25 = $08
3E90 B2313C    L3E90 ldb  REG_3C,[REG_30]+		; REG_3C = [REG_30++]
3E93 99003C       cmpb REG_3C,#$00			; if ( REG_3C == 0 )
3E96 DF55        je  L3EED				; GOTO L3EED
3E98 AE3132       ldbze REG_32,[REG_30]+		; REG_32 = (word)[REG_30++]
3E9B 303C12       jbc  REG_3C,BIT_00,L3EB0		; if ( REG_3C.0 ) GOTO L3EB0
3E9E B2313D       ldb  REG_3D,[REG_30]+		; bREG_3D = [REG_30++]
3EA1 AE3134       ldbze REG_34,[REG_30]+		; REG_34 = (word)[REG_30++]
3EA4 72343D       andb REG_3D,[REG_34]			; REG_3D &= [REG_34]
3EA7 333C04       jbc  REG_3C,BIT_03,L3EAE		; if ( !REG_3C.3) GOTO L3EAE
3EAA DF04        je  L3EB0				; if ( ?? ) L3EB0
3EAC 27E2        sjmp L3E90				; GOTO L3E90
3EAE DFE0     L3EAE je  L3E90				; if ( ?? ) L3E90
3EB0 503C3E00   L3EB0 andb Zero,REG_3E,REG_3C		; 0 = REG_3E & REG_3C
3EB4 DFDA        je  L3E90				; if ( == 0) GOTO L3E90
3EB6 313C05       jbc  REG_3C,BIT_01,L3EBE		; if ( !REG_3C.1 ) GOTO L3EBE
3EB9 A23236       ld  REG_36,[REG_32]			; REG_36 = [REG_32]
3EBC 2003        sjmp L3EC1				; GOTO L3EC1
3EBE BE3236    L3EBE ldbse REG_36,[REG_32]			; REG_36 = (word) [REG_32]
3EC1 323C04    L3EC1 jbc  REG_3C,BIT_02,L3EC8		; if ( !REG_3C.2 ) GOTO L3EC8
3EC4 0336        neg  REG_36				; REG_36 = - REG_36
3EC6 DF18        je  L3EE0				; if ( == 0 ) GOTO L3EE0
3EC8 3D3C04    L3EC8 jbs  REG_3C,BIT_05,L3ECF		; if ( REG_3C.5 ) GOTO L3ECF
3ECB 0736        inc  REG_36				; REG_36 ++
3ECD 2003        sjmp L3ED2				; GOTO L3ED2
3ECF 643836    L3ECF add  REG_36,REG_38			; REG_36 += REG_38
3ED2 D307     L3ED2 jnc  L3EDB				; if ( > 0 ) GOTO L3EDB	
3ED4 0136        clr  REG_36				; REG_36 = 0
3ED6 3A3C07       jbs  REG_3C,BIT_02,L3EE0		; if ( REG_3C.2 ) GOTO L3EE0
3ED9 0536        dec  REG_36				; REG_36 --
3EDB 323C02    L3EDB jbc  REG_3C,BIT_02,L3EE0		; if ( !REG_3C.2 ) GOTO L3EE0
3EDE 0336        neg  REG_36				; REG_36 = -REG_36
3EE0 313C05    L3EE0 jbc  REG_3C,BIT_01,L3EE8		; if ( !REG_3C.1 ) GOTO L3EE0
3EE3 C23236       st  REG_36,[REG_32]			; [REG_32] = REG_36 
3EE6 27A8        sjmp L3E90				; GOTO L3E90
3EE8 C63236    L3EE8 stb  REG_36,[REG_32]			; [REG_32] = REG_36 
3EEB 27A3        sjmp L3E90				; GOTO L3E90
3EED F0      L3EED ret					
          ;************************************************************
          ;* CAL_CON
          ;************************************************************
3EEE F2         pushf
3EEF A301000D      ld  REG_30,$0D00[Zero]		; REG_30 = [$0D00]
   30
3EF4 992A31       cmpb REG_31,#$2A			; if (REG_31 == $2A)
3EF7 DF0A        je  L3F03    			; GOTO L3F03
3EF9 A15A0030      ld  REG_30,#$005A			; REG_30 = $005A
3EFD 0530     L3EFD dec  REG_30				; REG_30 --
3EFF D2FC        jgt  L3EFD				; if (REG_30 > 0) GOTO L3EFD
3F01 2003        sjmp L3F06				; GOTO L3F06
3F03 EFFA90    L3F03 lcall LD000				; ВЫзов функции за пределами этого ROM
3F06 FA      L3F06 di					;
3F07 FF         nop					;
3F08 F3         popf					;
3F09 E7B1EB       ljmp L2ABD				; End TASK
          ;************************************************************
          ;* Task List
          ;************************************************************
3F0C EE3E        word $3EEE            ;CAL_CON()
3F0E 022E        word $2E02            ;Do_Sensors();
3F10 BD2E        word $2EBD            ;
3F12 8730        word $3087            ;
3F14 173E        word $3E17            ;TimerUpdate ()
3F16 9933        word $3399            ;
3F18 7934        word $3479            ;
3F1A C934        word $34C9            ;
3F1C 2B35        word $352B            ;
3F1E 5935        word $3559            ;
3F20 7335        word $3573            ;
3F22 B535        word $35B5            ;
3F24 C53A        word $3AC5            ;
3F26 173E        word $3E17            ;
3F28 5536        word $3655            ;TimerUpdate ()
3F2A 9436        word $3694            ;
3F2C 9737        word $3797            ;
3F2E 8738        word $3887            ;
3F30 3F3B        word $3B3F            ;
3F32 543D        word $3D54            ;
3F34 173E        word $3E17            ;TimerUpdate ()
3F36 FFFF        word $FFFF
3F38 FFFF        word $FFFF
3F3A FFFF        word $FFFF
3F3C FFFF        word $FFFF
3F3E FFFF        word $FFFF
3F40 FFFF        word $FFFF
3F42 FFFF        word $FFFF
3F44 FFFF        word $FFFF
3F46 FFFF        word $FFFF
3F48 FFFF        word $FFFF
3F4A FFFF        word $FFFF
3F4C FFFF        word $FFFF
3F4E FFFF        word $FFFF
3F50 FFFF        word $FFFF
3F52 FFFF        word $FFFF
3F54 FFFF        word $FFFF
3F56 FFFF        word $FFFF
3F58 FFFF        word $FFFF
3F5A FFFF        word $FFFF
3F5C FFFF        word $FFFF
3F5E FFFF        word $FFFF
3F60 FFFF        word $FFFF
3F62 FFFF        word $FFFF
3F64 FFFF        word $FFFF
3F66 FFFF        word $FFFF
3F68 FFFF        word $FFFF
3F6A FFFF        word $FFFF
3F6C FFFF        word $FFFF
3F6E FFFF        word $FFFF
3F70 FFFF        word $FFFF
3F72 FFFF        word $FFFF
3F74 FFFF        word $FFFF
3F76 FFFF        word $FFFF
3F78 FFFF        word $FFFF
3F7A FFFF        word $FFFF
3F7C FFFF        word $FFFF
3F7E FFFF        word $FFFF
3F80 FFFF        word $FFFF
3F82 FFFF        word $FFFF
3F84 FFFF        word $FFFF
3F86 FFFF        word $FFFF
3F88 FFFF        word $FFFF
3F8A FFFF        word $FFFF
3F8C FFFF        word $FFFF
3F8E FFFF        word $FFFF
3F90 FFFF        word $FFFF
3F92 FFFF        word $FFFF
3F94 FFFF $FFFF
3F96 FFFF        word $FFFF
3F98 FFFF        word $FFFF
3F9A FFFF        word $FFFF
3F9C FFFF        word $FFFF
3F9E FFFF        word $FFFF
3FA0 FFFF        word $FFFF
3FA2 FFFF        word $FFFF
3FA4 FFFF        word $FFFF
3FA6 FFFF        word $FFFF
3FA8 FFFF        word $FFFF
3FAA FFFF        word $FFFF
3FAC FFFF        word $FFFF
3FAE FFFF        word $FFFF
3FB0 FFFF        word $FFFF
3FB2 FFFF        word $FFFF
3FB4 FFFF        word $FFFF
3FB6 FFFF        word $FFFF
3FB8 FFFF        word $FFFF
3FBA FFFF        word $FFFF
3FBC FFFF        word $FFFF
3FBE FFFF        word $FFFF
3FC0 FFFF        word $FFFF
3FC2 FFFF        word $FFFF
3FC4 FFFF        word $FFFF
3FC6 FFFF        word $FFFF
3FC8 FFFF        word $FFFF
3FCA FFFF        word $FFFF
3FCC FFFF        word $FFFF
3FCE FFFF        word $FFFF
3FD0 FFFF        word $FFFF
3FD2 FFFF        word $FFFF
3FD4 FFFF        word $FFFF
3FD6 FFFF        word $FFFF
3FD8 FFFF        word $FFFF
3FDA FFFF        word $FFFF
3FDC FFFF        word $FFFF
3FDE FFFF        word $FFFF
3FE0 FFFF        word $FFFF
3FE2 FFFF        word $FFFF
3FE4 FFFF        word $FFFF
3FE6 FFFF        word $FFFF
3FE8 FFFF        word $FFFF
3FEA FFFF        word $FFFF
3FEC FFFF        word $FFFF
3FEE FFFF        word $FFFF
3FF0 FFFF        word $FFFF
3FF2 FFFF        word $FFFF
3FF4 FFFF        word $FFFF
3FF6 FFFF